Ga naar hoofdstuk: inleiding/index - 1/2  -3/4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9/10 - 11/12 - 13 -13/14 - 14/15 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19  - 20a - 20/22

22-25 - 23/24 - 25 - 25-30 - 26 -  27 - 28/29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35/36  

English: click here!

Numeri 17 - de bloeiende staf van Aäron

Van al die 250  gedode rebellen die aanspraak hadden gemaakt op het hogepriesterschap van Aäron, was het alleen Aäron die met zijn wierookvat door God was aangewezen als enige rechthebbende op deze waardigheid, die een grote verantwoordelijkheid met zich meebracht. 

Aäron die door anderen met afgunst werd behandeld, die beledigd en onterecht aangeklaagd werd deed "verzoening voor het volk" met vuur van het altaar en daarop reukwerk in het enige wierookvat dat door God geaccepteerd werd. Dit is een prachtig beeld van Christus, de grote Voorspraak. 

Nu bevestigt een nieuwe test, die niet van de dood, maar juist van het leven spreekt, deze Goddelijke keuze. 

Het hele hoofdstuk 17 vers voor vers van het boek Numeri in één parallellisme vervat. Dat maakt dat er op datgene wat wordt meegedeeld de nadruk valt. 

We zien in het A-vak dat YHWH zelf tot Mozes spreekt en dat Mozes Zijn woordvoerder, middelaar is naar het volk.


In het B-vak komt heel nadrukkelijk naar voren dat Aäron de door God aangewezen hogepriester is. Hij was het hoofd van de Levieten. Zo had God het ingesteld en mensen mogen dat niet veranderen, ook al hebben ze nog zoveel aannemelijke argumenten daarvoor.


C- vak:
Mozes zelf wordt aangewezen om de staven voor de ark (getuigenis) neer te leggen. Hij en Aäron zijn de enigen die deze geheiligde ruimte, het Heilige der Heiligen, mogen binnengaan en dan ook alleen op aanwijzingen van God.

D-vak: Tussen al die dode stokken lag één staf die leven voortbracht: bloesem en amandelen. Telkens als er in de Bijbel sprake is dat leven voortkomt uit de dood, is dat een verwijzing naar Yeshua. In Israël was de amandelboom de boom die het eerst in bloei staat in het voorjaar. Het was dus een “eersteling” en ook dat verwijst weer naar de Eersteling uit de dood: Yeshua, die onze Hogepriester is en waarvan Aäron een vertegenwoordiging was.
Dat die bloesem en de amandelen in één nacht waren ontstaan wijst op Gods Scheppingskracht. Het Hebreeuwse woord voor “amandel” is “shaqad” שֹׁקֵד , hetgeen ook “waken” betekent. Een tekst waarin het woord in beide betekenissen als een woordspeling wordt gebruikt, is:

Jeremia 1: 11 Het woord van YHWH kwam tot mij: Wat ziet u, Jeremia? Ik zei: Ik zie een amandeltak (“shaqad” שֹׁקֵד). 12 Toen zei de HEERE tegen mij: Dat hebt u goed gezien, want Ik waak (“shaqad” שֹׁקֵד) over Mijn woord om dat te doen.

De bloesem van de amandelboom is ook nog op een andere manier zichtbaar in de tabernakel, namelijk in goud uitgehamerd op de menora.  Exodus 25:33-34 en Exodus 37:19-20.

Hierin zien we ook de betekenis van wat er in deze geschiedenis van Numeri 17 plaats vindt. God waakt over Zijn Woord. Dat bevestigt ook :

Hebreeën 5: 4 En niemand matigt zichzelf die waardigheid aan, maar men wordt er door God toe geroepen, zoals Aäron. 5 Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer gegeven om Hogepriester te worden, maar Hij Die tot Hem heeft gesproken: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt.

E Vak: de staven worden door Mozes getoond aan het volk. Iedere stam kreeg zijn leidersstaf terug, maar de staf van Aäron moest terug naar het Heilige der Heiligen, de plaats waar onze Hogepriester nu ook is: het hemelse Heilige der Heiligen. Uit Hebreeën 9:4 blijkt dat die staf daarna in de ark, die de troon van God uitbeeldt, bewaard bleef.

De nadruk van het E-vak is het mopperen van het volk, waaraan een einde moet komen.
Het mopperen over de weg die God met ons gaat roept om straf. Dat profeteerde Henoch al in het begin van de geschiedenis over het einde van de geschiedenis:

Judas 1: 14b Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen, 15 om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben.

16 ZIJ ZIJN HET DIE MORREN, DIE KLAGEN OVER HUN LOT, DIE NAAR HUN EIGEN BEGEERTEN WANDELEN. Hun mond spreekt hoogdravende woorden, terwijl zij mensen naar de ogen zien. ter wille van voordeel.

We hebben van deze geschiedenis geleerd dat ook onder ons menig religieus leider kan optreden gedreven door eigenwillige vroomheid, met het Woord van God in de mond, maar handelend uit eerzucht en eigenbelang. Ze kunnen heel sympathiek en charismatisch overkomen en hebben zichzelf wijs gemaakt dat ze iets goeds doen. Maar ze zijn niet tot die taak geroepen.  Ze slepen met hun dwaalleer vele niets vermoedende gelovigen achter zich aan. Maar het oordeel zal over hen komen, net zoals over Korach, Datan, Abiram en hun aanhang. 
Zoek zelf in Gods Woord naar de Waarheid die Hij ons daarin bekend maakt. Toets alles wat je hoort en leest.


1 Johannes 2:En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen – en die zalving is waar en is geen leugen – en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven.

Laten we Hem de eer geven, onze Hemelse Hogepriester, door God aangesteld, die ons met zijn kostbaar bloed heeft gekocht uit de macht van de duisternis.

Inhoud Ark van het Verbond in de replica Tabernakel in het Timna Park Israël. 

Van de twaalf staven van de leiders van Israël is er maar één, die van Aäron, die het bewijs levert over buitengewone levenskracht te beschikken. In één enkele nacht brengt die staf knoppen, bloesem en zelfs vrucht voort!  De staf  (מַּטֶּה mattèh), soms ook als roede vertaald, was steeds het teken van de autoriteit in Yeshua om verlossing voor Israël te bewerken. Denk maar aan Mozes die met zijn staf in uitgestrekte hand de wateren van de Rietzee spleet. Maar ook de staf waarvan David in Psalm 23:4b spreekt "uw stok en staf die vertroosten mij".  Die staf spreekt ook van oordeel: Micha 6:9b "Hoor de roede en Wie hem voor u bestemd heeft." Het feit dat het dode hout van de staf bloesem en vruchten voortbrengt is het teken van dood naar leven, dat zijn vervulling kreeg in de opstanding van Christus, die de wereld zal oordelen,  waardoor God aan allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden te doen opstaan. Hand. 17:31

Zie, de staf van Aäron voor het huis van Levi stond in bloei

Gods keuze voor de staf van Aäron betekende niet dat Aäron de meest gelovige man in Gods volk was. Het was geen wedstrijd om de meest geestelijke man onder hen te bepalen. Het was Gods uitverkiezing voor een bepaalde taak, waarvoor Hij die persoon ook toerust. Bij God zijn geen onfeilbare leiders zoals soms kerkelijk bepaald. Het is zoals Paulus het uitdrukt:

2 Korinthe 12:9 Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.

Ida