English & other languages: click here!                                                      Naar hoofdstuk: inleiding 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5/6 - 6 - 7

Micha 1 - Oordeel over Samaria en Jeruzalem

Micha 1:1 Het woord van de HEERE dat kwam tot Micha uit Moreset, in de dagen van Jotham, Achaz en Jehizkia, de koningen van Juda, en dat hij gezien heeft over Samaria en Jeruzalem.

De naam Micha betekent “Wie is als God”.  Hij trad in Juda op tussen 735 en 710 v. Chr., in de tijd van de koningen Jotham, Achaz en Hizkia. Hij profeteerde de ondergang van het Tienstammenrijk en het Tweestammenrijk en de komst van de Messias en het Vrederijk. 

Micha was een tijdgenoot van Jesaja. In tegenstelling tot Jesaja de hofprediker voor de koningen in de stad Jeruzalem, was Micha een “boerenprofeet”, zoals Amos dat ook was. 

De profeet nam het op voor de arme landbouwers, die te lijden hadden onder de machtige grootgrondbezitters.

Micha woonde in Moreset-Gath (betekent "bezit van Gath"), een klein dorpje, waarschijnlijk 36-40 km vanaf Jeruzalem. De ligging ervan is niet met zekerheid vastgesteld. De profeet Micha gebruikt hier en daar literaire vormen om zijn boodschap over te brengen.

MICHA 1:2-7 HET OORDEEL OVER SAMARIA

Deze prachtige stad, waarvan de schoonheid door opgravingen is onthuld, gebouwd op de heuvel Semer, ligt in het betwiste gebied van Israël, in de buurt van Nablus. In 722 v.Chr. nam Sargon II van Assyrië de stad in. Dit was ruw geschat zo’n eeuw later na de belegering van Samaria door de Assyriërs. Toen God de hongerende bewoners van voedsel voorzag door de vijand op wonderlijke wijze te verjagen. (2 Koningen 7:1-20)

Luister volken! Sla er acht op aarde!

In Micha 1:2 spreekt Micha tot alle volken, terwijl zijn profetie het volk Israël betreft.  Dit geeft aan dat ook wij hier aandacht aan moeten schenken.

Laat YAHWEH Getuige tegen u zijn…..

Oei…. God als Getuige TEGEN hen? 

Micha zag YAHWEH neerdalen uit de hemel en naar de aarde komen met oordeel. Als de bergen smelten en  valleien splijten voor Hem, welke hoop heeft een zondig, opstandig mens dan?

Het huis van Jacob, Samaria, Jeruzalem….. ze zijn allemaal schuldig bevonden aan afgoderij en hoererij. Twee begrippen waarvan de betekenissen elkaar overlappen.

Het Hebreeuwse woord voor hoerenloon gebruikt, staat hier in het meervoud. Dat houdt alle rijkdom en overvloed in, die God hun gegeven had, maar wat besteed werd aan de Baäls of andere afgoden.

De offerhoogten, de tempelprostitutie, de lippendienst, het uitbuiten van de armen, het verwaarlozen van Gods geboden, het tekende allemaal de ongeïnteresseerdheid van Gods volk.

YAHWEH wilde hen maken tot een hoofd der volken en niet “tot een staart” waarvoor ze zelf kozen. (Deut. 28:13)

De tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God (1 Petrus 4:17). We doen er echter ook goed aan het tweede deel van dat vers ter harte te nemen: als het eerst bij ons (bij Israël) begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?

 De velden van Samaria zijn heel geschikt voor wijngaarden, maar het worden nu puinhopen.

MICHA 1:8-16 KLAAGLIED OVER SAMARIA EN JUDA

De aankondiging van het oordeel liet Micha niet onberoerd, hij zou berooid en naakt zijn weg gaan en huilen en jammeren zoals jakhalzen en struisvogels dat doen. Als teken van de aanstaande Assyrische aanval liep Micha naakt en profeteerde het oordeel van een vijandelijke invasie tot voor de poorten van Jeruzalem. In die tijd werd Israël bedreigd door de Assyrische koningen Salmanassar V en diens opvolger Sargon II, maar Jeruzalem was nog niet ingenomen. Samaria viel in 722 v. Chr.

Micha zegt dat hij naakt zal gaan lopen. We komen dat vaker tegen in de Bijbel: bijvoorbeeld van Jesaja (Jesaja 20:2), en dan David die zich volgens Michal “schaamteloos had uitgekleed” danste in een linnen efod hemd. (2 Sam. 6:14) Naakt is in het Hebreeuws ‘arom’  עָרוֹם (Strong 6174) en soms betekent dat gedeeltelijk of schaars gekleed gaan (in het onderkleed), maar het betekent ook echt “bloot”.  Volgens de Hebreeuwse en Chaldeeuwse Lexicon van Gesenius heeft het woord ‘arom’ drie betekenissen:
1. Naakt, in de zin van: zonder kleding, echt bloot dus.
2. Haveloos, slecht gekleed zijn.
3. Zonder mantel, slechts gekleed in een onderkleed.

We weten dat God de naakte Adam en Eva bekleedde, dat Hij de priesters voorschriften voor de tabernakel gaf om zich zo te kleden dat  hun schaamdelen op de trap niet zichtbaar zouden zijn (Exodus 28:42). De zonen van Noach werden gestraft omdat zij de naaktheid van hun vader zagen (Genesis 9). Naaktheid drukt schande uit, het maakt dat een mens zich schaamt en kwetsbaar wordt, omdat hij intuïtief weet dat hij zondig is en Gods heerlijkheid mist.

Micha ziet dat het oordeel over het Tienstammenrijk dichtbij Juda en Jeruzalem komt. "Zeg het maar niet in Gath" waar hij vandaan komt. Er volgen raadselachtige uitspraken die wij vanuit ons taalgebruik niet herkennen. Het waren allemaal woordspelingen om te praten over het oordeel dat over de steden van Juda komt. Het waren geen literaire spelletjes, maar het had er veel meer mee te maken dat namen profetieën kunnen inhouden.

Micha 1:10 Zeg het maar niet in Gath waar Micha vandaan komt. De stad Gath behoorde tot de Filistijnen, en Micha zou het verschrikkelijk vinden als de Filistijnen zich zouden verheugen over de pijn van Gods volk.

Micha 1:10 wentel u in het stof in Beth-le-Afra  = Beth-le-Afra betekent: huis van het stof. Micha zei daarmee tegen de inwoners van Beth-Aphrah dat ze zich maar in het stof moesten wentelen, in afwachting van het komende oordeel.

Micha 1:11 Trek voorbij, bewoonster van Safir, = Safir betekent: schoonheid. Micha wilde daarmee zeggen  dat deze stad niet lang meer mooi zou zijn. Haar schoonheid zal veranderen in vernederende naaktheid. Op deze manier waarschuwde Micha de inwoners van Safir om zich op het oordeel voor te bereiden.

Micha 1:11 De bewoonster van Zaänan gaat niet naar buiten - Het Hebreeuwse woord voor naar buiten gaan klinkt als Zaänan.

Wanneer de belegeringslegers van de vijand zouden komen, zouden de inwoners van Zaänan helemaal niet vertrekken - ze zouden in de stad worden opgesloten totdat de stad zou vallen.

 

Micha 1:11 Beth-Haëzel: De naam van deze stad betekent de nabijgelegen stad . Wanneer het leger van oordeel komt, zal het niet dichtbij en behulpzaam zijn voor een andere stad.

Micha 1:12 de bewoonster van Maroth is ziek = Maroth betekent: bitterheden. Wanneer het leger van oordeel komt, zullen de inwoners van Maroth veel bitterheid kennen. Hier komt uitdrukkelijk naar voren dat het Yahweh is die hun ondergang bewerkt.

Micha 1:13 Lachis: Span de snelle paarden voor de wagen = Letterlijk staat er: Bind de wagen aan de trekpaarden.  In het Hebreeuws is er een woordspeling tussen de naam Lachis en het woord voor 'snelle paarden'. Lachis was een belangrijke vestingstad en ze moesten naar hun snelle paarden gaan om de vijand te bestrijden, maar ironisch genoeg zouden ze naar de paarden gaan om het leger van het oordeel  te ontvluchten.

Micha 1:14 Moreset : De naam hiervan – Micha's geboorteplaats – klonk als het Hebreeuwse woord voor verloofde. Hier sprak Micha over het geven van huwelijksgeschenken aan de stad toen ze overging van de heerschappij van de ene "echtgenoot" (Juda) naar de andere (het binnenvallende leger).

Micha 1:14 De huizen van Achzib blijken onbetrouwbaar =- Het Hebreeuwse woord voor onbetrouwbaar klinkt als Achzib. De stad zal de koningen teleurstellen die er hun hoop op hebben gevestigd. Deze stad kenmerkt zich door misleiding.

Micha 1:15 Opnieuw breng Ik een bezetter over u, bewoonster van Maresa. De naam van deze stad is verwant aan het Hebreeuwse woord voor bezitter of erfgenaam. Het binnenvallende leger zou deze stad spoedig in bezit nemen.

Micha 1:15 Hij zal komen tot aan Adullam, de luister van Israël. Het was het toevluchtsoord voor David toen hij vluchtte voor koning Saul. Het zou weer een toevluchtsoord zijn voor de hogen en machtigen onder Israël, wanneer ze gedwongen zouden worden om zich in Adullam te verbergen .

Micha eindigt dit hoofdstuk met het verdrietige gevolg van dit alles, dat men zich zorgen zal maken over de kinderen en de kleinkinderen waarvoor je zoveel liefde voelt. Waar gaan ze doorheen..... en dat allemaal omdat ze God en Zijn geboden hebben verwaarloosd.  Je raakt ze kwijt in de ballingschap. Ga maar vast in de rouw:  scheer je haar er maar af of zet de schaar erin.  Maak je hoofd maar net zo kaal als een gier of een arend , die in de rui al zijn veren verliest.

Verdriet en bezorgdheid over je kinderen en kleinkinderen.... we zien het terug in onze huidige wereld waarover ook het oordeel is aangezegd ...... ik denk dat veel gelovigen van nu dat herkennen. Het is God die dat oordeel laat komen, net zoals dat in Israël kwam.

Jesaja, die in dezelfde tijd profeteerde, schrijft dat Assyrië het strafwerktuig voor Israël in Gods hand is:

Jesaja 10:5-6 Wee Assyrië, de roede van Mijn toorn; en Mijn gramschap is een stok in hun hand. Op een huichelachtig volk zal Ik hem afsturen; tegen het volk waarop Ik verbolgen ben, zal Ik hem bevel geven om roof te plegen, om buit te roven, en om het te vertrappen als slijk op straat.

Ida