English & other languages: click here!

Jesaja 22a - Profetie over Jeruzalem


Na de profetieën over Egypte, Babel, Duma en Arabië volgt het oordeel over Jeruzalem. Het is vreemd om Jeruzalem in een dergelijke rij te zien. De plaatsing daarin gebeurt waarschijnlijk omdat de stad haar vertrouwen niet op God stelt, maar uitgaat van eigen kracht en een alliantie met Babel. Daarmee verlaagt Jeruzalem zich tot de positie van de omringende volken. Jeruzalem de wereldberoemde stad wordt binnengevallen door legers. De profeet richt zich tot de inwoners van Jeruzalem, die lichtzinnig leven en daarom onder Gods straffen worden gesteld. De HEERE zal daar de Assyriërs voor gebruiken. Jesaja profeteert ook dat hofmeester Sebna vanwege zijn corruptie zal worden vervangen door Eljakim. Jeruzalem wordt 'de stad van het visioen genoemd' omdat God zich bekend gemaakt heeft op de berg Sion, die wordt omringd met valleien en daarachter hogere bergen.


Jesaja 22:1-4 - 1. De last over het Dal van het Visioen. Wat hebt u toch dat u allen op de daken klimt? 2. Stad vol tumult en rumoer, uitgelaten stad, uw gevallenen zijn niet gevallen door het zwaard en zijn ook niet gestorven in de strijd. 3. Al uw leiders zijn tezamen gevlucht, zonder één boogschot zijn zij gevangengenomen; al de uwen die werden gevonden, tezamen zijn zij gevangengenomen, hoe ver zij ook weggevlucht waren. 4. Daarom zeg ik: Wend uw blik van mij af, laat mij bitter wenen; dring niet aan om mij te troosten over de verwoesting van de dochter van mijn volk.

De last over het Dal van het Visioen.......  Om de hele stad Jeruzalem heen liggen dalen. In het oosten het bekende Kidrondal, in het zuiden en zuidoosten het BenHinnomdal. Ook het profetische 'Dal van Josafat' (Joël 3:2), dat is 'het dal van de beslissing' (Joël 3:16). Als je naar de bergen rondom kijkt zou je Jeruzalem ook een dal kunnen noemen. Maar waarom het 'Dal van het Visioen'? Misschien denkt Jesaja terug aan het indrukwekkende visioen dat hij had en dat hij beschreven heeft in Jesaja 6. Daar waar de zomen van het gewaad van YHWH de tempel vulden. Ook bij dat visioen klonken er woorden van oordeel over Jeruzalem. Maar nu.... nu heeft Jesaja een last op zijn hart, een oordeelsprediking waarop de inwoners niet zitten te wachten. 
Wat hebt u toch dat u allen op de daken klimt.......? De inwoners klimmen op de daken van hun huizen om feest te vieren, terwijl daar geen enkele reden voor is. Willen ze zien wat er om hun stad heen gebeurt? Of..... willen ze op de daken de sterren aanbidden? Waar gaat het hierover? Is het het vertrek van Sanherib in de dagen van Hizkia, in 701 v.Chr.? Hun soldaten zijn verslagen, maar niet door het zwaard of de oorlog. Tijdens het beleg zijn er mogelijk mensen van honger en pest gestorven. Hun aanvoerders zijn gevlucht zonder een pijl  te hebben afgeschoten. De manschappen zijn weggevlucht of gevangen genomen.

Wend uw blik van mij af, laat mij bitter wenen....... het volk lijkt vrolijk. Het heeft goede moed en dat in tegenstelling tot Jesaja. 'Wat kijkt hij toch verdrietig. Je moet gewoon 'positief denken', het komt heus wel goed!'  Maar Jesaja wil zich niet met goedkope kreten laten troosten, door de mensen van 'Vrede, vrede, geen gevaar!' Hij zit met een 'goddelijke last' in zijn binnenste. Hij moet een oordeel aankondigen. Hij kan wel huilen en dat doet hij ook.  'Bemoeien jullie je even niet met mij....!'  In zijn gedachten ziet Hij wat God hem duidelijk heeft gemaakt: het optrekken van de vijandelijke legers, de verwoesting van steden, de dood van mensen; het einde van alle kostbare zaken die God aan het volk had toevertrouwd.

Jesaja 22:5 Want het is een dag van verwarring, vertrapping en ontreddering, een dag van de Heere, de HEERE van de legermachten, in het Dal van het Visioen; een dag waarop muren omver worden gehaald, en een dag van geschreeuw tegen het gebergte. 6. Want Elam neemt de pijlkoker op, de man en de paarden staan bij de strijdwagen, en Kir ontbloot het schild. 7. Het zal gebeuren dat uw mooiste dalen vol zullen staan met strijdwagens, en de ruiters zullen zich in slagorde opstellen tegenover de poort.

Want het is een dag van verwarring, vertrapping en ontreddering......... Jesaja ziet in wat God hem openbaart ook de dag van de HEERE. De dag van YAHWEH is die dag waarop God het vonnis voltrekt over alle ongelovige mensen van Zijn volk en van de wereld. Dat gaat gepaard met een periode van verwarring, vertrapping en ontreddering. Het is de  HEERE ZEBA'OT die het vonnis voltrekt. 

een dag waarop muren omver worden gehaald, en een dag van geschreeuw tegen het gebergte.......

Ook in Jesaja 2 zinspeelde Jesaja op die dag met betrekking tot Jeruzalem. Muren worden omver gehaald (2 Kon. 25:10) en men roept, zoals Yeshua dat al aankondigde: 

Lukas 23:30 Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen: Val op ons, en tegen de heuvels: Bedek ons.

Want Elam neemt de pijlkoker op, de man en de paarden staan bij de strijdwagen...... we spreken hier terecht over het eindoordeel, maar eerder in de tijd komt er zo'n oordeel op kleinere schaal, als een voorteken. De zonden nemen toe en de oordelen ook, totdat de maat van de zonde vol is (Genesis 15:16).  Elam is een oudere naam voor Iran (Perzië). Elam  was in die tijd erbij betrokken omdat het een door Assyrië (later Babel) overwonnen land was. Dat geldt ook voor Kir. Elam/Iran zal ongetwijfeld ook bij die eindstrijd betrokken zijn. Ze waren in die tijd bekend om hun behendigheid met pijl en boog. Maar in onze tijd schieten ze met precisie verre afstandsraketten af. De strijdwagens en paarden staan garant voor snelle oorlogshandelingen. Naarmate de tijd vordert is er nog meer geavanceerd oorlogsmaterieel beschikbaar. Aanvallende legers zullen Jeruzalem opnieuw omsingelen, en op die dag in 586 v.Chr. zal de Heer hen niet bevrijden.

Jesaja 22:8-14 Men zal ontmantelen wat Juda bescherming biedt. Op die dag zult u uitkijken naar het wapenarsenaal in het Woudhuis; 9. en de bressen in de Stad van David ziet u. Ja, het zijn er vele. U vangt het water van de Benedenvijver op. 10. U telt de huizen van Jeruzalem en u breekt huizen af om de muren te versterken. 11. Verder maakt u een reservoir tussen beide muren voor het water van de Oude Vijver. Maar u zult geen oog hebben voor Hem Die dit gedaan heeft, en Hem Die dit in een ver verleden gevormd heeft, ziet u niet. 12. De Heere, de HEERE van de legermachten, zal op die dag oproepen tot wenen en tot rouw, tot kaalscheren en tot het omdoen van een rouwgewaad. 13. Maar zie, er is vreugde en blijdschap, men doodt runderen en slacht schapen, men eet vlees en drinkt wijn. Men zegt: Laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij! 14. Maar de HEERE van de legermachten heeft Zich aan mij persoonlijk geopenbaard: Voorwaar, deze ongerechtigheid wordt voor u niet verzoend, totdat u sterft, zegt de Heere, de HEERE van de legermachten.

Men zal ontmantelen wat Juda bescherming biedt....... Ze gaan naar het Woudhuis,  hiermee wordt het huis "Het Woud van Libanon" bedoeld, dat door koning Salomo was gebouwd. Men zoekt naar wapens om zich te kunnen verdedigen. Men gaat nu wel voorzorgsmaatregelen nemen. Dat hoort ook zo in tijden van oorlog. Het verkeerde is dat zij alleen dáárop gericht zijn, in plaats van te vertrouwen op God. Bij het volk is geen geloof, ze hebben "geen oog … voor Hem Die dit heeft gedaan”. Ze realiseren zich niet dat achter de kracht van de vijand het plan van God vastligt, om hen tot bekering op te roepen. Dat is in onze tijd nog net zo. Men kijkt naar menselijke zekerheden en niet naar de HEERE. Ze zien Hem eenvoudig niet. Het is goed om ervan doordrongen te zijn dat hetzelfde gaat spelen bij de komst van de antichrist, de komende leider van Israël, die zijn land moet verdedigen tegen de Assyriërs, oftewel, de komende koning van het noorden. Deze antichrist zal zijn vertrouwen stellen op een bondgenootschap met het beest. Maar het is tevergeefs. Wat Jeruzalem bescherming biedt, wordt in de eindtijd ontmanteld (vers 8). Maar ook dan is er geen oog voor Hem die dat heeft gedaan (vers 11). Laten we als gelovigen alert zijn en God nu al vragen om onze ogen daarvoor te openen!

Micha 6:9 De stem van de HEERE roept tot de stad: – Uw Naam ziet uit naar wat wezenlijk is – Hoor de roede en Wie hem voor u bestemd heeft.

en de bressen in de Stad van David ziet u. Ja, het zijn er vele...... er wordt koortsachtig gewerkt, want nu valt het achterstallig onderhoud op. De scheuren in de muren moeten worden gedicht. Er worden huizen afgebroken om muren te kunnen versterken. Ook worden er allerlei maatregelen genomen voor de watervoorziening, die van levensbelang is bij een belegering.  Dit geeft aan dat het niet in de tijd van Hizkia plaatsvond, waarschijnlijk was koning Achaz toen op de troon. Bij Hizkia is later de watervoorziening in Jeruzalem op een ingenieuze wijze verbonden met de Gihon bron. 

de HEERE van de legermachten, zal op die dag oproepen tot wenen en tot rouw, tot kaalscheren en tot rouw bedrijven..... 

Dit is toch wel ìn triest. God doet zijn best de mens te bepalen bij wat er gaande is en dat er berouw nodig is. Het is een laatste poging om de mens te redden van zijn eeuwige ondergang. Maar weer heeft dit niet het bedoelde effect. Mensen gaan in plaats van rouwen feestvieren. Jesaja zegt nadrukkelijk dat het God is die ons wil redden en ons daarom waarschuwt!! YAHWEH Zebaóth heeft Zich aan mij persoonlijk geopenbaard: Voorwaar, deze ongerechtigheid wordt voor u niet verzoend, totdat u sterft, zegt de Heere, de HEERE van de legermachten. We moeten sterven aan onszelf! Dan kan Gods Leven zich in ons openbaren!

In onze tijd is 'genieten van het leven' een algemeen aanvaard levensdoel. Het is van menigeen een lijfspreuk.  Deze tekst 'laten we eten en drinken, want morgen sterven wij', wordt ook door Paulus gebruikt in 1 Korinthe 15. Hij zegt daar achteraan: "Dwaalt niet, slechte omgang bederft goede zeden".  Tenslotte trekt hij in dit hoofdstuk de conclusie: “Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen” (vs. 19).
Het gaat er in dat hoofstuk om, dat we uitzien naar de de opstanding uit de dood. We hoeven niet alle plezier uit dit leven te halen, waardoor we voorbijgaan aan wat God ons in de eeuwigheid wil geven.  Als God ons geeft om te genieten van wat Hij voor ons bestemd heeft, is dat een liefdevolle gave uit Zijn hand. Dan mogen we daar met volle teugen van genieten. Maar God wil ons ook vormen naar Zijn beeld, om vrij te komen van zonde en dood. Die vorming maakt dat er ook moeilijke dingen zijn, dat we, door Hem lief te hebben en te volgen vijandschap kunnen ontmoeten. Dat we in deze gebroken wereld met ziekte en verdriet te maken krijgen. Dat we in een strijd staan die over deze wereld gaat, de strijd die begon na de zondeval van Adam en Eva. Dat we daarom naar eer en geweten moeten leren handelen in deze wereld, zodat we ons voor onze Schepper kunnen verantwoorden. Dat is een levenslang vormingsproces. Wat we verkeerd hebben gedaan in deze wereld hebben we aan God beleden en daarvoor heeft Yeshua de straf op zich genomen. Wat een liefde! Wat een reinheid! Wat een Waarheid! Wat een Gerechtigheid! Wat een toekomst!

Hebreeën 12:2 Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het ​kruis​ verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.

1 Korinthe 2:9 Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.

Ida