Ga naar hoofdstuk: inleiding/index - 1/2  -3/4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9/10 - 11/12 - 13 -13/14 - 14/15 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19  - 20a - 20/22

22-25 - 23/24 - 25 - 25-30 - 26 -  27 - 28/29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35/36  

English: click here!

Numeri 16 - Korach

Korach Numeri 16
We zijn deze week weer begonnen met een nieuwe studie, die de titel “Korach” heeft. Wie een beetje op de hoogte is van de bijbelse geschiedenis herinnert zich het grote drama wat zich daar in de woestijn afspeelde. Korach was een neef van Mozes en Aäron en een Leviet, maar was blijkbaar afgunstig op de eervolle positie van zijn neefs.

Uit alles blijkt dat Korach zelf graag het priesterambt wilde bekleden en mogelijk zelfs hogepriester wilde zijn. Hij was niet tevreden met de positie die God hem gaf, hij wilde iets hogers.  Het was Jahweh  Zelf die bepaalde wie Hem mocht naderen in het Heilige en het Heilige der Heiligen.
Dat is precies hetzelfde wat satan beoogt met de antichrist: het grijpen van de almacht van God en het koning-priesterschap van Yeshua. Menselijke argumenten kunnen ook in onze tijd zo logisch klinken. "Mozes en Aäron zijn niet de enigen die een volk kunnen leiden en ze komen geen stap verder. Ze zullen sterven in de woestijn. Mozes en Aäron zijn al oud en moeten vervangen worden." Maar deze redeneringen komen niet overeen met Gods bedoeling en brengen de mens tot de ondergang.

Het is God die onze posities bepaalt.  Wanneer we tegen Gods orde ingaan zijn we “wetteloos” en wacht het oordeel.
Korach vond ingang bij een aantal mannen uit de stam van Ruben, die om andere redenen onvrede hadden met de leiding. Deze ontevreden mensen kon hij goed gebruiken voor zijn doel.  Hun aanvoerders waren Datan en Abiram. Zij verweten de leiding dat ze hen niet gebracht hadden in het land wat beloofd was. Ze noemden zelfs het land Egypte, waaruit ze van de slavernij bevrijd waren, een land van “melk en honing”. Notabene een kwalificatie die God Zelf aan het Beloofde Land had gegeven. Bij de aanhangers van Datan en Abiram ging het om het verbouwen van voedsel en andere stoffelijke zaken, terwijl Korach geestelijke zaken begeerde. Maar zo gaat het vaak in onze wereld, door een gezamenlijk gevoel van onvrede, zij het om verschillende redenen, kan men meestal tijdelijk samenwerken. Op dezelfde manier worden er op die basis zelfs democratische beslissingen genomen. Korach vormde op deze wijze een actiegroep van 250 personen. In feite was dit het begin van democratie, een systeem dat juist onder christenen zo wordt aangeprezen. 

De opstandelingen verwijten Mozes dat hij hen niet in het Land van Melk en Honing heeft gebracht. (Numeri 16:14
Mozes vroeg hen:

Numeri 16:9 Is het u niet genoeg dat de God van Israël u heeft afgezonderd van de gemeenschap van Israël om u tot Hem te laten naderen, om de dienst van de tabernakel van de HEERE te verrichten en voor de gemeenschap te staan om hen te dienen?

Wat een tegenstelling tot de houding die we leerden kennen van Yeshua. die een heel ander voorbeeld gaf:
Markus 10:45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.

Oppervlakkig beschouwd leek het of Korach niets voor zichzelf zocht. Maar Mozes ontmaskert deze man door de Geest van God, en toont hem aan, dat hij onder een voorwendsel het priesterambt voor zichzelf zocht.
Het Nieuwe Testament staat daarover:
Hebreeën 5:4 En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toe geroepen, zoals Aäron.
5. Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer gegeven om Hogepriester te worden, maar Hij Die tot Hem heeft gesproken: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt.

Opstand tegen de hogepriester ………..dit was de reactie van Mozes:

Numeri 16:10 Hij heeft u en al uw broeders, de zonen van Levi, met u laten naderen; wilt u nu ook het priesterambt?
11. Daarom u, en uw hele aanhang, u spant samen tegen de HEERE. Immers, Aäron, wat is hij dat u tegen hem mort?

Korach streefde niet naar het leraarsambt – hij had dit. Maar hij wilde priester zijn. Dathan en Abíram wagen het zelfs een uitdrukking die van toepassing was op het land Kanaän, te gebruiken voor Egypte!

Deze beide mannen(uit stam Ruben) belichamen de burgerlijke opstand, terwijl Korach een beeld is van het religieuze verval. Hij was uit op het hogepriesterschap. 

Korach is degene die de afval bewerkte en aanhang achter zich aan kreeg door met vleiende argumenten het volk ervan bewust te maken dat zij allen heilig waren en dat Mozes niet het recht had zich boven hen te verheffen.  Eerst was Korach de enige die opstandig was, later voegden Dathan en Abiram zich bij hem. Uiteindelijk hadden 250 mannen zich met hem verbonden. Maar nu... verheft zich "heel de gemeente". Num. 16:41 

Wat is de mens toch gemakkelijk te beïnvloeden! We zagen in het vorige hoofdstuk dat 10- verspieders genoeg waren om het hele volk mee te slepen. Daarom waarschuwt Galaten 6:7 ons:

Galaten 6:7 Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.

Als reactie op deze opstand besluit Mozes om Adonai te laten aanwijzen wie Hem mag naderen in Zijn heiligdom. Natuurlijk had God al iemand aangewezen en het feit dat dit opnieuw moest worden aangetoond maakte het tot een hachelijke onderneming voor de actievoerders. Ongetwijfeld moest men zich nog herinneren wat er met Nadab en Abihu was gebeurd. Korach moest met 250 man met vuurpannen bij de tabernakel klaarstaan om te offeren.

Oordelen

Na Mozes waarschuwing om uit de buurt van de rebellerende mannen en hun families te gaan, voltrok zich een vreselijk oordeel in twee fasen. De aarde sperde zich open om de familie en bezittingen van Korach, Datan en Abiram levend te begraven en er kwam vuur uit de hemel dat de 250 man verteerde die zich met vuurpannen bij de ingang van de tabernakel hadden opgesteld. Ze daalden neer in de she’ul שְׁאוֹל  = de onderwereld.
Maar dat was nog niet alles. De dag erna verzamelde een mopperend volk zich bij Mozes. En weer verscheen de wolk van YHWH bij de ingang van de ontmoetingstent. En YHWH sprak tot Mozes: “Trek u terug uit het midden van deze gemeenschap, en Ik zal hen vernietigen, in een ogenblik!” God wilde het volk vernietigen en Mozes en Aäron alleen laten overblijven! Er ontstond toen ook een dodelijke “plaag” onder het volk. Wat die inhield is niet beschreven, maar er voltrok zich een groot oordeel. Uit het vervolg blijkt dat de plaag geen bekering heeft teweeggebracht. De angst voor de plaag en de straf van God bleef en dat heeft raakvlakken met onze tijd. Iedere plaag die geen bekering tot gevolg heeft werkt verharding uit.  In plaats van bekering, was er wantrouwen en uitte men verwijten aan het adres van Mozes. En hij had hen uit zorg voor Gods volk nog wel gewaarschuwd zich te verwijderen van Korach, Datan en Abiram, zodat zij niet met hen zouden sterven. Mozes is in dat alles een beeld van Yeshua, Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen. (Hebreeën 12:3)

Numeri 16:41 Maar de volgende dag morde heel de gemeenschap van de Israëlieten tegen Mozes en tegen Aäron: Ú hebt het volk van de HEERE gedood!

Numeri 17:12 En de Israëlieten spraken tot Mozes: Zie, wij geven de geest, wij komen om, wij komen allen om! 13 Al wie ook maar naderbij komt tot de tabernakel van de HEERE, zal sterven; moeten wij soms allemaal de geest geven?

 

Datan en Abiram hadden Mozes verweten: "u hebt ons niet gebracht naar een land dat overvloeit van melk en honing" (16:14)

Ditzelfde verwijt klinkt in onze tijd van de rabbijnen als men over Yeshua spreekt: "Jezus heeft ons het Vrederijk niet gebracht".

Dit bepaalt ons bij  wat geprofeteerd staat over het eindtijdgebeuren, waarin de twee getuigen - waarschijnlijk Mozes(!) en Elia - in rouwkleding, maar met macht bekleed twaalfhonderdzestig dagen (Openbaring 11:3) prediken. De hele wereld geeft hen de schuld van de oordelen en plagen die God zendt en zij worden vermoord. 

Ook hen die vandaag de dag rebellie tegen God veroorzaken zullen hetzelfde oordeel ondergaan. God ontzag zijn eigen volk niet en zal dat ook zeker niet met deze wereld doen. De Bijbel zegt:

 

 

Belangrijk is de “centrale as” van deze geschiedenis waarin Mozes: verzoening bepleit voor het volk.
Numeri 16: 22 Maar zij wierpen zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: O God! God van de geesten van alle vlees! Als één man zondigt, zult U dan zeer toornig worden op heel de gemeenschap?

Opnieuw doet Mozes voorbede voor het volk. Zijn zorg om verzoening voor het volk te bewerken, werd ook zichtbaar in vers 46, waarin hij Aäron opdracht gaf om met een schaal met heilig vuur van het altaar van Adonai door het volk heen te gaan, waardoor de plaag stopte.

Numeri 16:46 En Mozes zei tegen Aäron: Neem de vuurschaal en doe er vuur in van het altaar, en leg er reukwerk op, en ga onmiddellijk naar de gemeenschap en doe verzoening voor hen, want grote toorn is uitgegaan van voor het aangezicht van de HEERE; de plaag is al begonnen.

Mozes en Aäron zijn hier het beeld van Yeshua onze Hogepriester, die voor ons pleit en verzoening bewerkt. Korach is een duidelijk beeld van de antichrist, die anderen oproept tot rebellie.


In één van de volgende hoofdstukken lezen we: Maar de kinderen van Korach stierven niet” (Numeri 26:11) Van het nageslacht wordt gezegd:  En de Levieten van de nakomelingen van de Kahathieten, en van de nakomelingen van de Korachieten, stonden op om de HEERE, de God van Israël, met luide stem ten hoogste te prijzen.  (2 Kron. 20:19) 

 

Ook in deze hoofdstukken ligt de nadruk weer op de heilige God, die je maar niet zomaar kunt benaderen. Er is een Middelaar nodig. Onze Middelaar is Yeshua HaMashiach.
Niettemin vielen er door deze opstand 14.700 doden. Zo wordt het volk iedere keer gelouterd en het zal een overblijfsel zijn dat het Beloofde Land zal binnengaan.
Dat is ook een lering voor ons. 
We weten uit de geschiedenis, dat volksleiders bij opstanden altijd mensen zijn met een helder verstand, die de wispelturige menigte naar hun wil kunnen regeren. Zulke mensen weten de hartstochten van het volk op te wekken, en ze dan te besturen. Om het volk te bewerken, gebruiken ze het één of ander punt met betrekking tot hun vrijheid of hun rechten. Het nieuwe normaal en de Nieuwe Wereld Orde komen uit die geest. Je gebruikt een nobel klinkende reden om te bereiken wat je wilt, De coronamaatregelen hadden bijvoorbeeld niks met de gezondheid meer te maken, maar met het uitoefenen van macht. We zien hier de geest van Korach,die gevoed wordt vanuit de duisternis.
In de brief van Judas (de broer van Yeshua) wordt melding gemaakt van Korach in een vergelijking met dwaalleraars:

Judas 1:11 Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van Bileam gestort en zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen.

Zo zal het alle ongelovigen vergaan: Ze zullen tot in alle eeuwigheid het slachtoffer van zichzelf en hun eigen dwaasheid zijn. Ze zullen velen meetrekken in het oordeel. God ontziet Zijn eigen volk niet en zal dat ook zeker niet doen bij het oordeel over de heidenen:

Zacharia 13:8 Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land twee derde ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven.

Openbaring 9:17-18 En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus: ze hadden vuurrode en blauwe en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. 18. Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam.

Wat is het menselijk hart toch gemakkelijk te beïnvloeden! Korach als aanvoerder kreeg Dathan en Abiram achter zich aan en uiteindelijk hadden 250 man zich met hen verbonden! In Numeri 13 zagen we datzelfde van de 10 verspieders die het gehele volk mee sleepten in ongeloof en opstand. Ongeloof is het werk van de satan, die altijd komt met de vraag: “Is het waar dat God het zo bedoeld heeft”?

Oordeel en genade

Numeri 16:47 Aäron nam de vuurschaal, zoals Mozes had gesproken, en liep snel naar het midden van de gemeente, en zie, de plaag was onder het volk begonnen. En hij legde er reukwerk in en deed verzoening voor het volk.
48. Hij bleef tussen de doden en de levenden in staan, en de plaag werd tot stilstand gebracht.
49. Het waren er veertienduizend zevenhonderd, die aan die plaag gestorven zijn, naast hen die gestorven waren om de zaak van Korach.
50. Aäron keerde terug naar Mozes bij de ingang van de tent van ontmoeting, en de plaag werd tot stilstand gebracht.

 

Jur & Ida