English: click here!
Naar hoofdstuk: 1 - 2a - 2b - 3 - 4 - 5 - 6 - 7a - 7b - 8 - 9a - 9b - 9d(2) - 10 - 11(1) - 11(2) - 11(3) - 11(4) - 11(5) - 11(6) - 12(1) - 12(2) - 12(3) - Dan.+hemelvaart - Dan.+ 1Petrus - Dan.+ Openbaring

Daniël 9 - de 70 weken (deel 2)

(vervolg van deel 1

Daniël 9:25

U moet weten en begrijpen:

vanaf de tijd dat het woord uitgaat

om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen

tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken.

Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden,

maar wel in benauwde tijden.

Eenvoudige vertaling Basisbijbel:
Onthoud: vanaf het moment dat het bevel wordt gegeven om terug te gaan en Jeruzalem te herbouwen, tot de komst van Hem die gezalfd is, duurt het zeven weken en 62 weken.  En Jeruzalem zal herbouwd worden, met straten en een walgracht,  maar zal door moeilijke tijden gaan. 

 

Wanneer beginnen die zeventig weken die bedoeld worden in ves 24?  En waarom is hier sprake van zeven weken en tweeënzestig weken? (7 + 62 = 69 en nog geen 70)

Zeven maal zeventig jaarweken zijn vierhonderdnegentig jaren. Dit is een belangrijk gegeven om de profetie te kunnen begrijpen.

Volgens vers 25 begint die tijd als “het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen.”

Dat tijdstip lezen we in Nehemia 2 waar koning Arthasasta aan Nehemia brieven overhandigt die hem volmacht geven om Jeruzalem te herbouwen. Het is dan 445 jaar voor Christus. En dan beginnen de vierhonderdnegentig jaar (70 jaarweken). 

Die tijd wordt weer onderverdeeld in zeven en tweeënzestig weken. Het eerste en grootste deel van de zeventig weken valt uiteen in twee perioden: zeven weken en tweeënzestig weken, dat is samen negenenzestig weken. 

Die eerste periode van zeven jaarweken duurt dus 49 jaar. Gedurende die tijd werkt men aan het herstel van Jeruzalem. De profetie dat deze opbouw in benauwde tijden zou plaatsvinden is ook uitgekomen, zoals we in de boeken Ezra en Nehemia kunnen lezen.

In dit vers wordt bij de telling van 7 + 62 jaarweken de wederkomst van Yeshua geprofeteerd. Zijn eerste komst komt in het volgende vers aan de orde.

 

Daniël 9:26

Na de tweeënzestig weken

zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn.

Een volk van een vorst, een volk dat komen zal,

zal de stad en het heiligdom te gronde richten.

Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed

en tot het einde toe zal er oorlog zijn,

verwoestingen waartoe vast besloten is.

 

Eenvoudige vertaling Basisbijbel:

En na die 62 weken zal de Man die is gezalfd, worden vermoord, zonder dat hij ergens schuldig aan is. En er zal een volk komen van een koning die de stad en het heiligdom zal verwoesten. Hun einde zal zijn als bij de grote overstroming.  En tot het eind van de tijd toe zal er strijd zijn, een verwoestende oorlog. Dat staat vast.

 

In de tweeënzestigste week komt de Messias Yeshua ter sprake. Hij zal worden uitgeroeid. Deze profetie is heel duidelijk.

Verder wordt er gesproken over een volk en een vorst die zal komen en het de stad en het heiligdom te gronde zal richten. Beide profetieën zijn nauwkeurig uitgekomen.

Jeruzalem werd herbouwd op gezag van Arthasasta, de koning van Babel en verwoest in het jaar 70 op gezag van keizer Titus.

Sinds Nehemia Jeruzalem begon te herbouwen, tot op het moment van het uitroeien van de Messias zijn vierhonderddrieëntachtig jaren verlopen.  (62 jaarweken = 62 x 7 = 434 jaar  plus één jaarweek = 49 jaar is precies op de kop af 483 jaar.)


De Gezalfde, Yeshua wordt gedood en om welke reden? Nee, niet voor Hemzelf. Hij deed dit voor zondaren, voor ons!! Zoals Hij zegt in

Johannes 15:25 Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij zonder reden gehaat.

Yeshua heeft 3½ jaar na de aanvang van zijn 7-jarige bediening (de doop in de Jordaan) de profetie van Daniël vervuld toen hij stierf aan het kruis. Dit viel precies in het midden van die jaarweek, maar ook precies in het midden van de week: woensdag.

In deze verzen lijkt de overstap van de Messias die lijdt en diezelfde Messias die als koning in heerlijkheid in het Vrederijk terugkomt bijna gelijktijdig plaats te vinden. Hij komt om de laatste jaarweek te vervullen en Gods plan met deze wereld tot zijn doel te laten komen.

 

Een eenvoudige berekening laat zien hoe nauwkeurig Gods Woord is. De jaren in de Bijbel zijn jaren van 360 dagen. De periode van 483 jaren zijn 483 x 360 = 173.880 dagen. Dat betekent dat we, gerekend vanaf de datum van het bevel tot herbouwen van de stad, uitkomen op de intocht van Yeshua in Jeruzalem, de zondag vóór zijn sterven waarop Hij de kruisdood zal sterven. Zo eindigen de negenenzestig jaarweken. Israël had zijn Messias niet aangenomen, maar afgewezen, zoals geprofeteerd. De 70ste jaarweek werd daarom uitgesteld naar een later tijdstip, d.w.z. naar onze eindtijd. In die tussentijd werd het evangelie verteld over heel de aarde.  

“Het einde zal zijn als een overstromende vloed…..”  Wat dat betekent moet nog blijken. Het doet me denken aan wat er in Openbaring staat:

Openbaring 12:15-17 En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar Zaad, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.

 

In Jesaja 28 wordt gesproken over “een verbond met de dood” als een alles wegspoelende gesel.

Ook Jesaja 8 lijkt ermee te maken te hebben:
Jesaja 8: 8 Hij dringt door tot in Juda, overspoelt het, trekt er doorheen, hij reikt tot aan de hals, en zijn uitgebreide vleugels zullen de volle breedte van UW LAND innemen, IMMANUËL!

Uit Jesaja 8:8 komt duidelijk naar voren dat het land van Israël Gods land is, wat Israël van Hem in bruikleen heeft.

Hier wordt het volk van de Assyriërs vergeleken met een aanzwellende waterstroom van de rivier de Eufraat, die Israël zal overspoelen. Maar in de volgende twee verzen staat:

Jesaja 8: 9,10 Volken, loop te hoop, en word verpletterd! En neem ter ore, allen die in verre landen zijn,

omgord u en word verpletterd; omgord u en word verpletterd!  Beraam een plan – het zal verijdeld worden!

Spreek een woord – het zal niet tot stand komen!

 

Oorlog en verwoesting zal er zijn tot het einde. Ook van de vervulling van die profetie zijn we getuige.

 

Daniël 9:27

Hij (de antichrist) zal voor velen het verbond versterken, één week lang.

Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.

Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn,

zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten,

uitgegoten zal worden over de verwoeste.

 

Eenvoudige vertaling Basisbijbel:

Hij zal één week lang  een sterk verbond sluiten met velen. Halverwege die week zal hij verbieden dat er nog langer aan God geofferd wordt. En op het dak van de tempel zal iets afschuwelijks zijn, dat verwoesting veroorzaakt. Maar aan het einde zal hij ook zelf verwoest worden."

Na die 69 jaarweken bleef er nog één jaarweek over, om tot het aantal 70 te komen. Daarover worden we in vers 27 geïnformeerd. 

Hier gaat het over één week van zeven jaar, voorafgaand aan het oordeel en de komst van het Vrederijk. Deze jaarweek zal binnen afzienbare tijd een aanvang nemen.

Ook het tijdvak van de laatste jaarweek bestaat uit twee helften. Elke helft is dus 3,5 jaar lang = 42 maanden (Op 11:2; 13:5) = 1260 dagen (Op.11:3; 12:6; vgl. Dan.12:11v.) = 'een tijd, tijden en een halve tijd' (= 3 1/2 jaar; Dan.7:25; 12:7; Op.12:14).

 

De tweede helft van de jaarweek is een tijd van grote verdrukking voor Israël en de gelovigen uit de heidenen die aan Israël zijn toegevoegd. 

Israël was lange tijd geen natie geweest en in het land woonde nog enkele Joden. Maar hoewel menigeen dacht dat het voorbij was met Israël en dat de kerk nu die plaats had ingenomen, uit deze profetie blijkt dat we hadden kunnen weten dat volk en land weer hersteld zouden worden.

In hoofdstuk 9 vers 27 lezen we dat het verbond versterkt zou worden.  Dat betekent dat er al een verbond is. De Bijbel heeft het over een “verbond met de dood” (Jesaja 28:15a,18). Dat bestaande verbond zal sterker, moeilijker gemaakt worden in die laatste week.

Op 15 september 2020 ondertekenden Israël, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein een historisch vredesakkoord op het gazon van het Witte Huis in Washington DC. Het zogenaamde Abraham akkoord.

Tegelijk staan de Verenigde Emiraten en Bahrein een tweestaten oplossing voor. Er moet zelfs een Palestijnse staat in het midden van Israël gevormd worden. Dit is in regelrechte tegenspraak met Gods Woord. Ze zullen daarvoor in het oordeel komen:    (zie deze pagina)

 

“… dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal met hen aldaar richten, vanwege MIJN VOLK EN MIJN ERFDEEL ISRAËL, dat zij onder de heidenen hebben VERSTROOID, EN MIJN LAND GEDEELD” (Joël 3:2)

Uit het tweede deel van Daniël 9:27 blijkt dat er een tempel in Israël is, want hoe moet anders het “slacht- en graanoffer” worden stopgezet. We zien duidelijk dat dit de periode is van het antichristelijk rijk.  Dit wordt eveneens beschreven in Daniël 12:11. Hierover later meer. 

Het dal van Josafat is waarschijnlijk het Kidron dal, vlakbij Jeruzalem. De naam Josafat betekent "God oordeelt". Het is het dal van het oordeel, het dal van de beslissing.  Het was het dal waar koning Josia de afgodsbeelden liet verbranden, waar de kinderoffers voor de Moloch plaatsvonden en het dal doet al eeuwen dienst als begraafplaats. 

 

 

                                                                                    Kidron dal  

Dit vindt plaats in de laatste jaarweek. De laatste jaarweek duurt zeven jaar en valt volgens Daniël 9:27 uiteen in twee perioden van drieënhalf jaar.  Het zal uitlopen op het herstel van Israël, zoals beschreven in Jesaja 61.  

Ida