English: click here!

Naar hoofdstuk - inleiding - 1 - 2/3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 28/29 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

Ezechiël 1 - Het visioen

Profetie

Het tot ons nemen van het Woord van God is van levensbelang. Het is nodig Hem te kennen die ons geschapen heeft en Die ons liefheeft. Die Zichzelf gegeven heeft om ons te bevrijden uit de macht van de duisternis. Juist in een tijd dat de duisternis met kracht het Licht lijkt te verdringen en we ons menselijk gezien hiertegen niet opgewassen weten. 

Het is nodig:

om ons te bewapenen met Gods Woord. 

dat we weten wat Gods wil is voor ons leven

dat we de strategie van de satan herkennen en onderkennen

dat we weten wat onze houding moet zijn in de omstandigheden die zich voordoen in onze tijd.

 

De profetieën geven ons veel informatie.

Amos 3:7 Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.

Toch zijn er Bijbelgedeelten die veel te moeilijk voor ons lijken.  Het feit dat iets te moeilijk LIJKT, wil niet zeggen dat het ook te moeilijk IS.  God heeft dit ons niet laten weten om het naast ons neer te leggen, maar heeft er een bedoeling mee.  Daniël kreeg lang geleden profetieën voor deze tijd, die hij zelf niet begreep. Hij vroeg De Man naar de betekenis ervan. Ook Zacharia vroeg naar de betekenis van wat hem geopenbaard werd. Dat moeten we dan ook in de eerste plaats doen: God vragen om duidelijkheid.  Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven om ons op de juiste tijd te herinneren aan wat in Gods Woord is geopenbaard en betrekking heeft op de omstandigheden van de tijd waarin we leven.  Als we het niet kunnen toepassen dan kunnen we het “bewaren in ons hart”

Daniël 7: 28 Hier is het einde van deze woorden. Wat mij, Daniël, betreft – mijn gedachten verschrikten mij zeer, en mijn gelaatskleur veranderde. Deze woorden bewaarde ik echter in mijn hart.

Psalm 119:11 Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig.

Lukas 2: 19 Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart.

Het heeft grote gevolgen als je de profetieën gemakshalve naast je neerlegt. We weten wat dat betekende voor de Joden die zich daaraan niet gelegen lieten. Yeshua zei tegen hen:
En zij zullen u met de grond gelijkmaken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend(Lukas 19:45)

Het visioen

Dit alles overdacht ik nadat ik het eerste hoofdstuk van Ezechiël gelezen had. Het boek Ezechiël heeft ons veel te vertellen over de eindtijd. We gebruiken hier en daar hoofdstukken die ons informatie geven over het verloop van de strijd die gaande is tussen Gods koninkrijk en het rijk van de antichrist. 

Ik dacht daarom “laat ik nu eens vanaf hoofdstuk 1 beginnen”.  Maar dan voel je of je gelijk in “het diepe” wordt gegooid. Misschien moet ik het anders formulieren.  Het is niet “het diepe”, maar het “indrukwekkende onbegrijpelijke” een blik in de hoogste heilige regionen, waar we slechts met schroom menselijk naar kunnen kijken. Ezechiël beschrijft bovennatuurlijke openbaringen in menselijke termen, zoals ook Johannes dat doet in de beschrijving van de visioenen die hij op Patmos kreeg.  We werpen hier een blik in de hemelse werkelijkheid. Er zijn mensen geweest die hebben geprobeerd met potlood en penseel uit te beelden wat Ezechiël voor ons met geestelijke ogen schildert. Maar het lukte ze niet.

Wat is het goed dat we van Yeshua de woorden hoorden:

Johannes 14:6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. 7. Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien. 8. Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. 9. Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? WIE MIJ GEZIEN HEEFT, HEEFT DE VADER GEZIEN; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien?

Maar als we naar Yeshua kijken, zien we niet wat we in Ezechiël 1 lezen. Daar zien we God ook niet in de eerste plaats als vader, maar als een God die ten strijde trekt, in al Zijn goddelijkheid en heerlijkheid. Zoals Hij eenmaal op de Sinaï verscheen in rook en vuur en donderslagen.

Ezechiël was in ballingschap en zat aan de Kedar in Babylonië, een kanaal ten zuidoosten van de Eufraat. Het was de vijfde van de vierde maand. Als ik nu (2021) op de Bijbelse kalender kijk is dat te vergelijken met 15 juni. De naam van Ezechiël betekent “aan wie God kracht zal geven”.  Ezechiël was een plm. 25 jaar jongere tijdgenoot van Jeremia. Hij was de profeet tussen Jeremia en Daniël, in dezelfde volgorde als die van hun geschriften in de Bijbel. Hij was bovendien uit een priestergeslacht. Het begin van dit boek wordt gesteld op 592 jaar v.Chr.

Ezechiël zag een stormwind uit het noorden, vuur, lichtglans en uit het midden ervan edel metaal dat schitterde. Toen kwam daaruit tevoorschijn  een gedaante van vier levende wezens. Dit doet denken aan de vier dieren aan de glazen zee in Openbaring 4:6. Deze vier wezens of dieren zijn in feite cherubs die altijd in de nabijheid van Gods troon zijn. Dat blijkt nog duidelijker uit het tiende hoofdstuk van Ezechiël. Het getal vier wordt in de Bijbel meestal symbolisch gebruikt voor datgene wat met de aarde te maken heeft. Dat blijkt dan ook uit Openbaring 6:1-8 waar de vier cherubs een rol spelen bij de oordelen over de aarde. De beschrijvingen in Openbaring hebben veel raakvlakken met wat aan Ezechiël werd geopenbaard.

In een artikel over Numeri 2 beschreven we al dat de stammen van Israël die rondom de tabernakel stonden opgesteld de cherubs/wezens/dieren rondom Gods troon uitbeeldden:
De volgorde van de opstelling van het kampement rond de tabernakel onder Mozes had de bedoeling om op aarde de grote hemelse tempel uit te beelden die geopenbaard is in

Openbaring 4:7 en het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een os/rund of jonge stier, het derde dier had het gezicht als van een mens, en het vierde dier leek op een vliegende arend.

We zien dit dus terug in het visioen dat Ezechiël ontving wat we hier in zijn eerste hoofdstuk lezen. De profeet keek naar het noorden (Ez. 1:4) en zag een visioen van de troon van God met de vier levende wezens die net zo rond de troon opgesteld stonden,  als de stammen van Israël rond de tabernakel. Die troonopstelling was dus een legeropstelling.

Ezechiël 1:10 leek op het gezicht van een mens (Ruben), bij alle vier van rechts op de kop van een leeuw (Juda aan de oostzijde vanaf het noorden gezien), bij alle vier van links op de kop van een rund (Efraïm aan de westzijde), en alle vier hadden zij de kop van een arend.

We hebben dus drie verschillende getuigen – Mozes, Ezechiël en Johannes – die ons vertellen dat de vier levende wezens vertegenwoordigd zijn rondom de troon van God. In de tabernakel. Maar ook in de tempel van Salomo, werden cherubs afgebeeld op de gordijnen en de muren, om duidelijk te maken dat deze bij Gods troon horen. Eén van de cherubs is vóór de schepping ontrouw geworden en heeft zich ten doel gesteld de aarde aan zich te onderwerpen. Helaas gaf de mens hem gehoor door zijn leugens te geloven. Hieruit is de strijd ontstaan van Genesis 3:15. Een strijd waar wij in onze tijd herkenbaar mee te maken hebben.

God heeft Zichzelf bekend gemaakt als Jahweh van de legermachten Die te midden van de cherubs troont (1 Sam. 4:4; 2 Sam. 6:2; 1 Kron. 13:6; 2 Kon. 19:15; Jesaja 37:16; Ps. 80:2; Ps. 99:1)

Jahweh van de legermachten is een strijdende God. Dat bleek al bij de schepping:

Genesis 2:1 Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht.

De NBV vertaalt: “Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid”. Deze betekenis klopt niet. De Bijbel gebruikt hier het woordje “tzeba” צבא en dat is tot in deze tijd de Hebreeuwse benaming voor een militair leger. Het Israëlisch defensieleger IDF (Hebreeuws: צבא הגנה לישראל - Tseba Hagana Lejisraël) is de officiële naam van de Israëlische strijdkrachten. We kennen de uitdrukking de Heere Zeba’ot. De Hebreeuwse uitspraak is “tseba’ot”, wat het meervoud is van “tseba” (ook “tseva”).

In Genesis 2 staat dus letterlijk dat God een krijgsmacht voor hemel en aarde geschapen heeft. Dit hemelse leger strijdt op aarde en het gaat om de heiligheid van God en het behoud van de kinderen van God. Het geruis van de vleugels van de cherubs klonk als het bruisen van machtige wateren, als de stem van de Almachtige, als het geluid van een gedruis, als het geluid van een leger. (Ez.1:24)

We zien dat hemelse leger beschreven in Jesaja 66 waar het over het oordeel gaat:

Jesaja 66:15,16 Want zie, de HEERE zal komen in vuur, en Zijn strijdwagens zullen komen als een wervelwind, om in grimmigheid Zijn toorn te laten gelden, Zijn bestraffing in vlammen van vuur. Want met vuur en met Zijn zwaard zal de HEERE een rechtszaak voeren met alle vlees. Zij die door de HEERE dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn.

Een duidelijk voorbeeld van Gods leger dat strijdt is de geschiedenis van een aanval van Syrië op Israël, waarin Elisa God vraagt de ogen van zijn knecht te openen voor de geestelijke legermacht van God:
2 Koningen 6:16,17 Hij zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. (zie ook 2 Kon. 7:6)

We lezen in het visioen over glinsterende voetzolen als een kalf, mensenhanden onder hun vleugels. Deze handen worden vergeleken met de handen van een mens, maar het zou symbolisch de Heilige Geest kunnen betekenen die hen de weg aanwijst. Wielen met een turkoois schittering die alle kanten opdraaien en dan ook weer wielen binnenin de wielen. Die wielen gingen ieder recht voor zich uit. Waar de Geest heen wilde gaan, daarheen gingen zij. Zij draaiden zich niet om wanneer zij gingen. Het Hebreeuwse woord voor wielen kan ook “rollen” betekenen. Wij zouden denken aan zwenkwielen, maar dat is een menselijke benadering. Die wielen zaten ook nog vol ogen. Dat zou symbolisch kunnen wijzen op intelligentie, waakzaamheid en het vermogen om alles in het zicht te houden. De cherubs spelen kennelijk een grote rol in het verlossingsplan van God. Het is bemoedigend te weten dat God deze strijders inzet tot heil van Zijn kinderen, zodat zij hun bestemming bereiken.

 

Psalm 91:12,13

Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven

dat zij u bewaren op al uw wegen.

Zij zullen u op de handen dragen,

zodat u uw voet aan geen steen stoot.

Op de felle leeuw en de adder zult u trappen,

u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.

 

Je zult wel begrepen hebben dat de cherubs waarvan hier sprake is, heel wat anders zijn dan de gevleugelde blote baby’tjes zoals ze prijken op kerkorgels en te zien zijn in allerlei religieuze afbeeldingen. Toen Mozes cherubs moest maken van goud om te plaatsen op de ark van het verbond, deed hij dat zoals God het hem had laten zien. Dat waren geen menselijke bedenksels. Het verzoendeksel was een uitbeelding van Gods troon in de hemel.

 

Toen koning Salomo twee cherubs liet maken voor de tempel, liet hij deze zo opstellen dat de twee vleugels de muren en twee vleugels elkaar raakten (Ezechiël 1:11). Hij liet ze maken naar het voorbeeld van de tabernakel. Tussen de bewakende cherubs stond de ark van het verbond. (1 Koningen 6:23-28, 8:6,7) waarmee de troon van God werd uitgebeeld.

 

In Psalm 18 beschrijft David de uitredding uit zijn nood toen hij door Saul achtervolgd werd, die hem wilde doden. Saul is hier een beeld van de antichrist en David het beeld van koning Yeshua. Er ontstaat een hevige strijd in de hemelse gewesten. Maar dan komt Gods almacht in werking.  Dat lezen we in het bijzonder in de verzen 8 tm 13. Hier komen we elementen tegen die we ook in Ezechiël 1 lezen: cherub, vuur, wind en kolen. Bovendien zien we hier dat YHWH zich voortbeweegt op een cherub. Cherubs dienen ook als wagens voor de Allerhoogste.

 

We gaan nu naar één van de visioenen van Daniël:

Daniël 7:9-10

Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst,

en de Oude van dagen Zich neerzette.

Zijn gewaad was wit als de sneeuw

en het haar van Zijn hoofd als zuivere wol.

Zijn troon bestond uit vuurvlammen

en de wielen ervan waren laaiend vuur.

Een rivier van vuur stroomde

en ging voor Zijn aangezicht uit.

Duizendmaal duizenden dienden Hem

en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Zijn aangezicht.

Het gerechtshof hield zitting

en de boeken werden geopend.

 

Behalve de vuurvlammen en de wielen die we herkennen van Ezechiël, is hier is sprake van duizend maal duizend engelen. Dit komen we weer tegen in:

Openbaring 5:11 En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen.

 

De wielen die aanwezig zijn bij de troon geven aan dat die troon verplaatsbaar is. Zijn troon kan vast in de hemel staan, zoals Psalm 93:2 zegt: vast staat Uw troon, van oudsher, U bent van eeuwigheid. Dit slaat op het betrouwbare, eeuwige koningschap in geestelijke zin.

De hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank van Mijn voeten. Jesaja 66:1

Hij is de Heilige, die troont op de lofzangen van Israël. Psalm 22:4

Maar Gods troon kan ook op Sion staan en in Elam.

De regenboog die Ezechiël ziet in het laatste vers van dit hoofdstuk herinnert ons aan de belofte die God ons gaf na de zondvloed. Dit teken behoort tot Gods troon en zien we weer terug in het boek Openbaring:

 

Ezechiël 1:28

Zoals het uiterlijk van de regenboog, die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de HEERE. Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde, en ik hoorde de stem van Iemand Die sprak.

 

Openbaring 4:3

En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruitzag als een smaragd.

Openbaring 10:1

En ik zag een andere sterke Engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven Zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon, en Zijn voeten waren als zuilen van vuur.

 

Het is Jahweh der Legermachten, de HEERE Zeba’ot, die Zich in dit visioen op indrukwekkende wijze als Strijder openbaarde. Ezechiël heeft Gods stem gehoord en heeft doorgegeven wat ook voor onze tijd belangrijke informatie is. Want de strijd komt tot een climax in deze eindtijd.

Ida