English, click here!

Naar hoofdstuk: 1 - 2a - 2b - 3 - 4 - 5 - 6 - 7a - 7b - 8 - 9a - 9b - 9c(1) -9d(2) - 10 - 11(1) - 11(2) - 11(3) - 11(4) - 11(5) - 11(6) - 12(2) - 12(3) - Dan.+hemelvaart - Dan.+ 1Petrus - Dan.+ Openbaring

Daniël 12:1-5

Daniël 12:1,2 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat.  Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen:
ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen.

                                          ~~~~~~~~~~

In die tijd.....

Het hoofdstuk begint met "In die tijd..." en "die tijd" wordt nog tweemaal herhaald in bovenvermelde verzen. Het sluit daarmee aan op de laatste beide verzen van hoofdstuk 11, waarin de verblijfslocatie van de antichrist ("tussen de zeeën"), de grimmigheid waarmee hij in Israël tekeer gaat, maar ook zijn einde vermeld wordt.  Die tijd valt in onze tijd.  Dit kunnen we verwachten als we het brandpunt van de aarde, Israël, in het vizier houden.  Want alle profetieën gaan in vervulling! 

Maar het zal ook een benauwde tijd zijn voor het getrouwe deel van Israël en allen die zich bij dat overblijfsel hebben aangesloten, die geschreven staan in "het boek des Levens". Voor het volk Israël is er de belofte daaraan te ontkomen, want ze zullen bevrijd worden van hun vijanden.  De leer van het preterisme wordt met dit Bijbelgedeelte ontkracht. Men leert dat alle toekomstprofetieën met betrekking tot de eindtijd, tot vervulling kwamen in het jaar 70 toen de Romeinen de tempel vernielden en Israël verstrooid werd onder de volken. Men zal moeten vaststellen dat Israël nog steeds niet van zijn vijanden is verlost, zoals hier geprofeteerd.  

We lezen verder over de aartsengel Michael, die we in hoofdstuk 10:13 ook al tegenkwamen, toen hij de aartsengel Gabriël te hulp kwam, die werd tegengehouden door de demonische vorst van Perzië. Zijn naam betekent "Wie is als God".  Michaël is een strijdvoerende engel voor Israël, die in Openbaring 12:7 strijd voert tegen de draak en zijn engelen. Hij zal bij Israël zijn in de benauwdheid van de grote verdrukking, en voor hen strijden.

Er gebeurt wat geweldigs in het dodenrijk. De graven gaan open. In deze beschrijving lijkt het of het opstaan tot eeuwig leven en het opstaan tot eeuwig afgrijzen, op hetzelfde moment plaatsvinden. Uit wat er verder in de Schrift geopenbaard is, blijkt dat er een eerste en tweede opstanding is.  We zien het vaker in profetieën dat gebeurtenissen uit verschillende tijden in één visioen gezien worden, zoals je ook op een foto een hekje dat vlak voor je staat ziet, maar ook een molen die vijf km verderop staat. Daar zit afstand tussen. 

1 Korinthe 15:22-24 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan.

Openbaring 20:4-6 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.

Die tweede opstanding heeft te maken met het eindoordeel  bij de afsluiting van het duizendjarig vrederijk en het oordeel voor de witte troon. Wie daar veroordeeld wordt maakt deel uit van dat "eeuwig afgrijzen" wat hier genoemd wordt: de hel.  We zien dus dat hier geen sprake is van alverzoening. Er komt een tweedeling, het is vóór of tegen Yeshua. 

Daniël 12:3 De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd.

Wat in de Bijbel als "verstandig" wordt gezien, is wezenlijk anders dan het woordgebruik in de wereld. In Gods ogen ben je verstandig als je vasthoudt aan God en aan Zijn Woord. Het is niet afhankelijk van een theologische opleiding of een academische titel voor je naam. Je bent verstandig als je omgang met God hebt. YHWH gaat vertrouwelijk om met degenen die Hem vrezen, zegt David in Psalm 25:14.  Wijsheid en verstand is juist daar waar men het niet verwacht:
Prediker 9:14 Er was een kleine stad met weinig inwoners, en een groot koning trok tegen haar op en omsingelde haar en richtte hoge belegeringstorens tegen haar op;

15. En in die stad bevond zich een arme, wijze man, die haar had kunnen redden door zijn wijsheid; doch geen mens dacht aan die arme man. NBG

“De verstandigen” hebben vanuit hun omgang met God op aarde “velen” tot “rechtvaardigen” gemaakt. Ze zullen in het Vrederijk als lichten dienen om anderen tot rechtvaardigheid te doen komen, wat in deze duistere wereld  vaak wordt tegengehouden en veracht.  Dat "blinken als sterren" is niet bedoeld om zelf aandacht, eer en aanzien te verwerven, maar om door hen, die wijsheid nodig hebben, herkend te worden tot verheerlijking van Hem die het Licht en de Wijsheid is. 

Daniël 12:4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.

Bijzonder hè?  Deze profetieën moesten eerst geheim blijven. Het boek was verzegeld, en dat betekende ook dat de mensen het nog niet konden vatten, want het was ook niet van toepassing op hun tijd. Dat is de reden dat deze goddelijke openbaringen als het ware een gesloten boek waren. 

Maar nu..... nu is de tijd gekomen om biddend  te onderzoeken en ons net als Daniël van harte erop toe te leggen om inzicht te krijgen en ons voor te bereiden op zware tijden die onvermijdelijk zullen komen.  Voor ons is het boek niet verzegeld of gesloten. Ons is zelfs de hulp van de Heilige Geest beloofd om de toekomstige dingen te begrijpen.

Johannes 16:13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de TOEKOMSTIGE DINGEN zal Hij u verkondigen.
We zouden er warm voor moeten lopen om deze dingen te onderzoeken. Het gaat tenslotte om het LEVEN of de DOOD en zelfs het EEUWIGE LEVEN  of DE EEUWIGE DOOD. Het gaat om Hem die we liefhebben en die de oorsprong en het doel van ons leven is. Hij die ernaar verlangt om Zijn Woord met ons te delen en ons Zijn zegen te geven!

Ida