Ga naar hoofdstuk: inleiding/index - 1/2  -3/4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9/10 - 11/12 - 13 -13/14 - 14/15 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19  - 20a - 20/22

22-25 - 23/24 - 25 - 25-30 - 26 -  27 - 28/29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35/36  

English: click here!

Numeri 6: 1-21 de Nazireeër

De wet van de nazireeër: Numeri 6:1-21

Het Hebreeuwse woord voor "nazireeër" is "nazir", נָזיר, wat afzonderen betekent. Een nazireeër is iemand die een belofte doet aan Jahweh, dat hij voor een bepaalde tijd heilig zal zijn voor de Heer. Hij wijdt zich een aantal dagen aan de Heer, soms zelfs het hele leven. De Joden hielden echter een minimale periode van 30 dagen aan. Dit is een vrijwillige en geen verplichte gelofte - het is iets dat iemand doet uit toewijding en liefde voor de Heer. Maar ook die vrijwillige toewijding moet gebeuren volgens Gods aanwijzingen.

De nazireeër zondert zichzelf af van het gebruikelijke leefpatroon om zich aan de HEER te wijden. Hij ziet af van wijn of bedwelmende drank ( Numeri 6: 2-3 ) en mag niet met gestorven mensen in aanraking komen. Dit doet ons denken aan de dienstdoende priesters in de tabernakel:

Toen sprak JAHWEH tot Aäron, zeggende: "Drink geen wijn of bedwelmende drank, u noch uw zonen met u, wanneer u naar de tabernakel van samenkomst gaat, opdat u niet sterft." Lev 10: 8-11

Om zijn vader of om zijn moeder, om zijn broeder of om zijn zuster, om hen zal hij zich niet verontreinigen, als zij dood zijn; want het Nazireërschap van zijn God is op zijn hoofd. Al de dagen van zijn Nazireërschap is hij de HEERE heilig. (Numeri 6:7-8)

 

Tijdens deze periode van toewijding mocht men de baard niet scheren en het haar niet knippen. (Numeri 6:5)

Met andere woorden, een nazireeër is iemand, niet van de familie van Aäron, die het verlangen heeft om  in de tegenwoordigheid van Jahweh te kunnen zijn zoals de Levieten en priesters dat kunnen. Zij kunnen de gelofte van een nazireeër afleggen en zich afzonderen voor de HEERE net zoals Aäron en net als de Levieten afgezonderd zijn voor de HEER. Deze toewijding blijft van kracht gedurende de vooraf bepaalde tijd van hun gelofte. De HERE accepteert dit als een daad van aanbidding, toewijding aan Hem, net als Aäron en net zoals de Levieten aan hem zijn toegewijd. Zie bovenstaand schema waarin de overeenkomsten tot uitdrukking komen.

Daarom past deze instructie te midden van de aanwijzingen van toewijding en heiligheid van de tabernakel en de levieten. Hoofdstuk 5 leerde ons dat, net zoals onreinheid het kamp verontreinigt waar de Heer woont, de woonplaats van Jahweh VERONTREINIGD wordt. Er moet belijdenis worden gedaan van zonde, wat ontrouw is aan Jahweh, en er moet teruggave plaatsvinden voor wat de naaste is aangedaan. Wanneer Israël zondigt (zoals de ontrouwe vrouw zondigt) en niet belijdt (zoals de ontrouwe vrouw haar ontrouw geheim heeft gehouden), dan wordt de echtgenoot van Israël, Jahweh, jaloers op Zijn volk, omdat hun harten niet helemaal aan Hem toegewijd zijn! 

Om ten volle de bedoeling van de nazireeër gelofte te kunnen begrijpen is het goed om dit met andere schriftgedeelten te vergelijken. Dit noemen we thematische analyse. Als we daarmee beginnen, zal deze op het eerste zicht vreemde instructie zich ontvouwen tot een prachtige illustratie van de glorie van God. Ik vermeld enkele punten uit de studie van Tony Robinson:

In het boek Leviticus leerden we hoe we de Aanwezige kunnen naderen. Dat moet in eerste instantie door een bloedoffer. Het offer van Yeshua/Jezus is het bloedoffer dat gebracht is, zodat wij tot God kunnen naderen.

Als we Numeri 6:6-8 naast Leviticus 21:10-21 leggen, zien we dat de afzondering van de nazireeër - op een bepaalde manier - gelijk staat aan de afzondering van een Hogepriester.

De gelovigen uit het eerste testament werden door het nazireeërschap  in de gelegenheid gesteld om, zoals een Levitische priester, God te kunnen naderen, ook al waren ze niet uit het geslacht van Levi.  Daarom kon Samuel, die uit het geslacht van Efraïm was, toch de priesterdienst verrichten en dus offers brengen. Zijn moeder Hanna vertelde Eli: “Nee, mijn heer, ik ben een diepbedroefde vrouw; ik heb geen wijn of sterkedrank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de HEERE.”

 

Zie voor meer overeenkomsten bovenstaande tabel. Een doorsnee Israëliet werd hierdoor in staat gesteld een graad van heiligheid te bereiken die gelijk staat aan de functie van een Hogepriester en daarmee een beeld is van onze Hemelse Hogepriester Yeshua. We kunnen hieruit concluderen dat de nazireeër een soort van voorspraakrol op zich had genomen.

Voorbeelden van nazireeërs in de Bijbel genoemd:
Simson (Richteren 13) was al voor de geboorte bestemd om levenslang nazireeër te zijn. 

Samuël (1 Samuël 2) was ook voor zijn geboorte aan Jahweh toegewijd

Johannes de Doper (Lukas 1) hij predikte bekering van zonden en kondigde het Koninkrijk aan dat in Yeshua nabij was gekomen

Frappant is dat alle moeders van deze nazireeërs onvruchtbaar waren.

Ook Jozef wordt wel tot de nazireeërs gerekend. Hij leefde ook afgezonderd van zijn familie, maar in vertrouwen op God. Het woord "nazir" voor "nazireeër"  wordt daarom soms voor hem gebruikt. Dat is op te maken uit de zegenspreuken van Jacob en Mozes:

Genesis 49:26 De zegeningen van je vader gaan de zegeningen van mijn vaderen te boven, tot aan de begerenswaardigheid van de eeuwige heuvels. Zij zullen zijn op het hoofd van Jozef, ja, op de schedel van de gewijde (= afgezonderde  נְזִיר   nazir) onder zijn broers.

Deuteronomium 33:16 met het beste van de aarde en haar volheid, en met de goedgunstigheid van Hem Die in de doornstruik woonde. Laat het komen op het hoofd van Jozef, ja, op de schedel van de gewijde (= afgezonderde  נְזִיר   nazir) onder zijn broers!

De vier mannen uit Handelingen 21:23 en 24 Paulus werd gevraagd zich aan te sluiten bij vier mannen die de Here een gelofte hadden gedaan (nazireeërs) om te laten zien dat hij de wet van Mozes niet terzijde had gesteld. 

Numeri 6 besluit met de prachtige Aäronitische zegen waarmee de liefde van God wordt uitgesproken en de zegen via de handen van Aäron wordt doorgegeven aan de kinderen van God.
De structuur van deze zegen in het Hebreeuws is heel bijzonder.  In de eerste regel staan drie woorden en 15 letters, in de tweede vijf woorden en 20 letters en in de derde regel staan zeven woorden en 25 letters: (ook wie geen Hebreeuws kent kan de woordenstructuur herkennen door het aantal woorden per zin te tellen.) De naam YHWH is driemaal genoemd (rood gemaakt)

De Here zegene u en behoede u

De Here doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig

De Here verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.

יְבָרֶכְךָ  יְהוָה,  וְיִשְׁמְרֶךָ.

יָאֵר  יְהוָה  פָּנָיו  אֵלֶיךָ,  וִיחֻנֶּךָּ.

יִשָּׂא  יְהוָה  פָּנָיו  אֵלֶיךָ,  וְיָשֵׂם  לְךָ  שָׁלוֹם

Ida