English: click here!

Naar hoofdstuk: 1 - 2a - 2b - 3 - 4 - 5 - 6 - 7a - 7b - 8 - 9a - 9b - 9c(1) -9d(2) - 10 - 11(1) - 11(2) - 11(3) - 11(4) - 11(5) - 11(6) - 12(1) - 12(2) - Dan.+hemelvaart - Dan.+ 1Petrus - Dan.+ Openbaring

Daniël 12:8-13 slot

We zijn nu aangekomen bij de laatste verzen van dit profetische Bijbelboek. 


Daniël 12:8 Ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei: Mijn Heere, wat zal het einde hiervan zijn?
9. Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde.

Daniël had alles gehoord wat er was gezegd, maar hij begreep het niet. Hij vraagt nog eens waar dat allemaal op uitloopt. Wat zijn die vastgestelde tijden?  Maar daarop krijgt hij geen bevredigend antwoord. Hij kan het ook niet begrijpen, het gaat om zo'n andere tijd. Het is goed om God  te vragen naar dingen die we niet begrijpen. Maar "de Man" maakt hem duidelijk dat het niet nodig is dat hij het begrijpt. Hier is van toepassing wat Petrus over de profeten schrijft:
1 Petrus 1:12 Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.

Daniël moest wat hem geopenbaard was vastleggen en geheim houden voor ons die onderzoek doen. Hij bewaarde het in zijn hart. Wij weten uit de geschiedenis van al die wereldrijken die inderdaad op aarde tot ontwikkeling zijn gekomen in plaats van het Koninkrijk van God. Het begon al met het eerste koningschap in Israël. Toen zei God tot Samuël: "Míj hebben zij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou zijn." Eigenlijk was het nog eerder begonnen, toen na de torenbouw van Babel, de achterkleinzoon van Noach de eerste machthebber op aarde was. Met hem begon het Babylonische rijk, waarheen Daniël later verbannen werd. Het was van de beginne de bedoeling dat YHWH koning over de aarde zou zijn en zo zal het ook worden. Maar de mens bedacht in zijn ogen betere wetten en wilde zijn eigen strategieën volgen. De Engel zegt nog wel wat het effect van de openbaringen op het verre nageslacht zullen zijn:

Daniël 12:10 Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen.

Het lijden brengt loutering tot stand voor degenen die het van YHWH blijven verwachten. Men zal helemaal klaargemaakt worden voor het Koninkrijk van God.  Dit is natuurlijk in de eerste plaats voor het volk Israël bedoeld, maar strekt zich uit tot allen die één met hen zijn. Zacharia spreekt ook over de loutering voor het derde deel dat is overgebleven:

Zacharia 13:9 Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven,  zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.

Er is nog een belangrijke taak weggelegd voor de 144.000 Joden die verzegeld zijn in de eindtijd. Dat overblijfsel richt zich niet meer op mensen om tegemoet te komen aan hun verwachtingen en eisen. Nee, het kijkt niet de mensen naar de ogen, maar dat overblijfsel verwacht alles van God, die het begin van alle Wijsheid is. Dat volk zal behalve een heerlijke dauw van YHWH tot zegen op aarde, ook een overwinnende kracht zijn tegen alle afgoderij en  alles wat zich tegen God keert.  Micha typeert hen in Micha 5:6  “als regendruppels op het gewas” en “als een leeuw onder de dieren van het woud”. We zien ook dat er een scheiding komt tussen de mensen, want de goddelozen begrijpen er niets van en zullen zich ongetwijfeld vijandig opstellen. 

Daniël 12:11,12 Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen. Welzalig is hij die blijft verwachten en duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt.

Op grond van deze tekst verwachten we dat er nog een tempel gebouwd wordt, anders kan er geen "steeds terugkerend offer" gebracht worden. Het steeds terugkerende offer is een ram in de morgen en een ram in de avond: het olah offer. Die gedachte is ook heel aannemelijk. De voorbereidingen voor de tempelbouw zijn al in een vergevorderd stadium.  in Daniël en het boek Openbaring is ons verteld dat de grote verdrukking zal beginnen wanneer het dagelijks offer vervangen zal worden door de "gruwel der verwoesting" (Daniël 7:25, Daniël 8:13, Daniël 9:27,  Daniël 11:31 en Daniël 12:1). Die periode zal een tijd, tijden en een halve tijd duren, gelijk aan 1260 dagen of 42 maanden (zie ook Openbaring 11:2, Openbaring 12:6, Openbaring 13:5).
Zodra die verdrukking ten einde is zal Yeshua verschijnen, zoals Mattheüs 24:29-31 ons vertelt. Hier staat dat er 1290 dagen zullen voorbijgaan, dat is dus 30 dagen meer. Over die verschillen wordt in de Bijbel niets uitgelegd en daarover is dan ook veel gegist. Maar Werner Stauder heeft iets ontdekt wat volgens mij een eyeopener is. Het is verwoord in zijn studie 116 van de zaligsprekingen, want vers 12 is ook een zaligspreking! Citaat uit dit artikel:

We zitten nog steeds met de vraag wie degenen zijn die in Daniël 12:12 zalig worden gesproken en wat er bedoeld wordt met het bereiken van de 1335 dagen. Wel, als we de 1260 dagen van de Grote Verdrukking aftrekken van de 1335 dagen in vers 12, dan blijft er nog een verschil van 75 dagen.

Wat is de betekenis van dit getal?

Waarom zijn deze extra 75 dagen toegevoegd?

Ik had echt geen idee wat hiervan de bedoeling was totdat de Eeuwige op mijn hart gelegd heeft de Luach (Joodse agenda) er even bij te pakken en te gaan tellen zoals ik dat ook gedaan heb met de dagen tussen Purim en Pesach. Omdat ik ervan uitging dat de Grote Verdrukking eindigt met de komst van de Mashiach op Yom T’rua, begon ik vanaf de 1e Nisan 75 dagen te tellen en kwam op een datum uit, die verder geen betekenis heeft. Maar toen bedacht ik opeens, dat met de komst van Yeshua de verzoening nog niet heeft plaats gevonden, want Zijn wederkomst is immers slechts het begin van de strijd en daarna moest het oordeel nog komen.

De ware verzoening vindt pas plaats na de tien ontzagwekkende dagen van reiniging en verootmoediging, dus op Yom Kipur, de Grote Verzoendag, waarop eveneens de Shofar geblazen wordt en als het ware één geheel vormt met het Bazuinenfeest/ Rosh haShana. Daarom begon ik opnieuw te tellen, maar deze keer vanaf Yom Kipur en wat schetst mijn verbazing?

Deze keer klopte het precies! Weet u bij welke dag ik deze keer uitkwam? Bij het begin van Chanuka, het feest van de herinwijding van de Tempel! Wow! Dat is toch echt geen toeval!

Tussen Yom Kipur en Chanuka liggen precies 75 dagen! Dat wil dus zeggen, dat na de 1260 dagen van de Grote Verdrukking en 75 dagen na de Grote Verzoening, bij elkaar opgeteld 1335 dagen, G’ds Tempel opnieuw ingewijd zal worden en vanaf die dag zal de Mashiach duizend jaar vanuit Jeruzalem regeren.

Wat een geweldig vooruitzicht is dit voor ons allen en welk een groot voorrecht zal het voor ons zijn om dit te mogen meemaken. Daarom wil ik deze bijbelstudiereeks over de zaligsprekingen met de woorden van Daniël 12:12 afsluiten:

                           “Welzalig hij die blijft verwachten en duizend driehonderd vijfendertig dagen bereikt!” Amen!

 

Werner Stauder

 

Daniël 12:13 Maar u, ga heen tot het einde, want u zult rusten, en u zult opstaan in uw bestemming, aan het einde van de dagen.

Deze woorden uit de mond van "de Man" gesproken, zullen de hoogbejaarde Daniël in de rust hebben gebracht. Zijn leven in dit tijdperk neemt een einde. Hij kan dat met vertrouwen tegemoet zien. Het doet me denken aan Mozes aan wie dit ook werd medegedeeld. Zijn taak in deze bedeling zat er op. Hij, die zo geliefd en gewenst was en is  bij God, want voor Hem leeft Daniël (Lukas 20:38). Hij mag rusten en opstaan aan het einde der dagen. Wie weet zullen we hem straks ontmoeten, want zover is het al bijna. Hij zal daar stralen als een verstandige en velen zullen Gods wijsheid uit zijn mond horen. 

Over dat getal 1335 is ook nog iets te melden uit de geschiedenis. Ook daarbij heeft het met het Chanoeka feest te maken.
Zie: Het geheim van Jeruzalem

Ida