Ga naar hoofdstuk: inleiding/index - 1/2  -3/4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9/10 - 11/12 - 13 -13/14 - 14/15 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19  - 20a - 20/22

22-25 - 23/24 - 25 - 25-30 - 26 -  27 - 28/29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35/36  

English: click here!

Numeri 33 reizen en rustplaatsen in de woestijn

De reis die begon met de geboorte van een natie die Egypte verliet tot het moment dat ze klaar waren om het Beloofde Land binnen te gaan, duurde 40-jaar en omvatte 42 kampementen.

Numeri 33:1v.
Als we eerlijk zijn tegen onszelf, slaan we dit gedeelte over haltes en hun namen graag over. We willen eigenlijk liever weten wanneer we op de bestemming aankomen. 

We krijgen echter een perspectief van hoe de reis voor onze hemelse Vader er uit zag: 

Jeremia 2:2 ... Zo zegt de HEERE: Ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen, toen u achter Mij aan ging in de woestijn, in een land waarin niet wordt gezaaid. (HSV)

Veertien van deze haltes vonden plaats in de eerste anderhalf jaar voordat de verspieders uittrokken, en in dat 40ste jaar waren er acht haltes na de dood van Aharon. Er blijven dan 20 haltes over tijdens ongeveer 38 jaar.

Uiteraard moet elke halte voor ons van belang zijn, want waar we vandaan komen, is waar we naartoe gaan. In het Hebreeuwse denken is het verleden onze bestemming. Het is een profetie. Geschiedenis en profetie zijn twee kanten van dezelfde medaille. Daarom is het zo belangrijk om onze kinderen over de "reis" te leren. De "reis" brengt ons immers "thuis".

Psalm 78:4 Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de HEERE vertellen, Zijn kracht en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft. 5 Want Hij heeft een getuigenis ingesteld in Jakob, een wet vastgesteld in Israël; die heeft Hij onze vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken, 6 opdat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen die geboren zullen worden, en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen; 7 zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden in acht nemen

Wij zijn mensen die zich alleen maar op de bestemming concentreren.
Is het niet waar dat de HEERE ons in een ogenblik daar naartoe zou kunnen brengen? Maar dat is niet Zijn wil. Hij neemt ons allemaal mee via successen en mislukkingen.

Dit zijn onze kampementen, onze ervaringen. Er is geen andere weg. En het is uiteindelijk allemaal voor Zijn glorie. Wat is eigenlijk de "bestemming?" Wat is "thuis?" Het zou de meeste gelovigen in Yeshua, die geloven dat ze zelf "kinderen van Abraham" zijn, verbazen dat fysiek bezit van het Land van Israël altijd al de erfenis is geweest die de HEERE Zijn uitverkoren volk wenste te schenken. Dit land is de locatie van het komende koninkrijk:

Genesis 12:1 De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. (HSV)

Genesis 15:7 Verder zei Hij tegen hem: Ik ben de HEERE, Die u uit Ur van de Chaldeeën geleid heeft, om u dit land te geven om het in bezit te hebben. (HSV)

Mattheüs 6:10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. (HSV)

Het land was prominent aanwezig in de instructies die Mozes kreeg om aan de slaven van Egypte te vertellen: Exodus 6:7 Ik zal u brengen in het land waarvoor Ik Mijn hand opgeheven heb, dat Ik het aan Abraham, Izak en Jakob geven zou. Ik zal het u in erfelijk bezit geven, Ik, de HEERE. (HSV)

Wat ik deze week in Parashat Massei vooral interessant vond, was dat,  zodra de HEERE de kampementen opsomt, Hij hen begint te vertellen over de 

vijanden in dit Beloofde Land welke ze zouden moeten verdrijven:

Numeri 33:51 Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: Wanneer u de Jordaan oversteekt naar het land Kanaän, 52 dan moet u alle inwoners van het land van vóór uw ogen verdrijven, en al hun beeldhouwwerken vernielen; ook moet u al hun gegoten beelden vernielen en al hun hoogten wegvagen. 53 En u moet het land in bezit nemen en daarin wonen, want Ik heb u dat land gegeven om het in bezit te nemen. (HSV)

Deze landen worden in het bijzonder vermeld in Deuteronomium 7:1 Wanneer de HEERE, uw God, u gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen, en Hij vele volken van voor uw ogen verdreven heeft, de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten, zeven volken, die groter en machtiger zijn dan u, 2 en wanneer de HEERE, uw God, hen aan u overgegeven heeft en u ze verslaat, dan moet u hen volledig met de ban slaan; u mag geen verbond met hen sluiten en hun niet genadig zijn.

Met de hulp van de HEERE lijdt het geen twijfel dat de Israëlieten in staat zijn deze zeven naties, groter en machtiger dan zij, te overwinnen en volledig te vernietigen. YHWH gaf Zijn volk de macht en het gezag om hen te verdrijven. Dit is niet alleen op nationaal niveau, maar elke persoon moet geestelijk gezag over de vijand oppakken terwijl we elk door onze eigen wilderniservaringen gaan voordat we het land binnengaan.

 

Lukas 10:19 Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen. (HSV)

Tora-leraar Joe Snipes  onthult hoe deze naties bolwerken van ons vlees vertegenwoordigen, die we in handen van onze Meester Yeshua moeten geven om Hem toe te staan ze "te ontwortelen, af te breken, te vernietigen en elke entiteit te verdrijven, totdat het koninkrijk van de HEERE in zijn volheid komt."

Mr. Snipes somt de zeven naties van Kanaän op, hun betekenis, en het daarbij behorende persoonlijke bolwerk:

1. De Hetieten - de zonen van Heth ... "terreur" - bolwerken van angst

2. De Girgashites - "aarde, klei, onzekere fundamenten" - bolwerken van misleiding, tradities van mensen, verdraaide waarheid, leugens, enz.

3. De Amorieten - zowat van de grootste en sterkste van alle naties van Kana'an .... "opscheppers" - bolwerk van trots

4. De Kanaänieten - "neergehaald, verslagen, laag gemaakt" - bolwerken van depressie en hopeloosheid

5. De Perizzieten - "bres in de muur" - bolwerken van verbroken relaties, onvermogen om beloften na te komen, waarheidslievend en eerlijk te zijn

6. De Hivieten - leefden op de Hermonberg en het was de hoofdstad van de Ba'al aanbidders... "bewoners van de hoge plaatsen" - bolwerken van occultisme/cultische aanbidding, seksuele zonden en verslavingen

7. De Jebusieten - "dorsen, vertrappen en neertrappen; kan ook ontwijden en volkomen afwijzen betekenen" – bolwerken van rebellie, en onvermogen om met autoriteit/structuur om te gaan

En laten we niet vergeten dat hoewel onze reis een doel heeft, elke fase onderweg iets heeft om ons te leren en onder ogen te zien over onszelf:

Deuteronomium 8:2 Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de HEERE, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet. (HSV)

Jakobus 1:2 Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, 3 want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. 4 Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet. (HSV)

Zelfs als we dicht bij het doel komen, moeten we nog steeds de vijandelijke bolwerken aanpakken die overwonnen moeten worden. Zo niet, dan lopen we ernstig gevaar...

Numeri 33:55 Maar als u de inwoners van het land niet van voor uw ogen verdrijft, dan zal het gebeuren dat zij die u van hen liet overblijven, als dorens zullen worden in uw ogen en tot prikkels in uw zijden; zij zullen u benauwen in het land waar u woont. 56 En het zal gebeuren dat Ik met u zal doen zoals Ik met hen dacht te doen. (HSV)

Nu nog iets. De kinderen van Israël werden geleid door de zichtbare heerlijkheid van de HEERE in een wolk overdag en een vuurkolom 's nachts. Hoe zit dat met ons? Hoe kunnen wij geleid worden?

Romeinen 8:14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. (HSV)

Yeshua is ons voorbeeld:
Mattheüs 4:1 Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel.

Tim Hegg noemt verschillende antwoorden op de vraag: "hoe kunnen we weten dat we in ons leven door de Geest geleid worden?" Dat kan verdeeld worden in drie rubrieken: gevoelens, omstandigheden en de Bijbel.

Hoe moeten we deze drie brede categorieën evalueren? In de eerste plaats lijkt het voor de hand te liggen dat geen enkele categorie los van de andere staat. Hoe iemand 'voelt', zal zeker worden beïnvloed door iemands 'omstandigheden', en of iemand de Bijbel gehoorzaamt zal ook iemands beslissingen en dus iemands omstandigheden en gevoelens beïnvloeden. Wat we ons dus moeten afvragen is of een van de drie categorieën al dan niet prioriteit moet krijgen. Op deze vraag is er een duidelijk antwoord: het Woord van God moet zeker de hoogste prioriteit hebben, want het is alleen door het woord van God dat we in staat zijn om onze omstandigheden correct te beoordelen en onze gevoelens te beheersen.

 

Daarom zijn de volgende principes van belang:
1. Wandel volgens de wegen van gerechtigheid die ons in de Schrift geopenbaard zijn.

2. Maak een duidelijk onderscheid tussen wat heilig is en wat onheilig is, en blijf standvastig in het u vastklampen aan dat wat Gods Naam heiligt en keer u af van dat wat dat niet doet.

3. Wees een ijverige student van de Schriften, want het is door de Schriften dat we een rechtvaardig onderscheidingsvermogen verkrijgen. En zoek de raad van anderen - in gehoorzaamheid aan de Schriften – om Gods leiding te bevestigen.

4. Beoefen de disciplines van godsvrucht: trek de hele wapenrusting van God aan om de plannen van de boze te weerstaan (Ef 6:10v).

Zijn volledige commentaar i
parashah-123.pdf, 3 pag. (Engels).

te vinden bij www.Messiaanshetlevendwater.be

parasha Ardelle Mattot-Massei(bewerkt)

Jur