English: click here!

Naar hoofdstuk: 1 - 2a - 2b - 3 - 4 - 5 - 6 - 7a - 7b - 8 - 9a - 9c(1) -9d(2) - 10 - 11(1) - 11(2) - 11(3) - 11(4) - 11(5) - 11(6) - 12(1) - 12(2) - 12(3) - Dan.+hemelvaart - Dan.+ 1Petrus - Dan.+ Openbaring

Daniël 9 en Mattheüs 24

We gaan in een volgend artikel verder met het bespreken van de 70 weken in Daniël 9. Dit onderwerp is speciaal voor onze tijd. De hoofdstukken twee tot en met het einde van de zevende, zijn niet in het Hebreeuws geschreven, maar in het Aramees! Daniël gebruikte Aramees, omdat die hoofdstukken zich richten op de heidense wereld! Dit is zeer ongebruikelijk in de Bijbel, omdat de Schrift gewoonlijk alles, verleden en toekomst, door de lens van Israël ziet!  Het indrukwekkende boek Daniël is niet in chronologische volgorde geschreven! 

De visioenen in Daniël zeven en acht vinden plaats tussen de gebeurtenissen in de hoofdstukken vier en vijf. Het gesprek met een aartsengel in hoofdstuk negen, zal plaats gevonden hebben tussen de gebeurtenissen in de hoofdstukken vijf en zes! Voordat we naar hoofdstuk 9 gaan, is het noodzakelijk dat we een ander perspectief krijgen, een perspectief dat rechtstreeks van Yeshua / Jezus komt! Daarna zullen we kijken naar de gebeurtenissen die leiden tot de woorden van de engel Gabriël over de 70 weken! Dit alles werkt mee aan wat God deed, om deze uiterst bijzondere profetie te begrijpen!

Daniël 9:1-2 verwijst naar deze profetie van Jeremia. In Daniël 9:3-19 bidt Daniël tot de God van Israël ten behoeve van de toekomst van zijn stad, Jeruzalem, en zijn volk, Israël. Het gebed wordt onderbroken door de engel Gabriël die een antwoord van God heeft (Dan. 9:21-23). Het antwoord bevat een profetie over de eerste komst van de Messias, zoals een paar honderd jaar later Gabriël ook de geboorte van de Messias aankondigde aan Maria (Lukas 1:26).

Gabriël zegt dan: “Let dus op het woord en sla acht op het gezicht” (Dan. 9:23b). Toen Yeshua zei:
“Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geeft er acht op)” (Matt. 24:15), doelde Hij op de vervulling van de profetie van de zeventig jaarweken. Mattheüs 24 is het perspectief van Yeshua / Jezus! In Mattheüs 24-25Markus 13 en Lukas 21 gaf Yeshua vertrouwelijke informatie over Zijn tweede komst aan vier speciale discipelen! 

Volgens Markus waren het Petrus, Jacobus, Johannes en Petrus’ broer Andreas! Deze gegevens zijn zo belangrijk, dat ze in drie evangeliën zijn opgetekend. Het heeft een directe verbinding met de profetie van de profeet Daniël! Mattheus schrijft er meer over dan de anderen, waarschijnlijk vanwege een vaardigheid die hij als tollenaar had.

Mattheüs schreef: Mattheüs 24: 3 "En terwijl Hij (Yeshua / Jezus) op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen persoonlijk tot Hem en zeiden: "Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?" Ze stelden Yeshua drie vragen, en daarna gaf Hij hun een antwoord van twee hoofdstukken! Vers 4 luidt:" Jezus antwoordde en zei tot hen, "pas op dat niemand u misleidt!" Hoe beschermen we onszelf tegen bedrog? Er zijn allerlei soorten mensen die allerlei gezichtspunten verspreiden! Maar welke daarvan kloppen? 

We onderscheiden de waarheid door gelovig Gods Woord te lezen, en door Schrift met Schrift te vergelijken! Onze ultieme zekerheid is ALTIJD de HELE (VOLLEDIGE) RAAD VAN GOD! Elk specifiek perspectief moet in overeenstemming zijn met wat we in de Bijbel vinden!

Mattheüs 24:4-8 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. 5. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. 6. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. 7. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

Als dit zo duidelijk wordt gezegd moeten we zorgen dat we de betekenis niet missen: Mattheüs 24:15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten!

Misschien lijkt de zin wat moeilijk, maar het is niet alleen geschreven voor predikanten of theologen, het is bedoeld voor iedereen! Als we dit onderwerp tot ons nemen, dan mogen we weten dat het Gods bedoeling is dat iedereen het begrijpt! Onder theologen ontstond ​​ in de 19e eeuw een twistpunt. Zelfs vandaag aan de dag wordt beweerd dat het boek Daniël door verschillende mensen is geschreven! Nu, volgens deze uitspraak van Yeshua weten we wie het boek Daniël heeft geschreven ... het was Daniël! We weten dat dit waar is, want dat is wat Yeshua zei. Met Zijn duidelijke verklaring heeft Yeshua elke bijbelstudent urenlang saai bibliotheekonderzoek bespaard! Als je in Jezus Christus gelooft, weet je wie het boek Daniël heeft geschreven! Yeshua identificeert Daniël als een profeet, en Hij doet nog iets meer! Hij verwijst naar de passage die we in Daniël 9 bestuderen, door te verwijzen naar deze "gruwel van verwoesting!" Wat daarmee bedoeld wordt, kunnen we begrijpen, omdat dit eerder in de geschiedenis is gebeurd!

De "gruwel van verwoesting", verwijst naar een afgod die in de tempel wordt geplaatst! Een afgod wordt in de Bijbel altijd als een gruwel beschouwd, maar de ultieme gruwel - de gruwel der verwoesting -, is een heidense afgod in het Heilige der Heiligen! Dat gebeurde in 167 v.Chr. En het leidde tot de Makkabese opstand! Drie jaar na deze verontreiniging waren de Joden in staat de Tempel opnieuw in te wijden! De Joden herinneren zich deze gebeurtenis tot op de dag van vandaag, met de viering van Chanoeka!

Er is hier nog een ander aspect om te over na te denken! De "gruwel van verwoesting" vindt plaats in het "heilige der heiligen!" Wie mag het 'Heilige der Heiligen' binnengaan? Dat is alleen de hogepriester toegestaan, en dan ook nog na een grote ceremoniële voorbereiding! Yeshua / Jezus zei: "Wanneer gij die gruwel dan ZIET staan!" Hoe kan iemand in Judea dit ZIEN, en vervolgens weten “WANNEER hij de bergen in moet vluchten"? Een voor de hand liggende mogelijkheid is dat het via de publieke media wordt getoond.

Met andere woorden, dit is een belangrijke politieke gebeurtenis die plaatsvindt in het "Heilige der Heiligen", in de Tempel! Dit geeft aan dat er een tempel zal staan! Deze moet er staan, om dit te laten gebeuren! Als het op televisie wordt uitgezonden, zal er een wereldwijd publiek zijn! Maar het zijn de mensen van Judea die moeten vluchten, niet die in andere landen wonen! Waarom? We moeten begrijpen wat er hier aan de hand is ... de "gruwel der verwoesting", is een belangrijk herkenningspunt in deze profetie! Om dit te begrijpen, moeten we naar het tekstgedeelte gaan waar Yeshua / Jezus ze naar verwijst in Daniël, en de context begrijpen! 

Mattheüs 24:16 laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. 17. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen,

Huizen in Israël staan ​​meestal op hellingen, omdat het erg heuvelachtig is! Het dak is de patio, een soort gemeenschapsplek! Daar brengen ze de koelte van de avond door, niet in de achtertuin! Ze moeten naar beneden gaan om bij de slaapkamers en de rest van het huis te komen! Wanneer Yeshua / Jezus hen zegt "NIET naar beneden te komen", zegt Hij: "Vertrek en doe het nu!"

Mattheüs 24:18 en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. 19. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! 20. En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat.Yeshua waarschuwt hen ook om niet te proberen om eten en kleding mee te nemen. Het zou hun hinderen in de vlucht, ze zouden teveel tijd verliezen. Ze moeten vluchten voor hun leven.

Hoewel de focus hier op ISRAËL en de JODEN ligt, heeft dit zeker ook iets te zeggen aan gelovigen uit de heidenen die op Israël geënt zijn!  Ook voor ons kan er moment komen dat we moeten vluchten of  dat we hen die vluchten moeten helpen. Het is duidelijk dat dit plaatsvindt in de zeer nabije toekomst!

Yeshua gaat verder met te zeggen:

Mattheüs 24:21 Want dan zal er EEN GROTE VERDRUKKING zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.

Hij citeert Daniël 12.  Yeshua Zelf bestempelt de laatste helft van die periode van zeven jaar als de GROTE VERDRUKKING! Dan doet Hij nog een verklaring:
Mattheüs 24:22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.
Nu we de woorden van Yeshua die betrekking hebben op de "gruwel van verwoesting" beschreven in Daniël ter harte hebben genomen, zullen we het vervolg van Daniël 9 ook beter begrijpen. We gaan terug naar Daniël 9.

Ida