English & other languages: click here!

Naar hoofdstuk: inleiding 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5/6 - 6 - 7

Micha 5 De geboorte van de Messias en Zijn Koninkrijk

Micha 5:1 En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.

Wat had Betlehem nu te betekenen? Zo’n klein stadje met een herdersbevolking.  Maar voor wat klein is in menselijk denken heeft God speciale aandacht.  Bijbelse figuren als Boaz en Ruth woonden in Bethlehem, evenals hun zonen Obed en hun kleinzoon Jesse. De laatste was de vader van David, die in Bethlehem door de profeet Samuël tot koning van Israël werd gezalfd (1 Sam.16). Ondanks deze belangrijke Bijbelse gebeurtenissen bleef Bethlehem een onbeduidende woonplaats.  En hier, ruim 700 jaar voor Zijn geboorte  profeteert Micha al dat Yeshua in Betlehem geboren zal worden. Hij wijst de geboorteplaats zelfs aan.

In Mattheüs 2:6 wordt deze tekst iets afwijkend geciteerd, als de wijzen bij Herodes komen en vragen naar de geboorteplaats van de Koning van de Joden. 

Betlehem betekent letterlijk: huis van het brood, oftewel: broodhuis. Brood is voor ons lichamelijk en ons geestelijk welzjn van levensbelang. We bidden zo vaak "Geef ons heden ons dagelijks brood". Yeshua werd geboren in het broodhuis. In Johannes 6:35 zegt Yeshua dat Hij het brood is dat leven geeft.

Opnieuw komt er een reddende Heerser uit Bethlehem, duizend jaar na David, de grootste koning in de geschiedenis van Israël. Maar nu een Heerser van goddelijke oorsprong.

In de ultra-orthodoxe stad Bnei Brak in Israël was een messiaanse rabbi die juist daar van Yeshua ging getuigen. Hij ontmoette een student van de yeshiva (orthodoxe opleiding tot rabbi). Hij vroeg hem: “Wie was er vóór de grondlegging van de wereld?” De student antwoordde: “nogal simpel: alleen God, een ander is onmogelijk”.
De rabbi vroeg: “Wie wordt er dan bedoeld in Micha 5:1?”  Antwoord: “dat was koning David…”
Rabbi:” Klopt, maar dat is niet van vóór de grondlegging der wereld, dat is alleen God” .

Psalm 132: 11 De HEERE heeft David in waarheid gezworen, en Hij zal daar niet van afwijken: Eén van de vrucht van uw schoot zal Ik op uw troon zetten.

Koning David was in Bethlehem geboren en daarom moest de Messias in Bethlehem geboren worden.

In het Hebreeuws komt dat heel krachtig naar voren.

 וּמוֺצֶאתָיו  מִקֶּדֶם מִימֵי עוֺלָם oemotzaotav miqqedem mime olam = Wiens oorsprong is van voorheen vanaf de dagen van eeuwigheid

Dit gesprek is te zien op deze youtube.

De Bijbel vertelt ons dat Yeshua de Alfa en de Omega is, het Begin en het Einde (Openbaring 22:13). Dit betekent dat Yeshua er vanaf het allereerste begin was. Er is nooit een tijd geweest dat Yeshua niet bestond. Yeshua is de Schepper van alle dingen ( Kolossenzen 1:16-17 , Johannes 1:1-3 ). Hij was er vóórdat alles bestond. Zoals hij de Schepper van alle dingen is, zo is hij de Eeuwige en geen deel van wat werd geschapen. Voor Zijn menswording verscheen Hij als “Engel des HEEREN”.  

DE HEERSER IS EEN HERDER VOOR ZIJN KUDDE  (Micha 5:2-4a)

Vredevorst en Herder

Micha 5:2-4a Daarom zal Hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren, met de Israëlieten. 3. Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de HEERE, in de majesteit van de Naam van de HEERE, Zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van de aarde.

4a. Hij zal Vrede zijn.

Het lijkt erop dat hier twee verschillende tijdperken in één tekst worden verwoord, met daartussen de komst van de Messias. God zal zijn volk zowel in het eerste als in het vernieuwde verbond prijsgeven aan lijden en verdrukking tot de komst van Yeshua.  De ballingschap in Assyrië, vervolgens de geboorte van de Messias, en dan weer het in vervulling gaan wat Yeshua zei: 

Lukas 13:35 Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Voorwaar, Ik zeg u dat u Mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn dat u zult zeggen: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere.

Vervolgens gaat dan Micha 5:3 in vervulling.  Het overblijfsel heeft gezegd “Gezegend is Hij Die komt in de Naam van YAHWEH” en het Vrederijk is aangebroken en Israël zal eindelijk veilig wonen. De Heerser is de Herder die hen zal weiden. En de naam van Yeshua zal groot zijn over de hele aarde.

Micha 5:4b Wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij onze paleizen zal betreden, zullen wij tegen hem zeven herders doen opstaan en acht vorsten uit de mensen 5. Zij zullen het land van Assur weiden met het zwaard,  het land van Nimrod met getrokken zwaarden. Zo zal Hij ons redden van Assur, wanneer die in ons land zal komen en wanneer die ons gebied zal betreden.

Zoals in het hele geschrift van Micha lopen de woorden over redding en straf door elkaar heen. Dat is ook hier het geval. Profeten – en dus ook Micha - zien vaak in één profetisch beeld, verschillende tijden. Het is zoals je een foto van een landschap bekijkt, je ziet een boom op de voorgrond en in de verte een kerktoren die veel verder weg is.  Zo ook hier. Het schrikbeeld  van de Assyriër, die binnenkort voor hun grenzen zou staan  is in de profetie ook het schrikbeeld van de latere heidense naties die Gods volk bestrijden en het land in bezit zullen nemen. 

Wat die “zeven herders en acht vorsten uit de mensen” moeten voorstellen, begrijp ik niet. Ik citeer een stukje van Kingcomments, wat een goede verklaring zou kunnen zijn:

“Dan staan er “zeven herders” en “acht vorsten” op. In hen zien we het overblijfsel dat in volkomen kracht – het getal zeven spreekt van volmaaktheid – en nieuwe energie – het getal acht stelt een nieuw begin voor – de vijand zal verdrijven (vgl. Prediker  11:2). De herders en vorsten handelen op gezag en in de kracht van de grote Herder en Vredevorst, de Heer Jezus. Het zijn de verlossers over wie Obadja spreekt (Obadja  1:21 Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezau te oordelen, en het koningschap zal van de HEERE zijn.).

Er staat “zullen wij … doen opstaan”. Dit betekent dat het volk Israël zeven herders zal stellen tegenover de macht van de vijand. Zoals gezegd, spreekt het getal zeven van volmaaktheid. Deze herders vormen onder de Opperherder, dat is de Heer Jezus, een volmaakt functionerend leger om de opkomende vijand terug te dringen. De herders zijn vorsten. Zeven is al voldoende, maar door er een achtste aan toe te voegen, wordt het aantal meer dan voldoende. Dat ze herders worden genoemd, is in aansluiting op vers 3. Dat het vorsten “uit de mensen” zijn, maakt duidelijk dat zij geen herders zijn van vee, maar van mensen.” (tot zover Kingcomments)

 

DE VERHEVEN POSITIE VAN HET OVERBLIJFSEL (Micha 5:6-8)

Micha 5:6-8 Het overblijfsel van Jakob zal zijn te midden van vele volken als dauw van de HEERE, als regendruppels op het gewas, dat niet uitziet naar iemand en niet hoopt op mensenkinderen. 7. Ja, het overblijfsel van Jakob zal onder de heidenvolken zijn, te midden van veel volken, als een leeuw onder de dieren van het woud, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, die, wanneer hij erdoorheen trekt, vertrapt en verscheurt, en er is niemand die redt. 8. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw tegenstanders en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden.

Het overblijfsel van Jacob zal zijn... als dauw van de HEER. Gods volk zal een rijke zegen zijn voor andere volken, en dat niet door eigen menselijke inspanning, maar doordat men het van de HERE verwacht. Het wordt hier vergeleken met dauw en regen op het gewas. Mozes’woorden die Gods wil en wet vertolken in het “Lied van Mozes” worden op dezelfde manier met “dauw en regen voor het gewas” vergeleken.  Deut. 32:2  Het overblijfsel richt zich niet meer op mensen om tegemoet te komen aan hun verwachtingen en eisen. Nee, het kijkt niet de mensen naar de ogen, maar dat overblijfsel verwacht alles van God, die het begin van alle Wijsheid is. 

Dat volk zal dan ook als een heerlijke dauw van YHWH tot zegen op aarde zijn, maar ook als een overwinnende kracht tegen alle afgoderij en  alles wat zich tegen God keert.

Maar de volgende tekst wordt moeilijker:  Het overblijfsel wordt als een leeuw tussen wilde dieren, als een jonge leeuw tussen de schapen. Zijn er wilde dieren in het Vrederijk, of mensen die te vergelijken zijn met wilde dieren? Of slaat dit op de periode van strijd vóórdat het Vrederijk kan aanbreken? Schapen en jonge leeuwen samen is ondenkbaar. In het Nieuwe Jeruzalem zullen wolf en schaap samen weiden. Of kan dat in het Vrederijk ook al? Het lijkt echter meer een aankondiging van het oordeel.  Daar wijst ook het vertrappen en verscheuren en het uitroeien van de vijand naar, waarbij niemand gered wordt. Dit is weer zo’n plotselinge wisseling van redding naar oordeel, die de profetie van Micha kenmerkt. Het overblijfsel van Israël werkt dan ook mee aan de uitvoer van het oordeel in de eindfase. We zien dat bij de inname van Jericho, wat een beeld is van de eindtijd. God deed bij het bazuingeschal de muren instorten, maar het overblijfsel dat het land in mocht moest de inwoners van Jericho doden. We zien het bij David, die in heilige verontwaardiging de reus Goliath doodde. We zien het bij de 144.000 overgeblevenen: Ezechiël 9:4-6  Het zijn de 144.000 waarover Yeshua de apostel Johannes laat schrijven: Openbaring 7:4 

UITROEIEN, AFBREKEN, WEGRUKKEN EN DOEN VERGAAN – Micha 5:9-14)

Micha 5:9-14 Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE, dat Ik uw paarden uit uw midden zal uitroeien en dat Ik uw wagens zal doen vergaan. 10. Ik zal de steden van uw land uitroeien en Ik zal al uw vestingen afbreken. 11. Ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien en u zult geen wolkenduiders meer hebben. 12. Ik zal uw afgodsbeelden en uw gewijde stenen uit uw midden uitroeien, zodat u zich niet meer zult neerbuigen voor het werk van uw handen. 13. Ik zal uw gewijde palen uit uw midden wegrukken en uw steden wegvagen. 14. Ik zal in toorn en in grimmigheid wraak doen aan de heidenvolken die niet willen luisteren.

Op die dag….. Dit is de Bijbels gebruikte aanduiding voor het tijdvak van het oordeel over deze wereld. Yahweh zal paarden en wagens doen vergaan. In de tijd van Micha waren paarden en wagens het normale oorlogsmaterieel. We kunnen daarom ook lezen dat al het wapentuig en militair materieel zal vergaan. Paarden, wagens en steden zijn in wezen goed en dienstbaar aan een goede samenleving. Maar hier worden ze genoemd omdat het ten kwade gebruikt wordt: voor oorlog tegen Gods volk, de steden voor afgoderij en hoererij.  De gewijde stenen, palen en hoogten, de afgodsbeelden….

Dat is niet iets van toen, dat is er op “die dag” ook, maar in een ander jasje. Neem het aanraken van de “heilige” klaagmuur om iets religieus te ervaren, het bidden tot en het spreken met hen die overleden zijn, het naar de ogen kijken en gehoorzamen van gezagsdragers, de paus, het vorstenhuis, de dokter en de dominee. Het jezelf onderwerpen aan alternatieve mystieke genezers. Het zijn allemaal dingen die geaccepteerd zijn in een groot deel van het gelovige kerkvolk. Maar ook dat is afgodendienst, net zoals de boeddha beeldjes, de baphomets en stenen waaraan magische krachten worden toegekend. de profetieën van de sterrenbeelden (horoscoop), de “wolkenduiders” (waarzeggers) en vul zelf maar in. Een grote gewijde paal (obelisk) staat op het St. Pieterplein voor het Vaticaan. Het is een originele Egyptische gewijde paal. Deze paal is gewijd aan de zonnegod Amon Ra in Heliopolis. In Nederland is zo’n gewijde paal te vinden op 1 km afstand, recht tegenover het voormalige paleis Soestdijk. Het is “de Naald” ter ere van Willem Frederik, prins van Oranje, de latere koning Willem II. De gewijde palen' waren zeer onrein (ze waren één van de eerste fallussymbolen: een voorstelling van het mannelijk lid in de toestand van erectie).

God zal het allemaal doen wegvagen. De wereld wordt gereinigd voordat Gods Koninkrijk aanbreekt. Want onze God is een verterend vuur.(Hebr. 12:29) Laten wij zorgen dat ons hart en gedachten zijn gereinigd voordat “die dag” aanbreekt.

En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus" (Filippenzen 4:6-7)

En dan, als Gods wereld gereinigd is, zal het gebed “Uw Koninkrijk kome” verhoord worden. Dit is een gebed in overeenstemming met Gods wil. Het Vrederijk is aangebroken en Yeshua is onze Koning. De wet zal van Sion uitgaan, “als dauw en regen” voor het herstel van alle dingen. YAHWEH zal voor eeuwig op de Sion wonen.

Ida