English: click here!

Naar hoofdstuk: inleiding 1 - 2a - 2b - 3 - 4 - 5 - 6 - 7a - 7b - 8 - 9a - 9b - 9c(1) -9d(2) - 10 - 11(1) - 11(2) - 11(3) - 11(4) - 11(5) - 11(6) - 12(1) - 12(2) - 12(3) - Dan.+hemelvaart - Dan.+ 1Petrus - Dan.+ Openbaring

Daniël 7: 1-8 Visioen van de vier dieren

Nadat Daniël zijn opleiding en functie aan het hof van Nebukadnezar had gehad  werd hij ingezet bij verschillende opeenvolgende Babylonische rijken. Daniël 7 speelt zich af tijdens zijn functie aan het hof van Belsazar, waarvan we in Daniël 5 het verhaal van het schrift op de wand lezen. De hoofdstukken staan dus niet in chronologische volgorde, want in Daniël 5:30 wordt ook de dood van die koning in diezelfde nacht vermeld. De hoofdstukken 7 en 8 behoren tussen 4 en 5 te worden geplaatst.

We gaan nu dus weer terug naar het eerste jaar van de regering van Belsazar (552 of 551 v.Chr).

In het boek Daniël vinden we de meest volledige beschrijving van de antichrist. We lezen in Daniël 7 over een visioen van Daniël dat hij op zijn bed had toen hij aan het hof van Belsazar was.

De zee die Daniël in zijn visioen zag, was onstuimig en uit de golven kwamen vier verschillende dieren omhoog.

Daniël 7:2-3 Daniël nam het woord en zei: 's Nachts in mijn visioen keek ik toe, en zie, de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op, en vier grote dieren stegen op uit de zee, die van elkaar verschilden.

winden = oorlog, opstand, beroeringen

zee (wateren) = volken, natiën en talen

dieren = koningen die koninkrijken vertegenwoordigen (vers 17 en 23)

 

De Bijbel omschrijft die dieren als volgt:

Daniël 7:4 Het eerste was als een leeuw, met vleugels van een arend. Ik keek toe totdat zijn vleugels uitgerukt werden. Het werd van de aarde opgeheven, het werd als een mens op zijn voeten gezet en het werd een mensenhart gegeven.

  1. En zie, een ander dier, het tweede, leek op een beer. Het richtte zich op naar één kant. Het had drie ribben in zijn muil, tussen zijn tanden. Men zei het volgende tegen het dier: Sta op, eet veel vlees.
  2. Daarna keek ik, en zie, er was nog een ander dier, als een luipaard. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en het dier had vier koppen. En het werd heerschappij gegeven.

Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had tien hoorns.
Dan als laatste vermeldt dit Bijbelgedeelte: 

Daniël 7:8. Terwijl ik op de hoorns bleef letten, zie, een andere, kleine, hoorn rees daartussen op. Drie van de eerdere hoorns werden voor hem uitgerukt. En zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.

Over die “kleine hoorn” zijn al veel verklaringen gegeven. De meest aannemelijke daarvan is de uitleg dat deze hoorn verwijst naar niemand minder dan de antichrist. De macht die zich binnen afzienbare tijd zal openbaren. Maar eerst gaan we bekijken wat die andere dieren voorstellen.

We zien dat hiermee allemaal politieke wereldmachten worden bedoeld. In de droom van Nebukadnezar (Daniël 2), waarvan Daniël de betekenis kon uitleggen, zagen we ook die wereldmachten uitgebeeld.

Het eerste dier: Babylon  

Daniël 7:4 Het eerste was als een leeuw, met vleugels van een arend. Ik keek toe totdat zijn vleugels uitgerukt werden. Het werd van de aarde opgeheven, het werd als een mens op zijn voeten gezet en het werd een mensenhart gegeven.

Hierover werd geprofeteerd en die profetie is uitgekomen in de ballingschap van Israël en de vernietiging van Jeruzalem.

Jeremia 4:7 Een leeuw is opgesprongen uit zijn struikgewas, de verderver van de heidenvolken is uitgetrokken, is zijn plaats uitgegaan om van uw land een woestenij te maken, uw steden zullen vernietigd worden,  zodat er geen inwoner meer is.

De vleugels van een arend die bij dit eerste dier horen vinden we ook terug in Jeremia 4:
Jeremia 4:13 Zie, als wolken komt de vijand opzetten, als een wervelwind komen zijn wagens, sneller dan arenden zijn zijn paarden. Wee ons, want wij worden verwoest!

en in

Klaagliederen 4:19 Onze vervolgers waren sneller dan arenden in de lucht! Op de bergen achtervolgden zij ons fel, in de woestijn legden zij een hinderlaag voor ons.

Het eerste rijk uit Daniëls visioen - de leeuw - stelt het Babylonische rijk voor (Jeremia 50:17; 4:6-7,13; 49:19,22). De leeuw heeft adelaarsvleugels. Dat ziet op de enorme snelheid waarmee het dier zijn prooi overvalt. Maar deze vleugels worden ook weer uitgerukt. Aan de snelle machtsuitbreiding komt een einde. Dat dit rijk daarna met een mens wordt vergeleken, laat zien dat dit rijk tot zijn ware nietige betekenis wordt teruggebracht. Het lijkt voorbij met alle macht.

De leeuw wordt in de Bijbel gebruikt als symbool van autoriteit en macht. We kennen de titel van Yeshua de “leeuw uit de stam van Juda”. De leeuw is ook het symbool voor Babylon, de vernietiger van volken en de zetel van de afvallige religie, die het volk van God tot afgoderij probeert te verleiden.

Deze leeuw heeft adelaarsvleugels. Zoals de Bijbel het beeld van een leeuw voor Yeshua gebruikt, zijn ook de adelaarsvleugels een Bijbels symbool. In Exodus 19:4 en Deuteronomium 32:11 wordt gesproken hoe het volk Israël door God op arendsvleugelen werd gedragen. Maar het woord kan meerdere vogelsoorten betekenen. Adelaarsvleugels werden vaak als symbool gebruikt in de Babylonische kunst. Bovendien verwees de adelaar naar de zonnegod, waar deze leeuw zijn macht aan zou ontlenen . Het symbool van de mens die op twee voeten stond is een verwijzing naar het samengaan van de opstandige mens met deze macht tegenover God. De religie van Babel vormt de basis  voor alle heidense religies. Daarom is het een passend symbool voor het samengaan van de religieuze machten in de eindtijd, die oorlog voeren tegen God en Zijn volk. Dit samengaan wordt in Daniël 2 uitgebeeld door de voeten van ijzer en klei

Het tweede dier: de Meden en de Perzen

Daniël 7:5. En zie, een ander dier, het tweede, leek op een beer. Het richtte zich op naar één kant. Het had drie ribben in zijn muil, tussen zijn tanden. Men zei het volgende tegen het dier: Sta op, eet veel vlees.

Het tweede rijk (vers 5) verschijnt in de gedaante van een beer. Dit stelt het Medisch-Perzische rijk voor. De uitdrukking: “het richtte zich op naar één kant” betekent dat er een overheersende partij in dit twee-partijen rijk is. In het beeld van Nebukadnezar wordt dit uitgebeeld met de borst en twee armen.  De overheersende macht zijn de Perzen. 

Het is de Pers Kores die door zijn hele rijk een oproep laat gaan met betrekking tot de terugkeer van de Joden naar Jeruzalem (Ezra 1:1). Lang voor zijn geboorte noemde de profeet Jesaja Kores de gezalfde des Heren en profeteerde:

Jesaja 45:1 Zo zegt de HEERE tegen Zijn gezalfde, tegen Kores, die Ik vastgrijp bij zijn rechterhand, om de volken vóór hem neer te werpen, en de lendenen van koningen zal Ik ontgorden; om deuren voor hem te openen, poorten zullen niet gesloten worden:

De drie ribben die de beer in zijn muil heeft, zien mogelijk op drie windrichtingen en de gebieden die daar liggen die door de Meden en Perzen worden ingenomen (Daniël 8:4). Dit rijk had een onverzadigbare honger naar meer veroveringen. Het wordt daartoe door een macht van buiten aangespoord. In onze tijd bestaat het Perzische rijk (Iran) ook uit twee delen: uit Perzen en Koerden. En net zoals in het beeld van Nebukadnezar gebeurt er in die regio hetzelfde: Iran '(Perzië) wint fors aan invloed en wordt steeds sterker, maar Koerdistan (Medië) bestaat niet eens als onafhankelijke staat.

Het derde dier: het Grieks-Macedonische rijk

Daniël 7:6 Daarna keek ik, en zie, er was nog een ander dier, als een luipaard. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en het dier had vier koppen. En het werd heerschappij gegeven.

Het derde rijk (vers 6) is het Grieks-Macedonische rijk en verschijnt in de gedaante van een luipaard. Een luipaard is een buitengewoon snel dier. Het symboliseert de snelheid waarmee de keizer van het Grieks-Macedonische rijk, Alexander de Grote, het voorgaande rijk overweldigt. Zijn regering heeft slechts acht jaar geduurd, van 331-323 v.Chr.. 

In die korte tijd heeft Alexander de Grote het hele Medisch-Perzische rijk veroverd en nog veel meer daarbuiten. Hij is pas drieëndertig jaar als hij sterft.

Dit luipaard heeft vier vleugels en vier koppen. Dit lijkt aan te geven dat Alexander zijn snelle veroveringen heeft kunnen uitvoeren dank zij de steun van zijn vier generaals (vier vleugels). Na zijn dood hebben deze vier generaals zijn rijk onder elkaar verdeeld. De vier koppen stellen deze generaals voor als de heersers die ieder gezag krijgen over een kwart van het rijk. Alexander is wel zelf het hoofd van het rijk. Aan hem wordt de macht gegeven.

Het vierde dier: het herstelde Romeinse rijk

Als we de beschrijving van het vierde dier lezen in vers 7 en 8, dan worden we daar niet vrolijk van.

Daniël 7:7-8. Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had tien hoorns. Terwijl ik op de hoorns bleef letten, zie, een andere, kleine, hoorn rees daartussen op. Drie van de eerdere hoorns werden voor hem uitgerukt. En zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.

Er wordt bij gezegd dat dit dier verschilde van de andere dieren. Nu waren die dieren onderling al heel verschillend, maar hiermee wordt de ongeëvenaarde kracht en wreedheid aangegeven en mogelijk ook de technologische opbouw en samenstelling van dit rijk. Naar mijn mening heeft dit te maken met het world-wide-web dat de aarde digitaal omspant. Het dier heeft tien horens en als Daniël toekijkt ziet hij een kleine hoorn, die de plaats van drie andere hoorns inneemt. Die kleine hoorn is de antichrist. De beschrijving van de tijd van dit rijk is ronduit beangstigend. Dit is het rijk dat de maat van de zonde vol zal maken, waardoor het oordeel komt

Het vierde dier heeft geen gelijkenis met één van de door God geschapen dieren. Daniël kan het alleen maar omschrijven. De beschrijving wekt de indruk dat we te maken hebben met een machinerie die zonder enig mededogen alles verslindt wat binnen zijn bereik komt. Het dier wordt “schrikwekkend” genoemd, een woord dat ook gebruikt wordt bij de beschrijving van het beeld van Nebukadnezar. (Daniël 2:39)
Het is niet onmogelijk dat dit vierde dier, dat alle kwaadaardige trekken van de andere dieren in zich heeft, meerdere malen in de geschieden is opgedoken, en kwam in de geest van Amalek.

Exodus 17:16 De strijd van YHWH zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie!
We zagen dit in de strijd van de Makkabeeën, de enorme christenvervolging in Rome, toen gelovigen in de arena voor de wilde dieren werden gegooid, de tienduizenden die in Spanje vermoord werden, de 50.000 Vlamingen en Duitsers die onder het bewind van Karel V werden opgehangen en vooral: de Holocaust. Maar aan het eind van dit bestel zal deze macht alle eerdere aanvallen overtreffen in wreedheid en haat.

Het lijkt een dier te zijn dat alleen in nachtmerries voorkomt, maar waaraan gewetenloze lieden vandaag de dag in diverse computerspellen vorm geven. Allen die hun vertier zoeken in spelletjes waarin een monster alles opslokt en verplettert, zullen steeds minder het schrikwekkende karakter onderkennen van het monster dat binnenkort op het wereldtoneel verschijnt.

Het is goed om deze visioenen nog eens met het visioen van Nebukadnezar te vergelijken:

De dieren waarvan sprake is in deze visioenen zijn roofdieren. Dat tekent ook de kwaadaardige machten die in de wereld de dienst uitmaken en vooral hun haat tonen als ze in conflict komen met het koninkrijk van het Lam. Zij zijn het zaad van de slang tegenover het Zaad van de vrouw, waarvan God heeft bepaald dat tussen deze machten vijandschap zou zijn. Genesis 3:15.  Als  we naar het Koninkrijk van God kijken zien we dat dit wordt uitgebeeld met een nederig, zachtmoedig en onschuldig Lam. Maar ook als de Leeuw van Juda, die zich kenmerkt door gerechtigheid. 
De dieren genoemd in Daniël 7 komen overeen met wat er in het boek Openbaring geschreven staat. Goed om te vergelijken.