English: click here!

Numeri 16 - Korach

Korach Numeri 16
We zijn deze week weer begonnen met een nieuwe studie, die de titel “Korach” heeft. Wie een beetje op de hoogte is van de bijbelse geschiedenis herinnert zich het grote drama wat zich daar in de woestijn afspeelde. Korach was een neef van Mozes en Aäron en een Leviet, maar was blijkbaar afgunstig op de eervolle positie van zijn neefs.

Uit alles blijkt dat Korach zelf graag het priesterambt wilde bekleden en mogelijk zelfs hogepriester wilde zijn. Hij was niet tevreden met de positie die God hem gaf.  Het was Jahweh  Zelf die bepaalde wie Hem mocht naderen in het Heilige en het Heilige der Heiligen.
Dat is precies hetzelfde wat satan beoogt met de antichrist: het grijpen van de almacht van God en het koning-priesterschap van Yeshua. Menselijke argumenten kunnen ook in onze tijd zo logisch klinken. "Mozes en Aäron zijn niet de enigen die een volk kunnen leiden en ze komen geen stap verder. Ze zullen sterven in de woestijn. Mozes en Aäron zijn al oud en moeten vervangen worden." Maar deze redeneringen komen niet overeen met Gods bedoeling en brengen de mens tot de ondergang.

Het is God die onze posities bepaalt.  Wanneer we tegen Gods orde ingaan zijn we “wetteloos” en wacht het oordeel.
Korach vond ingang bij een aantal mannen uit de stam van Ruben, die om andere redenen onvrede hadden met de leiding. Deze kon hij goed gebruiken voor zijn doel.  Hun aanvoerders waren Datan en Abiram. Zij verweten de leiding dat ze hen niet gebracht hadden in het land wat beloofd was. Ze noemden zelfs het land Egypte, waaruit ze van de slavernij bevrijd waren, een land van “melk en honing”. Een kwalificatie die God Zelf aan het Beloofde Land had gegeven. Bij de aanhangers van Datan en Abiram ging het om het verbouwen van voedsel en andere stoffelijke zaken, terwijl Korach geestelijke zaken begeerde. Maar zo gaat het vaak in onze wereld, door een gezamenlijk gevoel van onvrede, zij het om verschillende redenen, kan men meestal tijdelijk samenwerken. Op dezelfde manier worden er op die basis zelfs democratische beslissingen genomen. Korach vormde op deze wijze een actiegroep van 250 personen.

Ze verwijten Mozes dat hij hen niet in het Land van Melk en Honing heeft gebracht. (Numeri 16:14) Eenzelfde verwijt horen we in deze tijd van veel rabbijnen die zeggen dat Yeshua het volk Israël geen Vrederijk gebracht heeft.
Als reactie hierop besluit Mozes om Adonai te laten aanwijzen wie Hem mag naderen in Zijn heiligdom. Natuurlijk had God al iemand aangewezen en het feit dat dit opnieuw moest worden aangetoond maakte het tot een hachelijke onderneming voor de actievoerders. Ongetwijfeld moest men zich nog herinneren wat er met Nadab en Abihu was gebeurd. Korach moest met 250 man met vuurpannen bij de tabernakel klaarstaan om te offeren.

Oordelen

Na Mozes waarschuwing om uit de buurt van de rebellerende mannen en hun families te gaan, voltrok zich een vreselijk oordeel in twee fasen. De aarde sperde zich open om de familie en bezittingen van Korach, Datan en Abiram levend te begraven en er kwam vuur uit de hemel dat de 250 man verteerde die zich met vuurpannen bij de ingang van de tabernakel hadden opgesteld. Ze daalden neer in de she’ul שְׁאוֹל  = de onderwereld.
Maar dat was nog niet alles. De dag erna verzamelde een mopperend volk zich bij Mozes. En weer verscheen de wolk van YHWH bij de ingang van de ontmoetingstent. En YHWH sprak tot Mozes: “Trek u terug uit het midden van deze gemeenschap, en Ik zal hen vernietigen, in een ogenblik!” God wilde het volk vernietigen en Mozes en Aäron alleen laten overblijven! Er ontstond toen ook een dodelijke “plaag” onder het volk. Wat die inhield is niet beschreven, maar er voltrok zich een groot oordeel. Uit het vervolg blijkt dat de plaag geen bekering heeft teweeggebracht. De angst voor de plaag en de straf van God bleef en dat heeft raakvlakken met onze tijd. Iedere plaag die geen bekering tot gevolg heeft werkt verharding uit.  In plaats van bekering, was er wantrouwen en verwijten aan het adres van Mozes. En hij had hen uit zorg voor Gods volk nog wel gewaarschuwd zich te verwijderen van Korach, Datan en Abiram, zodat zij niet met hen zouden sterven. Mozes is in dat alles een beeld van Yeshua, Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen. (Hebreeën 12:3)

Numeri 16:41 Maar de volgende dag morde heel de gemeenschap van de Israëlieten tegen Mozes en tegen Aäron: Ú hebt het volk van de HEERE gedood!

Numeri 17:12 En de Israëlieten spraken tot Mozes: Zie, wij geven de geest, wij komen om, wij komen allen om! 13 Al wie ook maar naderbij komt tot de tabernakel van de HEERE, zal sterven; moeten wij soms allemaal de geest geven?

 

Datan en Abiram verweten Mozes: "u hebt ons niet gebracht naar een land dat overvloeit van melk en honing" (16:14)

Ditzelfde verwijt klinkt in onze tijd van de rabbijnen als men over Yeshua spreekt: "Jezus heeft ons het Vrederijk niet gebracht".

 

Dit bepaalt ons bij  wat geprofeteerd staat over het eindtijdgebeuren, waarin de twee getuigen - waaarschijnlijk Mozes(!) en Elia - in rouwkleding, maar met macht bekleed twaalfhonderdzestig dagen (Openbaring 11:3) prediken. De hele wereld geeft hen de schuld van de oordelen en plagen die God zendt en zij worden vermoord. 

 

Belangrijk is de “centrale as” van deze geschiedenis waarin Mozes: verzoening bepleit voor het volk.
Numeri 16: 22 Maar zij wierpen zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: O God! God van de geesten van alle vlees! Als één man zondigt, zult U dan zeer toornig worden op heel de gemeenschap?

Opnieuw doet Mozes voorbede voor het volk. Zijn zorg om verzoening voor het volk te bewerken, werd ook zichtbaar in vers 46, waarin hij Aäron opdracht gaf om met een schaal met heilig vuur van het altaar van Adonai door het volk heen te gaan, waardoor de plaag stopte. Mozes en Aäron zijn hier het beeld van Yeshua onze Hogepriester, die voor ons pleit en verzoening bewerkt. Korach is een duidelijk beeld van de antichrist, die anderen oproept tot rebellie.

In één van de volgende hoofdstukken lezen we: Maar de kinderen van Korach stierven niet” (Numeri 26:11) Van het nageslacht wordt gezegd:  En de Levieten van de nakomelingen van de Kahathieten, en van de nakomelingen van de Korachieten, stonden op om de HEERE, de God van Israël, met luide stem ten hoogste te prijzen.  (2 Kron. 20:19) 

 

Ook in deze hoofdstukken ligt de nadruk weer op de heilige God, die je maar niet zomaar kunt benaderen. Er is een Middelaar nodig. Onze Middelaar is Yeshua HaMashiach.
Niettemin vielen er door deze opstand 14.700 doden. Zo wordt het volk iedere keer gelouterd en het zal een overblijfsel zijn dat het Beloofde Land zal binnengaan.
Dat is ook een lering voor ons.