Ga naar hoofdstuk: inleiding/index - 1/2  -3/4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9/10 - 11/12 - 13 -13/14 - 14/15 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19  - 20a - 20/22

22-25 - 23/24 - 25 - 25-30 - 26 -  27 - 28/29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35/36  

English: click here!

Numeri 5 reinheid van schuld en zonden

Numeri 5

Alles wat onrein is, moet worden weggedaan:

  1. personen worden (tijdelijk) het kanp uitgestuurd (Numeri 5: 1-4).
  2. Schuld en kwaad wordt weggedaan door belijdenis en vergoeding (Numeri 5: 5-10).
  3. Bij verdenking van ontrouw moet eerst de schuld of onschuld worden vastgesteld, waarna moet worden gehandeld volgens het voorschrift van Jahweh (Numeri 5:11-31)

In de vorige hoofdstukken kwam de priesterdienst aan de orde. Alle taken in en met de tabernakel moesten in gehoorzaamheid en ontzag vervuld worden, want God is een heilig God.

Hierna komen er onderwerpen aan de orde die met zaken te maken hebben die een mens onrein maken. Een onrein persoon mocht niet in de voorhof van de tabernakel komen. Dus ook dit had te maken met de eredienst in de tabernakel.

 

Als eersten worden de melaatsen genoemd. Deze waren om hun zonden onrein. Zij moesten ook uit het legerkamp worden weggezonden.  Wie meer over de melaatsheid wil lezen kan het onderwerp “Metzora” en “Rein en onrein” raadplegen.

Verder moesten ook andere personen tijdelijk weggestuurd worden uit het legerkamp: degenen die een vloeiing hadden (menstruatie of mannelijke vloeiing) en mensen die een lijk hadden aangeraakt. Deze onreinheid was, in tegenstelling tot melaatsheid, niet direct het gevolg van zonde. Het betekende ook niet dat iemand vies was. Het is het gevolg van de gebrokenheid van het menselijk bestaan en dus indirect het gevolg van de zondeval. Het vertoonde de tekenen van de dood en dat is absoluut onverenigbaar met de heiligheid van Jahweh. Wie zo, ongereinigd, God nadert, zal sterven. Het heeft dus alles te maken met de aanwezigheid van de tabernakel of een tempel waarin God de mens ontmoet.  God heeft daarin voorzien om Zijn Zoon Yeshua de dood voor ons te laten sterven, die ook de dood heeft overwonnen door daaruit op te staan. Via Yeshua, en alleen op die manier, kunnen we God naderen. Maar ook toen Yeshua nog niet geofferd was, had God voorzien in een regelgeving, om de ontmoeting met Zijn volk mogelijk te maken.

Wat mensen ook onrein maakt is het hebben van schulden. Dat kan op allerlei gebied zijn. Paulus zegt in Romeinen 13 “wees niemand iets schuldig”. En dat geldt hier in Numeri 5 ook. De zonden moeten beleden worden (Numeri 5:7), maar ook de waarde van wat men schuldig is moet vergoed worden, vermeerderd met één vijfde deel.  

In het vervolg lezen we over een man die zijn vrouw ervan verdenkt dat zij overspelig met een andere man heeft geslapen. Dat maakt ook hem onrein om de tabernakel binnen te gaan, want het huwelijk is aangetast. Het maakt een man terecht jaloers. Hij moet dan zijn vrouw naar de priester brengen. De priester stelt de vrouw voor het aangezicht van Jahweh. Dat wil zeggen, hij stelt de vrouw onder ede. Dat is de betekenis van het Hebreeuwse woord וְהִשְׁבִּ֨יעַ w’hishbiya, dat van het werkwoord “shaba”  שָׁבַע Strong 7650 komt dat “zweren” betekent.  Alles wat ze zegt is onder ede.

Bij dit bezoek aan de priester wordt een offergave gebracht. De priester maakt het hoofdhaar van de vrouw los en legt iets van de offergave op haar handpalmen. Dan moet ze heilig water drinken, vermengd met stof van de vloer. Dit is bitter water dat de vrouw onder de vloek brengt. Ze moet hiervan drinken. Dan zal God duidelijk maken of hier al of niet sprake is van huwelijksontrouw. Als de vrouw onschuldig is zal het bittere water haar geen kwaad doen. Dan zal ze niet langer van ongerechtigheid beschuldigd mogen worden en kan ze met onverdeelde toewijding weer in haar gezin terugkeren. Maar als blijkt dat ze wel ontrouw geweest is aan haar man, dan zal de vloek over haar komen en haar heup zal invallen en haar buik zal opzwellen. Ze zal onvruchtbaar worden en “tot een vloek onder haar volk” zijn. De vrouw zal de uitspraak namens Jahweh moeten bekrachtigen met een dubbel “Amen”.

Dit alles heeft een geestelijke betekenis voor wat betreft Israël, de bruid van God. 

Israël is Gods bruid:

In Jesaja 62:5 zegt God tegen Zijn volk Israël: “zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God Zich over u verblijden” (vergelijk ook Jeremia 2:32)

De bruid van God werd ontrouw en daarover werd een vervloeking uitgegoten:

Daniël 9: 11 Maar heel Israël heeft Uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar Uw stem. Daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten die beschreven is in de wet van Mozes, de dienaar van God, want wij hebben tegen Hem gezondigd.

Wanneer Israël zondigt (zoals de ontrouwe vrouw zondigt) en niet belijdt (zoals de ontrouwe vrouw haar ontrouw geheim heeft gehouden), dan wordt de echtgenoot van Israël, Jahweh, jaloers op Zijn volk, omdat hun harten niet helemaal aan Hem toegewijd zijn! 

In Hosea 2 lezen we over de ontrouw van de bruid en de liefde van de Bruidegom om haar terug te winnen.

Ook de gelovigen uit de heidenen maken deel uit van de Bruid, mits ze rein zijn in Yeshua:     

2 Korinthe 11:2 Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen.

Die ijver van Paulus heeft ons veel te zeggen over onze tijd. De gelovigen in Yeshua zijn sterk verzwakt door de humanistische prediking en door vermenging met de wereld (de andere man). De Bruid moet alert zijn in haar trouw aan Yeshua. Want er is een kaper op de kust, die met mooie vleierijen de mensen weet te bespelen, zodat ze hem in verbazing achterna gaan (Op.13:3). Maar hij brengt ze in het verderf van de hel als ze hem aanbidden. 

3 Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is.

4 Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best.

Die "andere Jezus" wordt gepresenteerd via allerlei kanalen: boeken, artikelen, youtubes, conferenties, preken in de kerk, social media enz. We worden beïnvloed met woorden die weliswaar uit de Bijbel komen, maar in een verkeerde context worden geplaatst. 

De "bruid van Christus" flirt met de wereld en dan gaat de echte Bruidegom steeds minder voor je betekenen. In plaats van voor en met God tegen de vijanden te strijden, sluiten veel gelovigen een verbond met die vijanden. Maar ook deze dingen zullen openbaar worden.


Lees de Bijbel. Toets wat je leest en hoort. Doe het biddend!


Yeshua zei het volgende (en dat is ook een waarschuwing voor ons, want de antichrist probeert ons weg te lokken van de Bruidegom)
Johannes 5:43 Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen.

En die antichrist is zo sluw, zo  verleidelijk.... schreef Paulus. Eén grote wereldkerk, één grote wereldregering. Allemaal samen.... het klinkt zo mooi! Je trapt er zo maar in. Wees trouw alleen aan Yeshua, puur, zoals Hij zich openbaart in Zijn Woord. Ook al kom je alleen te staan. Hij, Yeshua zal bij je zijn! Zodat we niet het water van de vervloeking hoeven te drinken en onvruchtbaar worden voor de eeuwigheid. 

 

Ida