English: click here!

Naar hoofdstuk: 1 - 2a - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9a - 9b - 9c(1) -9d(2) - 10 - 11(1) - 11(2) - 11(3) - 11(4) - 11(5) - 11(6) - 12(1) - 12(2) - 12(3) - Dan.+hemelvaart - Dan.+ 1Petrus - Dan.+ Openbaring

Daniël 2:24-49 Nebukadnezar's droom en zijn betekenis 

Dit is een vervolg op het artikel over Daniël 2:1-23.
De levens van velen uit de hofhouding van de koning stonden op het spel. Daarom werd Daniël met spoed door een dienaar van de koning bij Nebukadnezar gebracht en aangekondigd als een balling uit Juda. De koning vroeg aan Daniël of hij in staat was hem te vertellen wat hij gedroomd had en dat te kunnen uitleggen. Hierop antwoordde Daniël: 

De verborgenheid die de koning vraagt, kunnen wijzen, bezweerders, magiërs en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel Die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er in later tijd gebeuren zal. (Daniël 2:27-28)

Geen enkele toespeling op eigen kunnen, het was God die alle eer krijgt. Daniël was nog heel jong.  Maar God had hem de droom laten zien niet om Daniël als een wijs theoloog op een podium te zetten, maar om Nebukadnezar de gedachten van zijn hart te laten zien. Het is goed om Daniël's beschrijving van de droom rechtstreeks in de Schrift te lezen:

Daniël 2:31 U, o koning, keek toe, en zie: een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend.
(HET BABYLONISCHE RIJK) 32. Het hoofd van dit beeld was van goed goud,

(HET MEDO PERZISCHE RIJK) zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons,
(HET ROMEINSE RIJK) 33. zijn benen van ijzer,

(HET HETSTELDE ROMEINSE RIJK) zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem.
(DE KOMST VAN DE MENSENZOON)

34. Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. 

Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die.

35. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. 36 Dit is de droom. Nu zullen wij de uitleg ervan in de tegenwoordigheid van de koning vertellen:

 

DIT WAS DE DROOM

Daniëls positie als profeet wijkt af van de andere profeten in de Bijbel. De andere profeten traden op in Israël of in ieder geval waren die profetieën meestal gericht aan het Joodse volk. Daniël echter staat midden tussen de grote wereldmachten en zijn profetie is ook daarop gericht.  Dat is de reden dat de Joden hem in de Tenach ook niet onder de profeten wilden rangschikken.

We kunnen hieruit opmaken dat God oorspronkelijk met Israël een theocratie wilde opbouwen met Sion, de Heilige Berg als middelpunt.  Hij zal dit doel ook bereiken! Door de ongehoorzaamheid  van Israël gaf God de regie over aan de  wereldmachten, die uiteindelijk ook door ongehoorzaamheid ten onder zullen gaan. Zo is de hele wereld "strafwaardig voor God". 

“Nu weten wij, dat de wet, bij al wat zij zegt, tot hèn spreekt, die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde voor God, daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen. (Romeinen 3:19-20)

Strafwaardig, (ze zijn het waard om gestraft te worden) dat is de situatie van alle mensen. Niemand kan zo leven dat hij daardoor rechtvaardig voor God zou zijn. Niet alleen de Joden hebben Gods wet overtreden, de wereld maakte zelf haar wetten, los van God.

DE UITLEG:

Daniël 2:37-39 U, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft Hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd. Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk, van brons, dat heersen zal over de hele aarde.

Je ziet dus dat God het koningschap aan Nebukadnezar heeft gegeven, inclusief macht, sterkte en eer.  Het beeld laat zien dat het bestaat uit verschillende materialen, dat wil zeggen wereldrijken, die toch samen één beeld vormen.  Het gezag dat men heeft is aan God ontleend. Daarom zei Yeshua tegen Pilatus, een vertegenwoordiger van het Romeinse rijk:
U zou geen enkele macht tegen Mij hebben, als het u niet van boven gegeven was;  (Johannes 19:11)

Het Gouden Hoofd kreeg adviseurs die thuis waren in Gods wetten, de Tora. God gaf deze Judese ballingen grote wijsheid en inzicht, zodat het Gouden Hoofd daarmee zijn voordeel kon doen. 

De beschrijving van het beeld begint met het hoofd en eindigt met de voeten. Je ziet dat er steeds minderwaardiger materialen worden beschreven naarmate de tijd vordert. Het begint met het meest edele metaal: goud, maar dan komt het goedkopere zilver, daarna koper en ijzer en dat wordt tenslotte met klei gemengd. De afnemende waarden laten het geestelijk verval door de eeuwen heen zien. Wie op de technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen ziet, zou er juist steeds meer waarde aan gaan hechten. Hoewel dat ook een gave van God is wordt dit vanuit de boom van kennis van goed en kwaad tot ontwikkeling gebracht en is bedoeld om het mensdom tot de ondergang te leiden.  Het zijn gaven die op deze manier tegen ons gebruikt worden.

Het is opmerkelijk dat dit laatste rijk niet alleen wordt weergegeven in de benen van ijzer, maar dat het zelfs nog lager wordt gezien, in de voeten, die zijn samengesteld uit ijzer en klei. Dit betekent dat het vierde rijk aan het einde van zijn bestaan ​​("zijn voeten") een ander karakter zal hebben dan aan het begin ("zijn benen"). In het begin is het alleen ijzer, wat betekent dat er een samenhangend geheel is dat zo hard is als ijzer. Het einde zal echter onsamenhangend zijn, want ijzer verbindt zich niet met leem, zoals politiek en religie (de hoer op het beest) in feite niet kunnen samengaan en het rijk verzwak. Als daar het hele beeld op rust is dat een heel onstabiele basis. Maar de basis is ook onbetrouwbaar, want het komt op uit het antichristelijk rijk.  God leidt het bestaan van de wereld terug naar de basis van deze ontwikkelingen: de zonde, zodat duidelijk wordt wie er aan de basis van de zonde staat. En als we dan de slogan van de NWO horen "to build back better", dan begrijpen we die omgekeerde satanische boodschap. Want het is niet "beter", het is de dood!  De STEEN (אֶבֶן  “eben” Strong H68 = Yeshua) raakt dan ook dat door leem verzwakte voetstuk van het wereldbeeld, waardoor het hele wereldbestel, gevormd door een burgerlijke en een kerkelijk vermengde macht, ineen klapt en vervangen wordt door het Koninkrijk van God dat zich over de hele aarde zal uitbreiden.  

Tenslotte horen we de uitleg over “de tenen van de voeten” ( Daniël 2:41-42 ). Dan wordt duidelijk dat dit laatste rijk zal bestaan ​​uit tien rijken/koningen die aan één rijk zijn verbonden, net zoals de tenen met de voeten zijn verbonden.  Het is een belangrijk gegeven om vast te houden, om de ontwikkelingen in de eindtijd te onderkennen.

Als we naar Openbaring 13 gaan zien we daar dat verschrikkelijke beest uit de zee opkomen waarin we de 'tien tenen' van Nebukadnezars droom zien als tien hoorns.  
Openbaring 13:1-2 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht.

Hier zien we dat de macht en gezag niet van God komen, maar van de draak: de satan. Johannes ziet dit beest in Openbaring als een combinatie (het totale beeld van Daniël) met de volgende eigenschappen:

1. het Romeinse rijk in de dagen van Nieuwe testament,

2. de zogenaamde verfijnde beschaving van het humanistisch Griekse rijk,

3. het Medo-Perzische rijk met zijn machtige legers en  ijzeren wetten

4. de despotische macht van de man aan het hoofd (Nebukadnezar) 

5. het herstelde Romeinse rijk met de 'goddelijke' keizers gecombineerd met democratie

In die gedaante ziet Johannes het laatste rijk in de eindtijd verrijzen. Maar het allerbelangrijkste is dit: de draak geeft dat beest zijn kracht en zijn troon en zijn grote macht. Het is door en door satanisch.  Johannes doorziet dat rijk meteen. Geregeerd door een superdictator die superbegaafd  haast alle problemen in de wereld lijkt op te lossen. Het komt regelrecht uit de afgrond en is door de duivel geïnspireerd. De Vader geeft het rijk aan de Zoon. De duivel geeft het laatste wereldrijk aan het beest en de "wetteloze", die zichzelf tot wet is. Het is de mens die zelf god wilde zijn en dat lijkt te worden: de antichrist. Juichend zullen de mensen van de wereld er achteraan gaan. Maar het zal satans instrument zijn om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen. (De uitleg van dit gedeelte uit Openbaring heb ik voor een deel ontleend aan "Zie Ik kom" van W.J.J. Glashouwer)

Wat mij overigens in Daniël 2 intrigeert is "ze zullen zich door menselijk zaad vermengen" wat over dat laatste koninkrijk wordt gezegd.

Daniël 2:43 Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem – ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.

Als er gesproken wordt over "menselijk zaad" dat zich vermengt, moet er ook sprake zijn van niet-menselijk zaad, d.w.z. 'slangenzaad'. Voordat het oordeel van de zondvloed kwam vermengde satan het menselijk geslacht met slangenzaad. Daarom moest het menselijk geslacht uitgeroeid worden.


Genesis 6:4 In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen (gevallen engelen) bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam.

Nu wordt  dit  tot stand gebracht door een gemodificeerd DNA-vaccin, een technisch systeem dat toegang geeft tot het cellulaire (DNA) niveau van het lichaam. Een vaccinatie die in feite geen vaccinatie is, maar die ons DNA, ons merkteken door God gegeven, verandert in een eigendomsbewijs van satan en een voorwaarde om te kunnen kopen en verkopen.  

Daniël 2:44 In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden.

Al de machthebbers zullen onttroond worden. Dit is de tijd dat het gebed dat Yeshua ons leerde verhoord wordt:

 UW KONINKRIJK KOME.........

Het is goed te weten dat dit hele bestel vernietigd zal worden door een Steen, die niet door mensenhanden uit een berg is uitgehouwen. Die steen, die een hoeksteen is in Gods geestelijke tempel, vernietigt het totale beeld van goud, zilver, koper, ijzer en leem. Er is niets meer van terug te vinden. Vervolgens zal Gods Koninkrijk aanbreken, waar gerechtigheid zal zijn en dat de hele aardezal bedekken. Die steen wordt soms als ROTS aangeduid. .... en die ROTS was Christus. 1 Korinthe 10:4.

God zal Israël als priesterlijk volk herstellen en dat is het begin van het eeuwige Rijk, dat niet door mensen is gevormd.

Dat Koninkrijk zal, zoals het vijfenveertigste vers zegt, niet meer op een ander volk overgaan. Een letterlijk Rijk dat op de aarde zal worden opgericht en waarover de Zoon des mensen zal regeren, Dan, en niet eerder, zullen de profetieën van de Bijbel, hier op aarde worden vervuld.

Daniël werd aanbeden door Nebukadnezar. Dat zal Daniël hopelijk hebben afgewezen. De koning kwam wel tot de erkenning:
Waarlijk, uw God is de God der goden en de Heere der koningen. Hij openbaart verborgenheden, zodat u déze verborgenheid kon openbaren

Daniël werd bevorderd tot heerser over heel het gewest Babel en als hoofd van alle machthebbers over alle wijzen van Babel.  Op verzoek van Daniël werden Sadrach, Mesach en Abed-Nego bestuurders over Babel.  Over hen zullen in de volgende studie meer horen. Zie deze pagina.

Ida