English & other languages: click here!

Genesis 10 het nageslacht van Noach

In dit hoofdstuk zien we het ontstaan van de volkeren op aarde. Het gaat om het nageslacht van Noach, waartoe alle mensen op aarde behoren. In de hele wereld is - volgens kenners - geen andere zo nauwkeurige documentatie hiervan te vinden.  God heeft de mens plaatsen gegeven om te leven. De stamboom van Noach, met veel onbekende namen, lijkt niet zo'n interessant hoofdstuk. Toch heeft het ons heel veel te zeggen!

Handelingen 17:26 En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied,


Genesis 10:1 Dit zijn de afstammelingen van de zonen van Noach, Sem, Cham en Jafeth. Bij hen werden na de vloed zonen geboren.


Dat de zonen van Noach: Sem, Cham en Jafeth waren, dat weten de meeste mensen nog wel.

Sem (=naam) werd de stamvader van de Semieten. de vele klassieke en hedendaagse Semitisch sprekende volkeren die leefden en leven in het huidige Midden-OostenEthiopiëEritrea en Noord-Somalië. Sem die de tweede zoon was krijgt de eerste plaats. Naar menselijke berekening keert God de volgorde om. Dat gebeurt vaak in de Bijbel.  God koos Sem als de vader van de Messias en als de voorvader van het gehele Joodse volk. Sem betekent ‘naam’. God heeft Zijn naam aan Sem verbonden. De zaligheid zal uit de Joden zijn (Joh. 4:22). Het is Gods verkiezing.   

De Verlosser zou een Semiet zijn. De mens met zijn verstand verzet zich hier tegen. Zou dit niet de oorzaak zijn van het antisemitisme?

Cham (=heet)was de stamvader van Kush (Ethiopië); Mitzraïm (Egypte), Put (Libië) en Kanaän. 
Jafeth  (=geopend)  wordt meestal als derde zoon genoemd, hoewel hij de eerstgeborene was. Hij  is de stamvader van volken van zuidelijk Europa en noordelijk Azië.  We lezen niet dat Jafeth zich tegen deze volgorde verzet. 

De kleinkinderen van Noach werden ná de zondvloed geboren.

DE ZONEN VAN JAFET


Genesis 10:2 De zonen van Jafeth zijn: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesech en Tiras.


a. De zonen van Jafeth: Hij was de vader van de Indo-Europese volkeren, die zich uitstrekten van India tot de kusten van West-Europa. Ze zijn herkenbaar aan taalkundige overeenkomsten die vaak onzichtbaar lijken voor de leek, maar wel duidelijker zijn voor de taalkundige. 

b. Gomer: Uit deze zoon van Jafeth kwamen de Germaanse volkeren, van wie de meeste oorspronkelijke volkeren van West-Europa kwamen. Deze omvatten de oorspronkelijke Franse, Spaanse en Keltische kolonisten.

c. Magog…Tubal, Mesech: Deze vestigden zich in het uiterste noorden van Europa en werden de Russische volkeren.

d. Madai: Van deze zoon van Jafeth kwamen de oude Meden en zij bevolkten wat nu Iran en Irak zijn. De volkeren van India kwamen ook uit deze tak van de familie van Jafeth.

e. Javan: Van deze zoon van Jafeth kwamen de oude Grieken, wier zeevarende wegen worden beschreven in Genesis 10:5 .

GOMER

De zonen van Gomer waren Askenaz, Riphath en Togarma.

a. Ashkenaz: Van deze zoon van Gomer kwamen de volkeren die zich ten noorden van Judea vestigden in wat we de Vruchtbare Halve Maan noemen. Later kwamen velen van hen door de vervolgingen in Duitsland te wonen en worden de Askenazische Joden genoemd. Maar afstammelingen van Gomer zijn geen Joden.

b. Togarmah: Van deze zoon van Gomer kwamen de Armeniërs.

JAVAN (de oude Grieken).

De zonen van Javan waren Elisa, Tarsis, Kittim en Dodanim. Hieruit werden de kustlandvolken van de heidenen gescheiden in hun land, ieder volgens zijn taal, volgens hun families, in hun naties.

a. De zonen van Javan: Geografische namen die uit deze namen voortkomen, zijn er in overvloed in dit hoofdstuk. Taalkundigen hebben geen moeite om het verband te zien tussen Kittim en Cyprus, Rodanim en Rhodos, Gomer en Duitsland, Meschech 

en Moskou, Tubal en Tobolsk.

b. Iedereen volgens zijn taal, volgens hun families, in hun naties: deze verdelingen van de mensheid ontwikkelden zich tot taal- , genetische (families) en etnische (naties) verdelingen.

DE ZONEN VAN CHAM


Genesis 10:6. De zonen van Cham zijn: Cusj, Mizraïm, Put en Kanaän.


De zoon van KUSH  was Nimrod en "de eerste machthebber op aarde" (Genesis 10:8) Hij stichtte het eerste koninkrijk en was in de ogen van die tijd 'de enige persoon die over de gehele mensheid heerste'. Hij was daarmee een afbeelding van de antichrist. .   

 

a. Cham : De afstammelingen van Cham zijn de volkeren die Afrika en het Verre Oosten bevolkten.

b. Kush : Blijkbaar is deze familie al vroeg in twee takken verdeeld. Sommigen stichtten Babylon (met name Nimrod ) en anderen stichtten Ethiopië.

c. Mitzraïm : Dit is een andere manier waarop de Bijbel naar Egypte verwijst. In  Arabisch sprekende landen en in Perzië gebruikt men ook nu niet de naam Egypte, maar مصر  Mesr (afgeleid van Mitzraïm). 

Put verwijst naar Libië, de regio van Noord-Afrika ten westen van Egypte. 

Kanaän verwijst naar de volkeren die zich oorspronkelijk vestigden in het land dat we tegenwoordig beschouwen als Israël en de omliggende regio's.

De zonen van Sem


Genesis 10:21: Ook Sem kreeg zonen. Hij, Jafets oudste broer, is de stamvader van alle nakomelingen van Eber. De Mensen die van Sem Afstammen 22: Zonen van Sem: Elam, Assur, Arpachsad, Lud en Aram. 23: Zonen van Aram: Us, Chul, Geter en Mas. 24: Arpachsad was de vader van Selach, en Selach de vader van Eber. 25: Eber kreeg twee zonen. De ene heette Peleg: in zijn tijd werd de aarde verdeeld. De andere heette Joktan. 26: Joktan was de vader van Almodad, Selef, Chasarmawet, Jerarch, 27:Hadoram, Uzal, Dikla, 28: Obal, Abimaël, Seba, 29: Ofir, Chawila en Jobab. Zij allen waren de zonen van Joktan. 30: Hun woongebied strekte zich uit van Mesa tot aan de Sefar, het gebergte in het oosten. 31: Dit waren de nakomelingen van Sem, ingedeeld naar families, talen, landen en volken.


Fantasie-schilderij "Sem, Cham en Jafeth", in 1904 geschilderd door James Tissot.  Hangt in het Jewish Museum in New York

Als we naar de indeling van de afstammelingen van Noach kijken, dan zijn er aan Jafeth vier verzen gewijd, aan Sem elf verzen, maar aan Cham zelfs 15 verzen.  Dat is niet in verhouding tot het aantal zonen van ieder, want Cham had maar 4 zonen, Jafeth 7 en Sem 11 zonen.

Sem is natuurlijk belangrijk, want daaruit zou de Messias voortkomen, en uit zijn geslacht (via Eber en Joktam) zou ook het volk Israël ontstaan. Vermoedelijk zijn de mensen in onze contreien voor een groot gedeelte voortgekomen uit Jafeth.  De meeste aandacht in dit hoofdstuk krijgt echter Cham. Uit de vervloekte Cham kwam de beruchte Nimrod voort, die tot onze tijd gezien wordt als de stichter van het rijk Babel, dat, uitgegroeid tot een wereldwijd systeem in het laatst der dagen, op jammerlijke wijze ineen zal storten.   

Het was God die Zijn koninkrijk op aarde wilde vestigen, zoals dat straks in het duizendjarig Koninkrijk ook het geval zal zijn (1 Samuel 8:7, Lukas 19:27).  Deze Nimrod was een occult gedreven heerser die pakte wat God toebehoorde.  Hij was de machtige jager en strijder tegen God.

Samen met zijn legendarische vrouw de halfgodin Semiramis, legden zij de grondslag van een religieus en politiek systeem, dat tot op heden nog voortwoekert en waar we dagelijks mee te maken hebben, dat zal uitmonden op 'de hoer op het beest'.  Semimaris, de moeder van haar goddelijke kind, een reincarnatie van Nimrod, dat als de god Tammuz in Gods tempel aanbeden werd (Ezechiël 8:14), en in feite als het kerstkind verder leefde in het afvallige christendom. Deze Tammuz was op 25 december geboren en wordt stiekem onder valse voorwendsels vereerd. 

‘Het grote Babylon’  omvat  veel meer dan tot dusverre werd aangenomen. Het is een religieus systeem, dat als een geheimenis ook nu ONDER ONS LEEFT en dat altijd gedaan heeft sedert het ontstaan van ‘Babel’. Dit afvallige systeem moet de taal en symboliek van Babylon dragen, maar, wat nog meer is: in het Openbaringsvisioen (juist voor het oordeel over haar valt), wordt de afvallige kerk gezien met de naam ’Het grote Babylon’ op haar voorhoofd geschreven. (Opb 17:5 )

Wat houdt dat in: ’de naam op haar voorhoofd geschreven’  —  Betekent het niet dat, juist vóór het oordeel haar treft, haar ware karakter en wezen door een ieder gezien en als zodanig herkend kan worden? Het oordeel over haar komt met spoed dichterbij en God waarschuwt in Zijn Woord allen, die erbij betrokken zijn. Wanneer het moment aanbreekt, waarop ons de schellen van de ogen vallen, zal het ware karakter van haar systeem onderkend worden. De ‘Openbaring’ van Godswege toont de objecten van haar aanbidding, haar feesten, haar leer en discipline, haar heerszucht en machtsstreven, haar ritueel en ceremonieel, haar priesterschap, orden en leiding. Het is bijna niet te geloven, maar dit alles is afgeleid van het oude Babylon en …  HET LEEFT ONDER ONS!

Maar er is nog meer te zeggen over Kanaän de zoon van Cham. Er bestaat naast de Bijbel een oud geschrift dat de titel 'Jubileeën' heeft. Die titel houdt verband met de jubeljaren uit de Bijbel. Ik wil beslist niet zeggen dat dit boek dezelfde autoriteit heeft als de Bijbel. Maar ik lees daarin wel iets wat duidelijkheid geeft aan feiten die in de Bijbel staan. In dit boek wordt vermeld dat Kanaän, een zoon van Cham, niet naar het door Noach aangegeven land was gegaan, maar zich vestigde daar waar Israël later een natie werd. Het is ook logisch, omdat Sem de voorvader van Israël en van de Messias is, een status die verband houdt met het grondgebied voor Israël bestemd. Maar de Kanaänieten, die zeer afgodisch waren, vestigden zich daar. Het land werd Kanaän genoemd naar deze zoon van Cham. Het werd hem door zijn vader verweten dat hij in het land ging wonen wat toebedeeld was aan Sem, de voorvader van Israël. Dat geeft meer licht op het feit dat de Kanaänieten uit dit land verdreven moesten worden. God wachtte hiermee tot de maat van de zonden vol was (Genesis 15:16). Maar het onrechtmatig in bezit nemen van grondgebied, toegewezen door profeet Noach was al een zonde die daaraan ten grondslag lag.
Het gaat om dit gedeelte:

Jubileeën 10:29-31 En Kanaän zag het land Libanon tot aan de rivier van Egypte, dat het zeer goed was, en hij ging niet naar het land van zijn erfdeel ten westen (dat wil zeggen tot) de zee, en hij woonde in het land van Libanon, oostwaarts en westwaarts van de grens van de Jordaan en van de grens van de zee. 30. En Cham, zijn vader, en Cush en zijn broers Mizraim zeiden tot hem: 'U hebt zich gevestigd in een land dat niet het uwe is en dat ons niet door het lot is toegevallen; doe dat niet; want als u dat doet, zullen u en uw zonen in het land vallen en (worden) vervloekt door opruiing; want door opruiing hebt u zich gevestigd, en door opruiing zullen uw kinderen vallen, en zult u voor altijd worden uitgeroeid.

31. Woon niet in de woning van Sem; want tot Sem en zijn zonen kwam het door hun lot.

De laatste tekst uit Genesis 10 luidt: 

Genesis 10:32 Dit waren de geslachten van de zonen van Noach, ingedeeld naar hun afstamming, met hun volken; van hen stammen de volken af die zich na de vloed over de aarde hebben verspreid.

Hieronder nog een afbeelding van hoe die verspreiding ongeveer heeft plaatsgevonden. Als er is afgerekend met de antichrist en satan gebonden is zullen alle volken een rechtmatige plaats krijgen op deze aarde. Er zal geen oorlog meer zijn over het in bezit willen hebben van grondgebied. Yeshua zal koning zijn en de wet zal uit Sion uitgaan (Jes. 2:3). Dan zal in vervulling zijn gegaan wat Paulus in Athene verkondigde: Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied! Hand. 17:26

Ga naar: inleiding/index - hoofdstuk: 0 - 1 - 1/2 - 2 - 3 4/5 6/7 - 8/9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20/21 - 22 - 23 - 24 - 25A - 25B 25-28C - 26/27 - 28 - 29/30 31 32 - 33-36 - 37 - 38 - 39/40 - 41 - 42 - 43  - 44-47  44 - 44/47 -  45 46/47 - 49 - 47/50 - Overzicht

Ida