English: click here!

Naar hoofdstuk: inleiding1 - 2a - 2b - 3 - 4 - 5 - 6 - 7a - 7b -  8 - 9a - 9b - 9c(1) -9d(2) - 10 - 11(1) - 11(2) - 11(3) - 11(4) - 11(5) - 11(6) - 12(1) - 12(2) - 12(3) - Dan.+hemelvaart - Dan.+ 1Petrus - Dan.+ Openbaring

Daniël 7: 9-28 uitleg visioen vier dieren

Vervolg op het eerste deel van Daniël 7: 1-8 Visioen van de vier dieren. 

Terwijl Daniël al de indrukken probeerde te verwerken van de dieren die hij had gezien, en met name dat laatste verschrikkelijke dier, ontspon zich voor zijn ogen een ander beeld. Hij zag dat er tronen werden opgesteld en dat de "Oude van dagen" daar plaatsnam. De drie wereldmachten zijn nog volop in beweging, maar het oordeel wordt al voorbereid. Veel christenen denken nog dat het geloof in de toekomst vooruitgang en een betere beschaving gaat brengen en proberen dat op politiek niveau te bewerkstelligen. Maar het zal totaal anders gaan.  De maat van de zonde is spoedig vol en dan volgt het oordeel.

We lezen een indrukwekkende beschrijving van Gods aanwezigheid:

Zijn gewaad was wit als de sneeuw

en het haar van Zijn hoofd als zuivere wol.

Zijn troon bestond uit vuurvlammen

en de wielen ervan waren laaiend vuur.

Een rivier van vuur stroomde

en ging voor Zijn aangezicht uit.

Duizendmaal duizenden dienden Hem

en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Zijn aangezicht.

 

Dan wordt in vers 10b gezegd: "Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend". Het gaat hier niet over het laatste oordeel voor de "witte troon" waar Openbaring 20:11-15 over spreekt. Dat komt pas ná het duizendjarig rijk. Over dit oordeel staat geschreven in Mattheüs 25:31-46, waar de naties ter verantwoording worden geroepen. (De vertalers van de HSV hebben er ten onrechte het kopje "het laatste oordeel" boven gezet). Het zijn de koninkrijken die o.a. verantwoording moeten afleggen van hun houding ten opzichte van Gods volk. Er worden trouwens meerdere tronen opgezet, zoals Daniël 7:9 vermeldt.  Het oordeel komt Yeshua toe, die voor ons herkenbaar als "Mensenzoon" verschijnt en die in die hoedanigheid ook als "Man" wordt aangekondigd:
Handelingen 17:30-31 God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.

Ook de gelovigen worden betrokken bij het oordeel:
1 Korinthe 6:2,3 Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?

Vervolgens wordt hier het oordeel over de "kleine hoorn": "de antichrist" beschreven, maar ook de andere koninkrijken verliezen hun macht:

Daniël 7:11,12 Toen keek ik, vanwege het geluid van de grote woorden die de hoorn sprak. Ik keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd, en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij, want verlenging van het leven was hun gegeven tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd.

Johannes ziet hetzelfde:
Openbaring 19:20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.

Daniël ziet hier iets wat wij nog gaan zien:

Als dan die macht aan de aardse koninkrijken wordt ontnomen, wordt de heerschappij over de aarde aan Yeshua overgedragen.
Daniël 7:13 Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon.
Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen.

Dit komt overeen met:
Mattheüs 24:30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.

Overweldigend is voor hem al de luister die met de komst van de Mensenzoon gepaard gaat ....
Daniël 7:14 Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan. 

Daniël is tot in het diepst van zijn ziel geraakt door alles wat hem getoond wordt. En ik denk dat dit ons ook moet raken. Het verontrustte Daniël en hij zag het maar in een visioen. Wij zien veel ervan in deze eindtijd  al tot ontwikkeling komen, tenminste als we deze visioenen tot ons door laten dringen, en ons door God laten onderwijzen.
Daniël vroeg aan iemand in dat visioen om uitleg van wat hij zag. Dat de dieren wereldmachten voorstellen, wat wij al hebben genoemd in het vorige artikel, omdat we dit al gelezen hadden, wist Daniël nog niet.  Dan hoort hij dat de heiligen van de Allerhoogste het koningschap zullen ontvangen. De Zoon des Mensen zal gaan regeren, maar dat doet Hij niet alleen. Abraham, Mozes, David en Daniël, Johannes en Paulus en een nog groter aantal zullen samen met de Messias gaan regeren. Dit was een belofte aan Israël. 
Mattheüs 19:28 En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen.
Dit alles staat te gebeuren ná de grote verdrukking die over de wereld zal komen. Hierover wordt Daniël ook ingelicht.

Daniël 7:19 Toen wilde ik de ware betekenis weten van het vierde dier, dat verschilde van al de andere – uitzonderlijk schrikwekkend, zijn tanden waren van ijzer, zijn klauwen van brons, het at, verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten –

Dat vierde dier dat alles vertrapt met zijn poten, met ijzeren tanden en klauwen van brons verschrikt hem. Dat zal het nageslacht van Jacob overkomen. Het feit dat de klauwen van dit vierde dier worden omschreven als van brons (נְחָשׁ nagash = koper of brons) zou een aanwijzing kunnen zijn dat dit rijk voortkomt uit het Griekse rijk dat in het beeld met koper wordt geassocieerd. De benen kwamen ook voort uit het koperen deel van Nebukadnezar's droombeeld. Het was een Syrisch/Grieks rijk waaruit Antiochus IV Epifanes naar voren kwam.   

vers 25:

Hij zal erop uit zijn bepaaldetijden en de wet te veranderen..  hij tracht de sabbat en de Bijbelse feesten door God ingesteld uit te wissen. Denk aan de Noachitische geboden die al klaar liggen. (Over de Noachitische geboden)

en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.

"een tijd" is in de Bijbel een aanduiding voor "een jaar". 

één jaar + twee jaren + ½ jaar = 3½ jaar

360 dagen + 720 dagen + 180 dagen = 1260 dagen

Dit aantal dagen van de grote verdrukking zien we terug in het boek Openbaring:

Openbaring 11:2 Maar meet het plein voor de tempel niet op, want dat is voor de vreemde volken bestemd. Zij zullen de heilige stad 42 maanden lang vertrappen.
Openbaring 11:3 Dan zal Ik mijn twee getuigen sturen. Zij zullen rouwkleren dragen en tijdens die 1260 dagen zeggen wat Ik hun opdraag."

Openbaring 12:6 De vrouw vluchtte de woestijn in, waar God een schuilplaats voor haar had. Daar zou zij 1260 dagen lang verzorgd worden.

 

De tien horens van het vierde dier komen overeen met de tien tenen uit de droom van Nebukadnezar en stellen 10 koningen of koninkrijken voor, waarvan er drie ten val worden gebracht door deze "kleine hoorn". En dan dat onvoorstelbare wat gaat gebeuren: die "kleine hoorn" die met zijn gehoon tegen God, de heiligen, en met name de Joden die Gods wet gehoorzamen, zal overwinnen. Openbaring spreekt hier ook van en noemt de "draak" de satan, die dit alles orkestreert:
Openbaring 12:17 En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.

Degenen die zich hebben laten enten op de Edele Olijf zullen eveneens hiermee te maken krijgen. Dat is wat! De heiligen die zich bemoedigd weten door het Woord van God, zullen bij hem de ondergang tegemoet gaan, dat wil zeggen, naar lichaam. Hier moeten we op voorbereid zijn! Yeshua heeft ons daarop al voorbereid:
Mattheüs 10:28 En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.

Er zijn acht Bijbelse kenmerken van de "kleine hoorn":

  1. Hij komt op uit het vierde dier
  2. Hij verscheen na de tien andere horens
  3. Hij zal verschillen van de andere horens
  4. Er zouden drie horens voor uitgerukt worden, drie koningen zou hij ten val brengen.
  1. Hij had ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak en sprak woorden tegen de Allerhoogste (dus tegen God zelf)
  2. Hij zou de heiligen van de Allerhoogste te gronde richten
  3. Hij zou er op uit zijn tijden en wet te veranderen 
  4. Zijn macht over de heiligen zouden een tijd, tijden en een halve tijd duren

Als de "kleine horen" tot het uiterste van zijn anti-goddelijk optreden is gekomen, worden de vervolgden benoemd tot rechters over deze verderfelijke machthebbers:
Openbaring 20:4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.
Het hoofdstuk eindigt met de bemoedigende beschrijving van de toekomst, waar we naar uitzien en waarom we bidden: Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, UW KONINKRIJK KOME...... amen, ja AMEN!

Daniël 7:27 Maar het koningschap en de heerschappij

en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel

zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste.

Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn,

en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.

Omdat er staat dat de eerdere drie rijken op hetzelfde moment ten onder zullen gaan, bewijst dit dat het laatste rijk de eerdere drie rijken zal omvatten. Zodra dat het geval is zullen deze koninkrijken worden gegeven aan "het volk der heiligen", dat wil zeggen:  Israël met Yeshua als koning en alles wat heerschappij heeft zal Hem dienen!

Daniël 7:28 Hier is het einde van deze woorden. Wat mij, Daniël, betreft – mijn gedachten verschrikten mij zeer, en mijn gelaatskleur veranderde. Deze woorden bewaarde ik echter in mijn hart.

 

 

Ida