English & other languages: click here!

1 Korinthe 14 - Profetie en talen

Profetie is van groter belang dan het spreken in talen. Het najagen van liefde en het gebruik van de gaven van de Geest is het uitgangspunt van dit hoofdstuk.  De door de Geest geïnspireerde profetie staat boven talen en gaven. Dit zullen de gemeenteleden beter begrijpen. Aan het zogenaamde 'spreken in tongen', wat men interpreteert als het spreken van onbegrijpelijke taal (gebrabbel) wordt vaak veel aandacht gegeven. Je telt in charismatische kringen mee als je 'die kunst verstaat'. Maar het is misleiding.

1 Korinthe 14:1-3 Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren. 2. Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. 3. Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost.

Jaag de liefde na........ wat Paulus in het vorige hoofdstuk zo prachtig heeft beschreven is de rode draad die ook door deze onderwijzing heen loopt. 

streef naar de geestelijke gaven......... je mag verlangen naar de 'gewone' gaven van de Geest, maar trek het bovennatuurlijke niet naar je toe. Als God het uit Zichzelf geeft is het goed, maar wees op je hoede en onderzoek of het niet uit een andere bron komt.

Op dit gebied wordt er zoveel geëxperimenteerd, dat we terughoudend moeten zijn om niet in de val van satan terecht te komen.                                                                                                                                                                                                             vooral daarnaar dat u mag profeteren........ spreek het Woord van God, wees de mond van God....Gods Geest brengt te binnen wat je spreken moet.

men spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen..... waarom zou je in de gemeente in talen spreken als mensen dat niet begrijpen? Alleen God begrijpt wat de mens zegt. Er zijn emoties die niet in woorden zijn uit te drukken. Dan bestaat het gebed niet uit mooi geformuleerde zinnen. Dan kan het een zuchten zijn en het uitspreken van onsamenhangende woorden. Je spreekt verborgenheden..... Maar God begrijpt het, want de Geest komt daarin te hulp. Dan neemt de Geest het over met onuitsprekelijke verzuchtingen!  

Romeinen 8:26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

De gave van profeteren, waarop de nadruk ligt is juist voor mensen bedoeld en moet begrijpelijk zijn. Paulus wil in de gemeentesamenkomst heel graag een plaats inruimen voor openbaring, kennis, profetie en onderricht . Die zijn allemaal verstaanbaar en bouwen de gemeente op. 

1 Korinthe 14:4-5 Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. 5. En ik zou wel willen dat u allen in andere talen spreekt, maar vooral dat u profeteert. Immers, wie profeteert, is meer dan wie in andere talen spreekt, tenzij hij het uitlegt, opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt. 6. En nu, broeders, als ik naar u toe zou komen en in andere talen zou spreken, wat voor voordeel zou ik u brengen, als ik ook niet tot u zou spreken óf door openbaring, óf door kennis, óf door profetie, óf door onderricht?

Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op...... het opbouwen van jezelf is niet verkeerd, maar Paulus heeft het over het functioneren van de Gemeente. Als je jezelf opbouwt is je eigen binnenkamer daarvoor de meest geschikte plaats.

maar wie profeteert, bouwt de gemeente op....... daar gaat het Paulus hier om. wie profeteert, is meer dan wie in andere talen spreekt...... Wie in andere talen spreekt moet zorgen dat er iemand is die het vertaalt, dan is het ook tot opbouw van de Gemeente.

óf door openbaring, óf door kennis, óf door profetie, óf door onderricht.........? Als Paulus, die zoveel talen spreekt, al de hier genoemde gaven in een andere taal zou brengen, zeg nou zelf, dat bouwt de Gemeente toch niet op? 

1 Korinthe 14:7-9 Dat geldt ook de levenloze dingen die geluid geven, of het nu een fluit is of een citer, als zij zich niet onderscheiden in hun klanken, hoe zal men weten wat op de fluit of op de citer gespeeld wordt? 8. Want ook als de bazuin een onherkenbaar geluid geeft, wie zal zich gereedmaken voor de strijd? 9. Zo is het ook als u door de taal geen goed verstaanbaar woord voortbrengt. Hoe zal dan begrepen worden wat er gezegd wordt? U bent dan namelijk als iemand die maar wat in de lucht spreekt.

Muziekinstrumenten geven wel geluid, maar zonder meer is het niet duidelijk wat er gespeeld wordt. Als het bazuingeschal dat oproept tot de strijd (Richteren 3:27) onduidelijk is, zullen de mannen zich niet voorbereiden op een oorlog. Dat geldt ook voor onverstaanbare talen. De mensen horen alleen de klanken, maar herkennen geen boodschap. De bijeenkomsten zijn bedoeld om elkaar toe te rusten tot de strijd, om elkaar te bemoedigen en te vermanen. We moeten de tijd niet doorbrengen met het indruk maken op elkaar door het spreken van vreemde talen die niemand verstaat.  Dat is 'gebakken lucht'  in een tijd dat de gelovigen klaar gemaakt moeten worden om weerstand te bieden aan de duivel.

Efeze 5:16 -17 en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. 17. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is.

1 Korinthe 14:10-11 Er zijn, al naar het voorvalt, zoveel soorten geluiden in de wereld, en niet één daarvan is zonder eigen klank. 11. Als ik dan de betekenis van het geluid niet ken, zal ik voor hem die spreekt een buitenlander zijn en zal hij die spreekt voor mij een buitenlander zijn.

niet één daarvan is zonder eigen klank.......  er zijn al zoveel stemmen in de wereld, ieder met hun eigen boodschap. Wat is het dan belangrijk dat Gods Woord doorklinkt om te ontvluchten aan de zinloze denkbeelden van deze gevallen wereld.

Als ik dan de betekenis van het geluid niet ken........ als ik niet begrijp wat er gezegd wordt dan zijn we toch allemaal buitenlanders voor elkaar? Dan missen we ook de kracht van het Woord. God heeft ons het vermogen gegeven om tot elkaar te spreken en elkaar te verstaan.  Waarom zouden we daar dan geen gebruik van maken.....

1 Korinthe 14:12-13 Zo ook u, als u naar geestelijke gaven streeft, zoek er dan naar om overvloedig te zijn in gaven tot opbouw van de gemeente. 13. Daarom, laat hij die in een andere taal spreekt, bidden dat hij het mag uitleggen.

als u naar geestelijke gaven streeft...... ja, als je zo graag geestelijk bezig wilt zijn, zoek dan naar datgene waarmee de Gemeente kan worden opgebouwd.  Wees daar ijverig in, want dat is bitter nodig! En laat hij die in een andere taal spreekt, bidden dat hij het mag uitleggen. Als de gemeenteleden zouden profeteren en begrijpelijke taal zouden spreken, Gods Woord zouden uitleggen, dan zou een ongelovige onder de indruk komen van Gods Woord dat tot het hart is gericht.

Ik spreek in tongen meer dan u allen…. (NBG)
Ik spreek in meer andere talen dan u allen….. (HSV)

 (1 Kor. 14:18)

 

 1 Kor. 14:22 Zo zijn de andere talen dus tot een teken, niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen, en zo is de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven.

(Herziene Statenvertaling)

 

In de Herziene Statenvertaling wordt vermeld "andere talen". De NBG vertaling spreekt over "tongen". De NBV gebruikt het woord "klanktaal".

Het woord "klanktaal" in de NBV  blijkt niet te kloppen. In het hele nieuwe testament gaat het om hetzelfde woord "glossaa". Er zijn geen twee verschillende soorten taal genoemd, dat hebben de vertalers ervan gemaakt.

De Griekse brontekst vermeldt "glossa", dat gewoon “taal” of het lichaamsdeel “tong”  betekent. Er zijn behalve in het Grieks, meerdere talen waarin voor het woord "tong" en "taal" hetzelfde woord gebruikt wordt. Bijv. Frans en Perzisch en mogelijk nog meer talen. En dat heeft ook daar niets met de zogenaamde “tongentaal” te maken.

 

Bovenvermelde tekst (1 Kor. 14:22) begreep ik nooit. Hoe kan de tongentaal nu een teken zijn voor ongelovigen? Even verderop wordt gezegd dat de ongelovigen zullen denken dat men "wartaal" spreekt. Dat kan dan toch geen teken zijn, want een teken moet iets betekenen. Wat betekent dat dan? Zou men op grond van wartaal Yeshua/Jezus aan kunnen nemen? Maar goed, niet alles in de bijbel is duidelijk. Dus laat ik het voorlopig rusten.

 

Ongelovigen zijn hier m.i. mensen uit een ander land, uit de heidenen. Die zijn niet opgevoed met de Tora.  Als zij dan horen dat het evangeiie in hun eigen taal tot hen komt, is dat een veelzeggend teken.  Maar de Joden kunnen de profetie, veel beter begrijpen en daarover spreken in hun eigen taal en vanuit de hun bekende Tora achtergrond.

Alles is terug te voeren op wat er plaats vond tijdens het Wekenfeest/Pinksteren,  zoals beschreven in Handelingen 2, plaats vond. Daar gebeurde het talenwonder.

 

Je zult het misschien niet verwachten, maar wat daar in Handelingen 2 gebeurde was niet het eerste talenwonder. Bij de torenbouw van Babel ontstonden er heel veel talen, waardoor men elkaar niet meer begreep. Maar...... dat was een oordeel!

In Handelingen 2 was de prediking zowel zuiverend als oordelend. Het vuur op de hoofden van de apostelen was daar een teken van. Die vreemde talen werden op de Pinksterdag tot Joden gesproken, die uit allerlei landen naar hun thuisland waren gekomen voor het Pinksterfeest. Het waren geen buitenlanders, maar omdat ze in het buitenland woonden waren ze vertrouwd met de taal van dat land.

 

In de Bijbeltekst die voorafgaat aan bovenvermelde tekst staat:

1 Kor. 14:21 In de Tora (Deut. 28:49) staat geschreven: Door lieden van een andere taal en door lippen van vreemden zal Ik tot dit volk spreken, en toch zullen zij naar Mij niet luisteren, zegt de Here.

Paulus sprak nadat hij eerst had gezegd: Ik spreek in meer andere talen dan u allen…

1 Korinthe 14:5 En ik zou wel willen dat u allen in andere talen spreekt, maar vooral dat u profeteert. Immers, wie profeteert, is meer dan wie in andere talen spreekt, tenzij hij het uitlegt, opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt.

 

Talen kun je leren. We weten dat Paulus goed onderlegd was en daarom ook veel talen kon spreken.

Dat was een gave die hij ook nodig had als “apostel der heidenen.” Hij zou het op prijs stellen als iedereen een talenknobbel had. Maar het profeteren, het spreken van Gods Woord, is nog veel belangrijker.  En… als iemand in zo’n onbekende taal spreekt, moet er ook iemand zijn die het vertaalt, want anders heeft niemand er iets aan.

Als je talen spreekt kun je dat zelf leuk vinden. Maar als het niet nodig is om anderen te bereiken dan ben je alleen maar bezig met een hobby. Daarmee sticht je jezelf, zegt Paulus. Je kunt beter Gods Woord spreken: profeteren.

Wat er met het Wekenfeest/Pinksteren gebeurde is de  vervulling van Jesaja 28 

Jesaja 28:11 met belachelijke klanken  en in een  andere taal  zal Hij tot dit volk spreken.

 

De Joden op het Pinksterfeest moesten aanvaarden dat God zich met de heidenen ging bemoeien. Dat was iets wat ondenkbaar was voor Israël. Yahweh was uitsluitend de God van de Joden en niet van onreine heidenen. Dat moet voor deze Joden, afkomstig uit vijftien verschillende landen, gekomen om de God van Israël in Jeruzalem te aanbidden, een schok geweest zijn; zij die meenden dat hun Joodse taal, de taal van het goede, uitverkoren Joodse volk, de enige was die door God begrepen werd! Hun God was niet de God van iederéén! Hem delen met de heidenen? Geen kwestie van! We kennen allemaal het voorbeeld van de tegenstribbelende Jona, om met Gods boodschap naar de heidenen te moeten gaan.

De ongelovige Joodse toehoorders vonden het dan ook belachelijk dat die eenvoudige apostelen in andere talen stonden te spreken en ze plakten hen het etiket van “dronkenschap” op. Maar er waren ook drieduizend Joodse toehoorders die wel Gods werk hierin zagen en zich bekeerden. Later waren er zelfs vele tienduizendtallen onder de Joden die tot geloof in Yeshua/Jezus kwamen. (Hand. 21:20)

De NBG vertaling reduceert  het tot “hoevele duizenden”, terwijl er in de brontekst vele tienduizenden genoemd worden.

Wat voor gelovigen een zegen werd, was voor de ongelovigen een oordeel. Op dezelfde manier waarop de bijbel spreekt over de geur van Christus.
2 Korinthe 2:15 Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan;
16. voor de laatsten een doodsgeur, die leidt tot de dood, maar voor de eersten een levensgeur, die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam?

Ook in heidense, occulte bewegingen wordt tongentaal gebruikt.  Het zijn boze geesten, demonen die mensen aanmoedigen dit te doen.

 

Ik vond op internet het volgende verhaal:

‘Een dame, lid van de rooms-katholieke charismatische beweging, bad lange tijd om de doop met de Heilige Geest. Er gebeurde blijkbaar niets. Ze sprak niet in tongen. Tenslotte riep ze in haar vertwijfeling tot de Heer: ‘Ik heb nu lang genoeg tot U gebeden, en U heeft me niet gegeven wat ik vraag. Wanneer U me nu niet de doop met de Heilige Geest geeft, zal ik met uw moeder daarover spreken’. Op hetzelfde ogenblik begon ze in tongen te spreken’.

Beproef de geesten of zij uit God zijn! 1 Joh. 4:2

Laten we besluiten met wat Yeshua bij zijn afscheid zei:

‘…maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde’ (Handelingen 1:8).

De gelovige heeft Zijn Geest ontvangen en Yeshua zegt ook vandaag tegen ieder van ons: ‘U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen en u zult Mijn getuigen zijn…’   Laten In Zijn kracht profeteren, getuigen: het Woord van God doorgeven, inclusief de Tora … Tot eer van Hem en tot zegen van velen.

 

Ida