English & other languages: click here!

  Naar hoofdstuk: inleiding 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5/6 - 6 - 7

Micha 4 - Het Koningschap van YESHUA

Micha 4 HET ZAL IN DE LAATSTE DAGEN GESCHIEDEN

Die aanhef is voor ons bestemd. Wij zijn de generatie die “in het laatst der dagen” = “acharit hayomim” leven. Vanzelfsprekend zijn deze woorden in de eerste plaats bestemd voor Israël, het huis van Jakob. Maar intussen zijn er uit de heidenvolken velen door Yeshua toegetreden tot dit volk en zijn medeburgers en deelgenoten van Gods volk.  En er gaat iets geschieden in die laatste tijd, er gaat wat gebeuren……

Dat blijkt ook de centrale as te zijn in de chiastische structuur, die een deel van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 bevat. Dat heeft er mee te maken dat de indeling in hoofdstukken er later aan

is toegevoegd. Micha zal deze teksten als één geheel hebben geschreven.

Maar Gods Woord focust ons op een toekomst die buiten deze bedeling ligt. Een toekomst waar YAHWEH centraal staat en waar Yeshua Koning is. Jesaja, een oudere tijdgenoot van Micha kreeg van Yahweh dezelfde boodschap in diezelfde tijd. We zien dat beide profeten vermelden dat de wet van God, ook in het toekomende Koninkrijk op aarde, volledig van kracht zal zijn.  Vreemd dat veel gelovigen denken dat de wet heeft afgedaan. Dit in tegenstelling tot wat Yeshua zei: 
"Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.. ... Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is" (Mattheüs 5:17-18).  Ook dan zijn hemel en aarde niet voorbij gegaan. 


Micha 

 Micha 4:1 Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat de volken ernaartoe zullen stromen.

2. Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen:

Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE,

naar het huis van de God van Jakob;

dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen,                   en zullen wij Zijn paden bewandelen.

Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de

HEERE uit Jeruzalem.

3. Hij zal oordelen tussen vele volken  en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg.

Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen.

Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

Jesaja 

Jesaja 2:2 Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen.

3. Vele volken zullen gaan en zeggen:

Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE,                 naar het huis van de God van Jakob;

dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen,                en zullen wij Zijn paden bewandelen.

Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

4. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen.

En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen.

Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.


De berg van het huis van YAHWEH ... zal verheven worden boven de heuvels

Deze profetie ziet op een toekomst die buiten deze gewone menselijke geschiedenis ligt. Het Koninkrijk van God zal op aarde zichtbaar worden.  Het gaat hier om de berg Sion, waarvan God zegt dat Hij begeert om daar te wonen, te midden van Zijn volk.  (Psalm 132:13) Daar zal Hij samen zijn met Zijn volk dat Hem uit liefde wil eren en dienen. Dat Sion, waarvan het vorige hoofdstuk nog vermeldde dat het “met bloed” gebouwd werd en volgens  Micha 3:12 als een akker omgeploegd wordt, zal vervangen worden door een heilig Sion dat met het kostbare bloed van Yeshua verworven is.  Het is de plaats waarvan de wet, dat is Gods wet, zal uitgaan.

De berg Sion is geen hoge berg, zelfs de zogenaamde “tempelberg” is nog hoger. De verwachting is dat deze berg omhoog zal rijzen. Als we Jesaja 24:19-20 lezen zal er nog heel wat met de aarde gebeuren voordat Gods Koninkrijk aanbreekt. Toch kan met “de verhevenheid van die berg” wel een geestelijke waardebepaling bedoeld zijn. Er staat immers letterlijk: be’rosh haharim בְּרֹאשׁ הֶהָרִים “in het hoofd van de bergen”.

De berg Sion is niet wat in onze tijd “de tempelberg” genoemd wordt. Zie deze link.

Wat een andere wereld als vele volken naar Sion toestromen om Gods Woord te horen. Geen religieuze liturgieën, geen kaarsen en gewaden….. maar het pure Woord van God om de mens Zijn wegen te onderwijzen, het Woord dat de harten brandend maakt.

                      Chiastic structure English: click here!  

 

Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen.

In het Vrederijk zullen zich nog steeds meningsverschillen en conflicten voordoen. Maar met Koning Yeshua aan het hoofd, zullen het geen gewapende conflicten worden. Het rechtspreken van KONING YESHUA zal eventuele geschillen beslechten. 

Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen.

Hij zal  rechtspreken in conflictsituaties en goede oplossingen bieden in Zijn onderwijs. Wapens zullen niet meer nodig zijn of getolereerd worden. Deze Bijbeltekst (Micha 3:4) kon door de Verenigde Naties niet waargemaakt worden. De naties gingen niet te rade bij Hem die ons deze waarheid beloofde en die de Enige is die het kan bereiken dat oorlogsmateriaal omgebouwd kan worden tot landbouwwerktuigen. De naties zullen wel  ter verantwoording geroepen worden vanwege hun houding ten opzichte van de minste natie: Gods Verbondsvolk  Israël . (Matth.25:31-46)

IEDER ONDER ZIJN EIGEN WIJNSTOK EN ONDER ZIJN EIGEN VIJGENBOOM (Micha 4:4-5 )

Micha 4:4 Maar zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van de HEERE van de legermachten heeft het gesproken. 5. Want alle volken gaan op weg, elk in de naam van zijn god, maar wij zullen op weg gaan in de Naam van de HEERE, onze God, voor eeuwig en altijd.

Wat een heerlijke beschrijving van een eenvoudige manier van relaxen. Deze uitdrukking betekent voorspoed en vrede ( 1 Koningen 4:25 - Zach.3:10). Je eigen vruchtbomen die ook nog schaduw en luwte geven op een warme dag. Zonder schulden en kopzorgen.... Sappige vruchten binnen handbereik om de dorst te lessen. 

alle volken gaan op weg, elk in de naam van zijn god.....Laat die volken maar achter hun afgoden aanlopen, ze zullen gaan beseffen dat de zegen alleen te vinden is als onze wegen voor eeuwig op YAHWEH onze God gericht zijn.

maar wij zullen op weg gaan in de Naam van de HEERE...... het is nog niet zo ver dat vele volken YAHWEH zoeken, zoals geprofeteerd in vers 2. Maar de verwachting daarvan is voor ons een reden te meer om onze weg te gaan in de Naam van de HEERE en te leven in het vertrouwen op Hem en Hem te gehoorzamen.

 

YAHWEH BRENGT ZIJN VOLK BIJEEN OP DE BERG SION (Micha 4:6-8)

Micha 4:6 Op die dag, spreekt de HEERE, zal Ik verzamelen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is en wie Ik kwaad aangedaan heb. 7. Ik zal wie mank gaat, stellen tot een overblijfsel en wie verdreven was tot een machtig volk, en de HEERE zal over hen Koning zijn op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid. 8. En u, Schaapstoren, Ofel van de dochter van Sion, naar u zal gaan, ja, naar u zal komen de heerschappij van vroeger, het koningschap van de dochter van Jeruzalem.

Dit vers bepaalt ons bij Jakob’s strijd met Yeshua voor Zijn menswording op Pniël.  Het is goed de studie over Genesis 32 daarbij te lezen.  Net zo als Jakob zich in een geestelijke strijd met Ezau bevond, wat een weerslag was van de strijd in de hemelse gewesten, bevindt zich het overblijfsel van Israël in de geestelijke eindstrijd. Ze komen daar ook niet ongeschonden uit. Dat is ook al vanaf het begin, na de zondeval, geprofeteerd. Satan zou het Zaad van de vrouw de hiel vermorzelen. Genesis 3:15. Dan loop je ook mank  צָלַע “tsala”.  Het woord kan trouwens, behalve “mank lopen” ook “hinken” betekenen. De voet, de  hiel, het been en de heup behoren allemaal tot het Hebreeuwse woord voor “been”: רגל rekhel.  Het overblijfsel van Jakob/Israël zal ook uitroepen “ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent…..” Als er staat dat God hen kwaad heeft aangedaan kunnen we dat vergelijken met het aanraken van de heupspier van Jakob. Als satan de hiel vermorzelt gaat dat ook niet buiten God om. Dit overblijfsel, degenen die verdreven waren, worden door God bijeengebracht in het land Israël, dat aan hen vanouds is beloofd. Ze zullen een machtig volk zijn met YESHUA als Koning.

Weer komt de berg Sion naar voren, die tot in eeuwigheid de woonplaats van YAHWEH zal zijn. Deze plek wordt nog verder toegelicht. De naam Ofel wordt genoemd. Deze naam wordt in de Bijbel in verband gebracht met de woonplaats van de priesters. In de eerstvolgende tekst wordt ook de toren genoemd.

Nehemia 3:26 De tempeldienaren die op de Ofel woonden, verrichtten herstelwerk tot tegenover de Waterpoort aan de oostkant en de hoog uitstekende toren.

Nehemia 3:27 Daarachter herstelden de inwoners van Tekoa een tweede gedeelte: tegenover de grote hoog uitstekende toren tot aan de muur van de Ofel.

Nehemia 11: 21 De tempeldienaren woonden op de Ofel; Ziha en Gispa waren aangesteld over de tempeldienaren.

Daar is de Gihon bron, het enige stromende water dat men nodig had voor de offers in de tempel. Daar was de tweede tempel van Salomo gebouwd. Daar zal straks de tempel - zoals beschreven in Ezechiël - staan.

De Amerikaan Bob Ibach, een ervaren archeoloog, die een aantal opgravingen in Israël had gedaan vond het schriftelijk verslag en foto's van de ontdekking van "de toren van de kudde" oftewel “Schaapstoren”:  מִגְדַּל-עֵדֶר Migdal Eder. (Micha 4:8) Het was de wachttoren van waaruit de herders hun kudden bewaken. In de velden van Bethlehem werden de lammeren voor de offerdienst geboren en geweid. De herders behoorden tot de priesters.

DE GEBOORTE VAN HET HERSTELDE SION (Micha 4:9-10)

Micha 4:9 Nu, waarom slaat u zo'n luid alarm? Is er geen Koning onder u? Is uw Raadsman omgekomen, dat smart u aangegrepen heeft als van een barende vrouw? 10. Krimp ineen en schreeuw het uit, dochter van Sion, als een barende vrouw, want nu moet u de stad uit en in het open veld wonen. U zult tot in Babel komen. Daar zult u gered worden, daar zal de HEERE u verlossen uit de hand van uw vijanden.

Micha stapt weer uit het heerlijke toekomstvisioen en staat weer met zijn benen in het “hier en nu” van zijn tijd en van de donkere tijd die voor hen ligt. Het zal nog zo’n eeuw duren maar dan komt de ballingschap. Ze zullen worden weggerukt uit hun vertrouwde omgeving en naar Assyrië/Babel worden weggevoerd. De moeite die dat met zich mee zal brengen wordt vergeleken met een barende vrouw. Wat hebben ze dan aan een koning of een raadsman?  Zijn die er überhaupt nog of zijn die al gevangen genomen en gedood? Hadden deze leidslieden die jullie zo naar de ogen hebben gekeken, dit niet kunnen voorkomen?  Jullie gaan als volk naar Assyrië/Babel. Je zult daaruit gered worden, maar dat duurt nog heel lang. Een voorlopige vervulling van die belofte vond plaats onder Kores. Ezra 1:1; Jesaja 43:14; Jesaja 44:28; Jesaja 45:1-4; Jesaja 48:20.

Uit de barensweeën zal Gods Koninkrijk geboren worden, tot grote vreugde. Johannes 16:21

In Gods Koninkrijk zal YAHWEH zelf Zijn kudde leiden, Zijn volk voeren naar de bronnen van heil:
Ezechiël 34:11 Want zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Zelf naar Mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. 12. Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik op zoek gaan naar Mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van wolken en donkerheid. 13. Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de waterstromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. 14. In goede weide zal Ik ze weiden en op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen in een goede weideplaats en ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël. 15. Ik zal Zelf Mijn schapen weiden en Ik zal ze Zelf doen neerliggen, spreekt de Heere HEERE. 16. Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken, maar het welgedane en het sterke zal Ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort.

DE VIJANDIGE VOLKEN WORDEN VERPLETTERD OP ISRAËLS DORSVLOER (Micha 4:11-12)

Micha 4:11 Nu verzamelen zich tegen u vele heidenvolken. Zij zeggen: Laat haar ontheiligd worden, en laten onze ogen Sion aanschouwen. 12. Zíj echter kennen de gedachten van de HEERE niet. Zij begrijpen Zijn raadsbesluit niet:  dat Hij hen bijeengebracht heeft als graanschoven op de dorsvloer.

De volkeren zullen in de eindtijd optrekken tegen Israël. Ze denken dat ze voor hun afgod een heilige oorlog  moeten voeren. Jeruzalem moet Al Qoeds worden, zo willen ze de stad van YAHWEH ontheiligen. Het is tegen God en Zijn Gezalfde. Psalm 2:2. Ze beseffen echter niet dat het land voorbereid is als een dorsvloer, waarop hun schoven geplet en kapotgeslagen worden. Waarop het oordeel over hen zal plaatsvinden.  Het is Gods raadsbesluit.

ISRAËL WORDT HET HOOFD VAN DE VOLKEN IN PLAATS VAN DE STAART…(Micha 4:13-14)

Micha 4:13 Sta op en dors, dochter van Sion, want Ik zal uw hoorn van ijzer maken en Ik zal uw hoeven van brons maken, en u zult vele volken verpletteren en Ik zal hun winstbejag met de ban slaan: het is voor de HEERE, hun vermogen is voor de Heere van heel de aarde. 14. Nu, groepeer u, dochter van de strijdbende! Zij gaan een belegering tegen ons opzetten. Zij zullen met een stok de rechter van Israël op de kaak slaan.

Ik zal uw hoorn van ijzer  maken: wanneer de HEER Sion herstelt, zal Hij hen in kracht herstellen - zo sterk als een os met een ijzeren hoorn. Dit heeft zijn uiteindelijke vervulling in het Millennium, wanneer Israël zal worden verheven als een supermacht onder de naties. De os die de dorsslee trekt, vertegenwoordigt het volk van God. De dochter van Sion  is bovennatuurlijk uitgerust met hoorns van ijzer, die haar onoverwinnelijkheid in haar God symboliseren, en met hoeven van brons, waarmee ze de trots en pretenties van de vijand voorgoed vertrapt.

Micha 4:14 richt zich tegen het volk dat de strijd met Israël wil aangaan. Net zo als in Ezechiël de volken uit het noorden met “haken in de kaken” (Ezechiël 38:4) worden getrokken, worden ook hier de Assyriërs aangemoedigd om zich in slagorde op te stellen. Israël merkt dat de Assyriërs zich klaarmaken voor de belegering. Mogelijk wordt hier een lijn van de wegvoering naar Assyrië getrokken naar de eindbelegering die “in het laatst der dagen” = “acharit hayomim” (Micha 4:1) zal plaatsvinden. Hierbij komt dan naar voren dat de strijd is tegen YAHWEH en Zijn Gezalfde: de Rechter  van Israël die op de kaak geslagen wordt,  zoals Yeshua in het paleis van de Hogepriester op het gezicht geslagen werd. Johannes 18:22.

Wat we leren in dit hoofdstuk is, dat we niet automatisch delen in Gods heil. Het oude in ons en in deze wereld moet worden afgebroken. Daarna kan God iets nieuws geven.

Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.  (Joh. 12:24)

TOEVOEGING

Dit artikel had ik eerst van de titel "Toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem" voorzien. Hierbij denkt men al gauw aan het hemelse Jeruzalem dat op aarde zal neerdalen, waar alle strijd en moeite voorbij is. Maar voor die tijd is er nog het duizendjarig Vrederijk, waarin volgens Ezechiël 40 ev een tempel zal staan en offers gebracht worden. Het Messiaanse vrederijk is een koninkrijk met hemelse maatstaven dat zich duizend jaar op aarde zal vestigen. In dit Messiaanse vrederijk, waarin Yeshua de Messias als Koning zal regeren met een ijzeren roede (staf HSV Openb. 2:27; 12:5; 19:15), zal Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttronen en al Zijn vijanden ‘onder Zijn voeten leggen’, waarna Hij Zijn koningschap ‘aan God de Vader over zal dragen’ (1 Korintiërs 15:23-28). Dan breekt de tijd aan van het Nieuwe Jeruzalem, waarin God alles zal zijn in allen.

Helaas neem ik de titels van HSV vaak over in de Jaïr studies over Bijbelse hoofdstukken en dat had ik bij deze overdenking  ook gedaan. De NBG had "het komende Vrederijk", dat is beter.  De NBV heeft als titel "het koningschap van YESHUA" en dat is juist. Ik heb het intussen veranderd.

Ida