Ga naar hoofdstuk: inleiding/index - 1/2  -3/4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9/10 - 11/12 - 13 -13/14 - 14/15 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19  - 20a - 20/22

22-25 - 23/24 - 25 - 25-30 - 26 -  27 - 28/29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35/36  

English: click here!

Numeri 15: 37-41 צִיצִת tzitzit

Numeri 15:37 De HEERE sprak tot Mozes:

38 Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf, al hun generaties door, kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes aan de hoek moeten zij een blauwpurperen draad bevestigen.

39 Die zal voor u aan de kwastjes zitten, opdat u, wanneer u hem ziet, aan al de geboden van de HEERE denkt en die doet, zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken, waar u als in hoererij achteraan gaat;

40 opdat u aan al Mijn geboden denkt en die doet, en heilig bent voor uw God.

41 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte geleid heeft, om u tot een God te zijn. Ik ben de HEERE, uw God.

 

Vast staat dat tzitzit een gebod van Jahweh is.  Maar de geschiedenis is verder gegaan. Alles wat geboden werd was een tastbaar en zichtbaar  beeld van geestelijke werkelijkheden.  We hoeven de geboden niet blindelings op te volgen als Jahweh intussen al in een geestelijke werkelijkheid  heeft voorzien.

 

 

In Numeri 11:20 zegt God nog: “Want u hebt de HEERE, Die in uw midden is, verworpen”.

En in Numeri 14:11: “En de HEERE zei tegen Mozes: Hoelang zal dit volk Mij nog verwerpen?”

 

Dit waren geen wedergeboren gelovigen. Bovendien konden ze niet dagelijks in hun bijbeltje lezen, zoals wij dat (hopelijk) doen. Daarom moesten ze iets hebben dat hen eraan herinnerde wat de wil van God was.

 

In het eerste verbond stonden al beloftes voor de geestelijke vervulling van de “tzitzit”:

 

Jeremia 24:7 Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de HEERE ben, en zij zullen Mij tot een volk zijn en Ík zal hun tot een God zijn; want zij zullen zich tot Mij bekeren met heel hun hart.

Jeremia 31:33 Ik zal Mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Ezechiël 36:25-27 En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezen hart geven. En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen.

 

Als de wet in het hart is zijn de tzitzit aan de binnenkant gekomen. Yeshua zegt dat de Heilige Geest er nog niet was omdat Hij nog niet verheerlijkt was:

Johannes 7, vers 39 En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.

En wat doet de Heilige Geest? 

Datgene waarvoor de tzitzit was bedoeld:

Joh. 14: 26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

Joh. 16: 7 Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.
12 Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.

1 Johannes 2:27 En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.

Markus 13, vers 11 En wanneer ze u zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken moet, en bedenk het niet; maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat, want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest.

Lukas 12, vers 12 Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen.

Dus de tzitzit is niet meer nodig als we met de Geest vervulde mensen zijn. Dan zit de tzit tzit van binnen, in het hart. Dat komt niet vanzelf in het hart, net zo als het niet vanzelf in die kwastjes komt. Dat komt omdat je gelovig met God leeft en Zijn Woord voortdurend tot je neemt.  Dan gaat Gods Geest het in herinnering brengen op het moment dat het nodig is.

En als je het nog als een soort symbool wilt dragen, ga je gang. Maar verwacht niet van kwastjes wat God door Zijn Heilige Geest aan je heeft gegeven.   

Jur