English & other languages: click here!

Parasha Balak


Het complot tegen Israël… (FFOZ)

Bileam ontdekte dat hij Israël niet kon vervloeken, maar hij had andere trucs in zijn mouw. Zelfs vandaag de dag, moet het volk van God oppassen voor het duivelse complot van Bileam tegen Israël.

Bileam slaagde er niet in om Israël te vervloeken. Erger nog, hij slaagde er niet in om een grote beloning van Balak te krijgen. Toen kreeg hij een idee. Misschien kon hij Israël niet vervloeken, maar kon hij Israël ertoe brengen om zichzelf te vervloeken.

Uit Numeri 31:16 leren we dat hij met de Midianitische en Moabitische leiders samenspande en een plan voorstelde. Hij raadde hen aan om niet ten strijde te trekken tegen Israël. Hij adviseerde ze in plaats daarvan de mannen van Israël uit te nodigen voor een feest georganiseerd door de dochters van de Midianieten en Moabieten. Hij zei hen om hun dochters als aas te gebruiken om zo de Israëlitische mannen naar een afgodisch feest te lokken.

Israël zet zich neer in Sjitiem,- acaciaweide ; daar begon de gemeente te hoereren met de dochters van Moab. (Numeri 25:1) Zelfs de edelvrouwen van Midian namen deel aan het plan om zich aan Israël te prostitueren. Bijvoorbeeld, de beruchte Kozbi was de dochter van Zur, een van de vijf vorsten van Midian.

Toen Mozes de vrouwen van Midian zag, verklaarde hij: "zie, zíj zijn er door oorzaak van Bileam, voor de zonen Israëls aanleiding toe geweest dat ze trouweloos afweken van de Ene, in de zaak van Peor, waardoor de doodsplaag er was in de samenkomst van de Ene." ( Numeri 31:16). De dochters van Moab "nodigden de mensen uit bij de offers van hun goden, en de mensen aten en bogen zich voor hun goden. Zo koppelde Israel zich aan Baäl van Peor "(Numeri 25:2-3).

De keuze van de woorden roept bewust seksualiteit op, een thema dat de profeet Hosea oppikt in zijn berisping over de Israëlitische vruchtbaarheidscultus. Maar zij, aangekomen in Baäl Peor, hebben zich gewijd aan de schande en zijn net zulke griezels geworden als het voorwerp van hun liefde. (Hosea 9:10b, Naardense) Het gemene plan van Bileam lukte. Hij slaagde erin de natie te verknoeien door een vloek op hun eigen hoofd -2- te brengen.

De HEERE ontketende een plaag onder de stammen en 24.000 personen stierven. In het boek Openbaring bestrafte Yeshua de gemeente bij Pergamum voor het eten van aan afgoden geofferd voedsel en seksuele immoraliteit onder invloed van "de leer van de Nikolaïeten" (Openbaring 2:15). De Meester verwees naar ontucht en het eten van voedsel besmet met afgoderij als "de leer van Bileam. "maar ik heb enkele kleine dingen tegen je, dat je daar mensen hebt die vasthouden aan de leer van Bileam die Balak aanraadde voor de kinderen Israëls een valstrik uit te zetten: om afgodenvlees te eten en hoererij te bedrijven; zo heb ook jíj er die op gelijke wijze vasthouden aan de leer van de Nikolaïeten; (Openbaring 2:14-15, Naardense)

De seksuele aantrekkingskracht en inherente afgoderij van de heidense wereld blijft gelovigen verleiden en trekt ons weg van bijzondere toewijding aan de HEERE. Om uit de ban van sensualiteit en materialisme los te komen vergt dat van ons een radicaal besluit.


Parasha Balak  בָּלָק

Numeri 22:2 - 25:9

Micha 5:6 - 6:8

Romeinen 11:25-32

Parasha Balak  בָּלָק

NUMERI - BEMIDBAR  -בְּמִדְבַּר

 

Numeri 22:2 Balak ( בָּלָק ) ,de zoon van Zippor, zag alles wat Israël met de Amorieten gedaan had.