1. English & other languages: click here!

Parasha Acharei Mot - Kedoshim


PARASHA ACHAREI MOT =        NA DE DOOD  אַחֲרֵי מוֺת

Leviticus 16:1-18:30;

Amos 9:7-15;

Ezechiël 22:1-16;

1 Korinthe 6:9-20

KEDOSHIM

= de heiligen (Heilig moet u zijn!)

Leviticus 19:1 – 20:27

Ezechiël 20: 2-20; 22:1-16

Amos 9: 7-15

Mattheüs 5:43-48

ACHAREI MOT = na de dood

Leviticus 16:1 De HEERE sprak tot Mozes na de dood אַחֲרֵי מוֺת van de twee zonen van Aäron, toen zij voor het aangezicht van de HEERE waren genaderd en gestorven waren.

קְדֹשִׁים kedoshim (de) heiligen Heilig moet u zijn! 

Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten, en zeg tegen hen: Heilig moet u zijn קְדֹשִׁים , want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig. Lev. 19:2


Kort overzicht:
Het middelpunt van Parshat Acharei Mot is het ritueel van Jom Kipoer en de dienst ( avodah ) van de hogepriester ( kohen hagadol ) op die dag. De dienst moest jaarlijks worden verricht en er werd verzoening ( kapparah ) gedaan voor Aäron zelf als hogepriester, voor het hele priesterschap (de kohanim ) en voor de hele gemeente van Israël (16:17). Het bloed van stieren en geiten werd naar het Heilige der Heiligen ( Kodesh Hakodashim ) gebracht om voor de ark te worden gesprenkeld. 

Parasha Kedoshim begint met de oproep om heilig (kadosh) te zijn vanwege de relatie met Kedosh Ysrael: “De Heilige van Israël”. Mozes zegt: “Heilig moet u zijn”, of zoals het ook vertaald wordt “Wees heilig, want Ik, YAHWEH uw God,  ben heilig”.In dit Tora-gedeelte worden verschillende  praktische mitswot (geboden) gegeven, waardoor iemand wordt geheiligd (apart gezet) om een relatie met God te kunnen hebben. In het Nieuwe Testament ontstaat die heiligheid als Christus in ons woont. Dan gaan we in éénheid met Yeshua en in Zijn kracht die geboden houden. Daartoe behoren: het eren van je ouders en het houden van de sabbat (Lev. 19:3). Geen afgoderij (19:4). Bij het oogsten aren laten liggen voor de armen (19:9).  Niet stelen, niet liegen en niet bedriegen. Geen valse eed afleggen, waarmee je Gods Heilige Naam ontheiligd…… en nog veel meer geboden. Je ziet dat de tien geboden hier in een uitgebreide versie de revue passeren.