English: click here!
Naar hoofdstuk: 1 - 2a - 2b - 3 - 4 - 5 - 6 - 7a - 7b - 8 - 9a - 9b - 9c(1) -9d(2) - 10 - 11(1) - 11(2) - 11(3) - 11(4) - 11(5) - 11(6) - 12(1) - 12(2) - 12(3) - Dan.+ 1Petrus - Dan.+ Openbaring

Daniël en Hemelvaart

Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn.

Daniël 9:26a

 Vandaag is het de 40ste dag van de omertelling, de dag van de hemelvaart van Yeshua

                  Over tien dagen vieren we                   

Shavuot/Pinksteren. 

Op die hemelvaartsdag werd de lijfelijke aanwezigheid van Yeshua op aarde afgesloten. De dagen na de opstanding was het al anders. De tijd van Zijn vernedering was voorbij. Yeshua had niet meer de “gestalte van een slaaf” maar een verheerlijkt lichaam, zoals degenen die Hem volgen ook zullen krijgen in Zijn Koninkrijk dat spoedig aanbreekt.  Zijn Hogepriesterlijk gebed wordt verhoord en gaat in vervulling:

Johannes 17: 4-5. Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen.  En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was.

Toen na de door Daniël genoemde tweeënzestigste week, Yeshua met zegenende handen afscheid nam en opsteeg naar Zijn Vader, stonden er bij de achtergebleven discipelen twee engelen met de boodschap:

Handelingen 1:11 Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

Dit was daarvoor al geprofeteerd door Zacharia met de woorden:

Zacharia 14:4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden.

Wat Daniël in zijn nachtvisioen zag was zo sterk profetisch voor de wederkomst van Yeshua:
Daniël 7:13,14 Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon.
Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. 14. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.

 

Met Daniël 11:44 zijn we aangekomen in het laatste deel van de Eindtijd. Dat zijn ook de laatste maanden van De Grote Verdrukking, kort voor de wederkomst van Yeshua HaMashiach op de Olijfberg.

Daniël 11:44,45 Maar de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Daarom zal hij in grote grimmigheid uittrekken om velen weg te vagen en met de ban te slaan. En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilig Sieraad. DAN ZAL HIJ TOT ZIJN EINDE KOMEN, EN GEEN HELPER HEBBEN.
 

Ik heb die laatste strofe even met hoofdletters geschreven, want  degene die aan zijn einde komt is de antichrist. Dit gebeurt bij de wederkomst van Yeshua. Die zal er dan voor zorgen dat de antichrist tot zijn einde komt, zoals dat beschreven is in 2 Thessalonicenzen 2:8 .  

In Daniël 12: 4,9,10 lezen we:

Daniël 12:4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.

  1. Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde.
  2. Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen.

Zoals we intussen wel begrepen hebben is het boek Daniël grotendeels samengesteld uit profetieën, die vaak verwijzen naar de slotdag van de “tijden van de  heidenen”.  Bovenvermeld schriftgedeelte maakt zeven feiten bekend, namelijk:

Ten eerste, dat de inhoud van Daniëls profetieën "gesloten" en "verzegeld" moesten worden;

Ten tweede dat het boek Daniël niet voor altijd een "verzegeld" boek moet blijven;

Ten derde, dat het in "de tijd van het einde" ontzegeld zou worden, want het moest alleen "verzegeld" worden "tot" de tijd van het einde;

Ten vierde, dat er in de tijd van het einde een hernieuwde belangstelling voor het profetische woord zou moeten zijn, een ernstig onderzoek en een zoektocht om inzicht te krijgen, wat nodig is om te volharden;

Ten vijfde dat als resultaat van deze heropleving van interesse in en studie van het profetische woord "kennis zal toenemen";  zoals “de Man” van Daniël getuigde: “u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God”. Daniël 10:12

Ten zesde, als gevolg van deze toename van kennis 'zouden velen worden gereinigd en wit gemaakt en gelouterd’.

Ten zevende, dat desondanks de goddelozen “goddeloos” zouden handelen en geen van hen het Woord zou “begrijpen”.  

Uit dit zevende punt  wordt duidelijk dat het begrijpen van het Woord van God een kwestie is van geestelijk onderscheidingsvermogen en niet van intellectuele belangstelling of scherpzinnigheid: als het alleen een vorm van intellect was, zouden de goddelozen het kunnen begrijpen.  Om dezelfde reden sprak Yeshua in gelijkenissen, vergelijk Mattheüs 13:10-15.

Het is de geest van de antichrist die de gelovige weerhoudt van het onderzoeken van de profetieën. Er zijn zoveel andere nuttige of leuke dingen die om onze aandacht vragen. Wie geen keuze maakt om kennis te nemen van die profetieën, wordt meegezogen in de verleiding van de vader der leugen en is blind voor het Boek van de Waarheid. (Daniël 10:21)

En als Yeshua terugkomt op de wolken en Zijn voeten op de Olijfberg zullen staan, zullen de “verstandigen”  één met Hem zijn, zodat de wereld de liefde en de heerlijkheid zal zien die Yeshua al vóór de grondlegging der wereld had, tot eer van de Vader.

Johannes 17:23,24  Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad. Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.

Nu zijn we als Gods volk nog in ballingschap op deze aarde die onder bestuur staat van de overste der wereld. Maar Israël mocht terugkeren uit de ballingschap naar het Beloofde Land. Zo zullen wij, als wij volharden, samen met het gelovige deel van Israël, binnengaan in het Beloofde Vrederijk, waar de wet uit Sion zal uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

Waar Yeshua koning zal zijn. Dan zien we Hem zoals Hij is! HalleluYah!

 

Ida