English & other languages: click here!

Parasha Kedoshim


KEDOSHIM

= de heiligen (Heilig moet u zijn!)

Leviticus 19:1 – 20:27

Ezechiël 20: 2-20; 22:1-16

Amos 9: 7-15

Mattheüs 5:43-48

קְדֹשִׁים kedoshim (de) heiligen

Heilig moet u zijn! 

Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten, en zeg tegen hen:

Heilig moet u zijn קְדֹשִׁים , want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig. Lev. 19:2


Kort overzicht:

Parasha Kedoshim begint met de oproep om heilig (kadosh) te zijn vanwege de relatie met Kedosh Ysrael: “De Heilige van Israël”. Mozes zegt: “Heilig moet u zijn”, of zoals het ook vertaald wordt “Wees heilig, want Ik, YAHWEH uw God,  ben heilig”.In dit Tora-gedeelte worden verschillende  praktische mitswot (geboden) gegeven, waardoor iemand wordt geheiligd (apart gezet) om een relatie met God te kunnen hebben. In het Nieuwe Testament ontstaat die heiligheid als Christus in ons woont. Dan gaan we in éénheid met Yeshua en in Zijn kracht die geboden houden. Daartoe behoren: het eren van je ouders en het houden van de sabbat (Lev. 19:3). Geen afgoderij (19:4). Bij het oogsten aren laten liggen voor de armen (19:9).  Niet stelen, niet liegen en niet bedriegen. Geen valse eed afleggen, waarmee je Gods Heilige Naam ontheiligd…… en nog veel meer geboden. Je ziet dat de tien geboden hier in een uitgebreide versie de revue passeren.

In het Haftara-gedeelte (van de profeten) gaat het over de verstrooiing van de oude staat Israël, omdat Israël zijn bestemming om een heilige natie te zijn, niet heeft vervuld. Het Joodse volk, zal echter nooit vernietigd worden, maar ‘gezeefd’ door ballingschap en verdrukking. Yahweh zal Israël weer oprichten als een licht voor de naties. “Zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God. “

De lezing uit de Brit Chadasha (NT) eindigt met de zin “Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.” Wie volmaakt is, is heilig in Christus. Wie heilig is, is volmaakt in Christus. Hij werkt in ons uit dat we aanvaardbaar zijn voor de heilige God. Hem ze alle eer!