English: click here!

Naar hoofdstuk: 1 - 2a - 2b - 3 - 4 - 5 - 6 - 7a - 7b - 8 - 9a - 9b - 9d(2) - 10 - 11(1) - 11(2) - 11(3) - 11(4) - 11(5) - 11(6) - 12(1) - 12(2) - 12(3) - Dan.+hemelvaart - Dan.+ 1Petrus - Dan.+ Openbaring

Daniël 9 - de 70 weken (deel 1)

In de context van het voorafgaande gebed in het boek Daniël en van wat we gelezen hebben over Mattheüs 24, kunnen we nu verder gaan met Daniël hoofdstuk 9. In dit hoofdstuk van Daniël lazen we wat bekend staat als het "onderbroken gebed!". Daniël bidt in de eerste negentien verzen van dit hoofdstuk, maar dan verschijnt de engel Gabriël en onderbreekt hij zijn gebed! Gabriël geeft Daniël de verzen die een belangrijke plaats innemen in de Bijbel: de verzen: 24, 25, 26 en 27.

 

Daniël 9:24 -27

Zeventig weken zijn er bepaald

over uw volk en uw heilige stad,

om de overtreding te beëindigen,

de zonden te verzegelen,

de ongerechtigheid te verzoenen,

om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen,

om visioen en profeet te verzegelen,

en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.

 U moet weten en begrijpen:

vanaf de tijd dat het woord uitgaat

om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen

tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken.

Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden,

maar wel in benauwde tijden.

 Na de tweeënzestig weken

zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn.

Een volk van een vorst, een volk dat komen zal,

zal de stad en het heiligdom te gronde richten.

Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed

en tot het einde toe zal er oorlog zijn,

verwoestingen waartoe vast besloten is.

 Hij (de antichrist) zal voor velen het verbond versterken,

één week lang.

Halverwege de week

zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.

Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn,

zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten,

uitgegoten zal worden over de verwoeste.

 

De meeste mensen springen meteen naar die vier verzen, maar die zijn te belangrijk om los te zien van het gebed van Daniël! Dus ... gaan we nog even terug naar Daniëls gebed in vers één!

Daniël 9:1,2 In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën, in het eerste jaar van zijn regering, merkte ik, Daniël, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de HEERE tot de profeet Jeremia gekomen was: zeventig jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. (Jeremia 25:12)

Nu komen we bij de onderbreking van dit gebed! We zullen een paar opmerkingen behandelen van een Machtige Engel van God, en dan natuurlijk de ongelooflijke boodschap die Gabriël aan Daniël doorgeeft!

Daniël 9:20,21 Terwijl ik nog sprak en bad, en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël, en mijn smeekbede uitstortte voor het aangezicht van de HEERE, mijn God,  omwille van de heilige berg van mijn God –  terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan, omstreeks de tijd van het avondoffer.

Het intensieve gebed gaat over in een verteltrant over wat er was gebeurd! Het is bijzonder dat Daniël dit beschrijft! Gabriël is duidelijk één van de aartsengelen! We kennen er maar drie die heten: Michael, Gabriel en Lucifer! Lucifer viel door zijn trots! Michael is altijd een strijder die vecht namens God's Volk! Gabriël is de boodschapper van God, die altijd iets aankondigt dat te maken heeft met de Messias!

Het woord dat hier met "man" is vertaald en toegepast op Gabriël, is het Hebreeuwse woord  אִישׁ "ish". "Ish" kan man of bediende betekenen, dus dit kan worden gelezen als "de dienaar Gabriël", hoewel hij misschien als een man is verschenen! Er is hier iets heel subtiels! Gabriël raakte Daniël aan op de schouder, 'ten tijde van het avondoffer!' Daniël maakt die verwijzing, ook al is de tempel ongeveer vierhonderd mijl naar het westen, en in puin! Er is geen tempel, er is geen avondoffer! Het offeren is iets dat bijna zeventig jaar niet meer plaatsvindt, maar niet voor Daniël! Daniël gebruikt hier een zin, die erg onthullend is over wat er in zijn hart omgaat! We zagen dat ook al in Daniël 6:11. Wat hem betreft bleef het de bestemde tijd van God en zouden ze een offer brengen….. een offerande, ja, als ze een tempel hadden!  En daarom ging hij in gebed op de tijden van de offeranden. 
Hebreeën 13:15 Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.

Toen kwam Gabriël naar Hem toe! 

Daniël 9:22,23 Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei: Daniël, nu ben ik eropuit gegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent ZEER GEWENST. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen.

Daniël moet opgetogen zijn geweest! Er is hem verteld dat hij "zeer geliefd" is door God! Bedenk dat God van aangezicht tot aangezicht tot Mozes sprak, "zoals een man tot zijn vriend spreekt!" (Exodus 33: 11). En wat zei Jezus/Yeshua tegen Zijn discipelen na de Sedermaaltijd?

Johannes 15:15 Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u VRIENDEN genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb.

Wat betekent het om een ​​vriend van God te zijn? Aan zijn vriend zou God openbaren wat Hij ging doen! Hij noemde Mozes een vriend en vertelde hem wat er met de omringende naties ging gebeuren! (Exodus 34). Yeshua/Jezus noemde de discipelen Zijn vrienden, en vertelde hen over Zijn wederkomst!

Is er iemand dichterbij dan een vriend? Mozes staat bekend als een vriend van God in het Oude Testament, maar wie is geliefd in het Oude Testament? Daniël is geliefd bij God! Wie is er geliefd in het Nieuwe Testament? Johannes wordt vaak aangeduid als "de discipel die Yeshua liefhad" in het Evangelie van Johannes! Het is belangrijk om te zien wat er uit zo’n vriendschapsband met God voortkomt! Daniël, omdat hij geliefd is, krijgt inzicht in Gods plan met de geschiedenis! In het Nieuwe Testament is Johannes geliefd, en hij krijgt het voorrecht om het apocalyptische boek Openbaring te schrijven! Er is een samenhang tussen het Oude en het Nieuwe Testament, wat betreft relatie! Een vriend van God, zal worden ingelicht over wat er gaat komen!

Daniël 9:24

Zeventig weken zijn er bepaald

over uw volk en uw heilige stad,

om de overtreding te beëindigen,

de zonden te verzegelen,

de ongerechtigheid te verzoenen,

om een eeuwige gerechtigheid:

tot stand te brengen,

om visioen en profeet te verzegelen,

en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.

 

Eenvoudige vertaling Basisbijbel: 
God heeft jouw volk en Jeruzalem een tijd van 70 weken gegeven.  Dan zal er een eind gemaakt worden aan hun ongehoorzaamheid. En hun schuld zal weggedaan worden. Ze zullen dan voor altijd kunnen leven zoals God het wil. De boodschap van de profeet zal dan verborgen worden. En de allerheiligste zal gezalfd worden.

 

Het gaat in deze woorden van Gabriël om het volk Israël en de heilige stad, d.w.z. Jeruzalem.
De engel Gabriël geeft tekst en uitleg, hetgeen in feite nogal schokkend is, omdat God na 70 jaar ballingschap (de eerste periode van 70 jaar)  nog niet klaar zal zijn met het Joodse volk. De zeventig weken die hier door Gabriël genoemd worden sluiten precies aan bij wat Daniël al in het boek Jeremia was opgevallen, zoals vers 1 van dit hoofdstuk vermeldt.
 

Helaas blijkt dat het tot stand brengen van “de eeuwige gerechtigheid´, wat God voor ogen staat en waar Daniël naar verlangt, meer tijd nodig heeft. Om dit te kunnen bereiken blijken geen zeventig jaar, maar liefst zeventig weken nodig te zijn. Nu lijkt dat een vreemde uitspraak, omdat zeventig gewone weken heel wat minder zijn dan zeventig jaren. Hier zijn echter geen gewone weken bedoeld, maar wat men "jaarweken" pleegt te noemen" Het berekenen van dagen in termen van jaren vinden we ook in Gen. 29:27-28; Num. 14:34; Ezechiël 4:6.

De zonde zal ´verzegeld’ moeten zijn. De zonde wordt verzegeld door het bloed van Yeshua. Verzegelen gebeurt vaak met “rode lak” waarin het waarmerk van Degene die verzegelt te herkennen is. Job schrijft ook over het verzegelen van zijn zonde:

Job 14:17 Mijn overtreding is in een buidel verzegeld, en U houdt mijn ongerechtigheid bijeen.

In de tijd van Daniël en Job was die verzegeling door het bloed van Yeshua nog geen feit. We zien ook de profetie van de 144.000 die zijn verzegeld en daardoor in de eindstrijd onschendbaar zijn. (Openbaring 7)

Het beest uit Openbaring wil de mensen ook verzegelen. Ieder wordt covid-gevaccineerd maar bovenal nano-gechipt – zodat met 5G en binnenkort 6G je geest kan worden gelezen en beïnvloed. Noem dit alsjeblieft geen complottheorie. Het staat letterlijk in het draaiboek, een “gezaghebbend rapport” van het WEF. (World Economic Forum)

 

Openbaring 13:16,17 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Die plek op rechterhand en voorhoofd zal er ongetwijfeld op volgen. Het maakt de mensen onschendbaar in het rijk van satan, d.w.z. er is geen ontsnappen mogelijk. Zo ernstig is de boodschap, zo ernstig is de tijd waarin we leven.

 

Het verzegelen van “visioen en profeet” betekent het onveranderlijk vastleggen van wat door en namens God in het visioen is getoond en door de profeet is gezegd. Zowel  "visioen als profeet"  als éénheid draagt in zijn vervulling het stempel van Gods werk.

De tweede periode van 62 weken, strekt zich vervolgens uit van de herbouw van Jeruzalem tot de introductie van de komst van Messias als Koning, bij Zijn doop aan het begin van Zijn openbare bediening.

Om “de Heiligheid van heiligheden” te zalven. Hiermee kan niet anders bedoeld zijn dan de Messias (betekent Gezalfde) die één is met God de Vader, hetgeen werd uitgebeeld in het aardse Heilige der Heiligen. Waarvan Paulus in de brief aan de Kolossenzen 2:2-3 zegt:

……… het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus, 3 in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.

Ook Hij moest in de tijd van Daniël nog in het vlees geopenbaard worden en werd gezalfd door de Heilige Geest:

Johannes 1:32 En Johannes getuigde: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en Hij bleef op Hem.

Daniël 9:25

U moet weten en begrijpen:

vanaf de tijd dat het woord uitgaat

om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen

tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken.

Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden,

maar wel in benauwde tijden.

Eenvoudige vertaling Basisbijbel:
Onthoud: vanaf het moment dat het bevel wordt gegeven om terug te gaan en Jeruzalem te herbouwen, tot de komst van Hem die gezalfd is, duurt het zeven weken en 62 weken.  En Jeruzalem zal herbouwd worden, met straten en een walgracht,  maar zal door moeilijke tijden gaan. 

 

Wanneer beginnen die zeventig weken die bedoeld worden in ves 24?  En waarom is hier sprake van zeven weken en tweeënzestig weken? (7 + 62 = 69 en nog geen 70) - zie deel 2

 

Ida