English & other languages: click here!

Naar hoofdstuk - inleiding - 1 - 2/3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 28/29 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

Ezechiël 42 De Tempel in het Vrederijk (3)

Ezechiël 42  de priestervertrekken

Toen ik dit hoofdstuk las dacht ik bij mezelf “hier snap ik niets van”. Maar toen ik het eerste beeld van de video “Ezechiël Hoofdstukken 42 en 43 van de site Bibleprints bij de Bijbel legde, begon ik het te begrijpen. Je kijkt in die video van bovenaf op het tempelcomplex.  Je moet het naar mijn mening echt op een normaal computerscherm zien (full screen).  Ik plaats hier ook een iets grotere afbeelding dan normaal, om het te begrijpen. Het is immers niet voor niets dat God dit allemaal laat zien.  Ik weet dat de gelovige van nu dat straks met eigen ogen zal zien en herkennen.

Ezechiël 42:1 Hij bracht mij naar buiten, naar de buitenste voorhof, de weg in de richting van het noorden. Hij bracht mij naar de kamers die tegenover het afgezette gedeelte en die tegenover het bouwwerk naar het noorden lagen.

De “Man” en Ezechiël  bekijken dit vanuit de buitenste voorhof en wij mogen op deze wijze meekijken.

Je ziet in het midden het hoofdgebouw dat het Heilige en het Heilige der Heilige bevat. Daarboven zie je in rood-oranje de 3 etages priestervertrekken. Op de afbeelding laten ze het ook nog even van de andere kant zien (bij die pijlen). Er staat bij “dining-room block”, maar dat “dining” is maar één van de functies van deze etagevertrekken, dezelde die ook aan de zuidkant van het hoofdgebouw zijn. De vertrekken aan de noordkant worden als voorbeeld gebruikt.

Ik vond het soms heel moeilijk om te begrijpen en te verwoorden. Door het lezen van de Kingcomments werd het duidelijker voor me en ik heb enkele van hun omschrijvingen hierin verwerkt. Ik zou dat niet beter kunnen verwoorden.


Met zijn rug naar de noordkant van het tempelhuis gekeerd kijkt Ezechiël naar het noorden en ziet daar een gebouw met kamers. In Eze 42:3 vermeldt Ezechiël de ligging van de kamers ten opzichte van de binnenste voorhof. (Het binnenste voorhof is de ruimte waar het brandofferaltaar staat.)  De lengte van het gebouw is 50 m en de breedte vijfentwintig meter (Eze 42:2) Het gebouw ligt aan de andere kant van het plaveisel van de binnenste voorhof van twintig el (plm. 10 m) ten noorden van de tempel. Het heeft drie verdiepingen of galerijen (Eze 42 :3). De ruimte tussen het Heilige hoofdgebouw en de priestervertrekken is 10 m breed.

Vóór de kamers loopt een brede gang of ruimte van 5 m breed (Eze 42:4). Daardoor is het gebouw waarschijnlijk in twee delen verdeeld. De ingangen van het gebouw zijn naar het noorden gericht. De verdiepingen van het gebouw zijn naar boven toe korter of smaller (Eze 42:5). De eerste of middelste verdieping is smaller dan die op de begane grond en de tweede of bovenste verdieping is weer smaller dan de middelste. Dat is vanwege de stabiliteit van het gebouw, want dat rust niet op pilaren (Eze 42:6). Men is er waarschijnlijk van uit gegaan dat elke verdieping het fundament is van de volgende verdieping.

Het ontwerp van de drie verdiepingen van dit gebouw is het omgekeerde van de manier waarop de drie verdiepingen van de zijvertrekken aan de buitenkant van de tempel zijn gebouwd (Eze 41:6-7).

Zie onderstaande afbeelding behorend bij het vorige hoofdstuk. Hier zie je de zijvertrekken (paaltjes om er doorheen te kunnen kijken) die aan het hoofdgebouw vast gebouwd werden. De zijvertrekken moeten we niet verwarren met de drie etages van priestervertrekken, die je hier in de afbeelding linksonder in de hoek ziet.

Vóór de kamers met uitzcht op de buitenste voorhof, loopt een muur van 25 m lang (Eze 42:7). Deze lengte komt overeen met de lengte van de kamers die bij de buitenste voorhof behoren (Eze 42:8).

Deze kamers moesten door de priesters gebruikt worden om hun kleding, die geheiligd was door hun taak, daar achter te laten, voordat men zich weer onder de mensen begaf.

 

Ezechiël 42:14 Als de priesters binnengekomen zijn, mogen zij niet meer vanuit het heiligdom naar de buitenste voorhof gaan, maar zij moeten daar hun kleding, waarin zij dienst hebben gedaan, neerleggen, want die is heilig. Dan moeten zij andere kleding aantrekken en mogen zij in de nabijheid komen van de plaats die voor het volk is.

We hebben gelezen dat er in het Vrederijk ook zond- en schuldoffers gebracht worden. In het eerste testament moesten de priesters de offergaven voor dit soort offers eten op een allerheiligste plaats.

Numeri 18:9-10 Van de allerheiligste dingen die van het vuuroffer zijn overgebleven, zal dit voor u zijn: al hun offergaven, met al hun graanoffers, en met al hun zondoffers, en met al hun schuldoffers, waarmee zij Mij hun schuld vergoeden. Dat is het allerheiligste voor u en uw zonen. 10. Op een allerheiligste plaats moet u het eten. Al wie mannelijk is, mag het eten, het moet een heilige zaak voor u zijn.

We zien dat dit gebod van kracht blijft in het Koninkrijk van God:

Ezechiël 42:13 Toen zei Hij tegen mij: De kamers van het noorden en de kamers van het zuiden, die vóór het afgezette gedeelte liggen, dat zijn heilige kamers, waar de priesters die tot de HEERE naderen, de allerheiligste offergaven zullen eten. Daar moeten zij de allerheiligste offergaven neerleggen, het graanoffer, het zondoffer en het schuldoffer, want die plaats is heilig.


Het gebouw met kamers dat aan de kant van de tempel staat, is 50 m lang. De kamers hebben een ingang op het oosten, zodat ze vanuit de buitenste voorhof binnengegaan kunnen worden (Eze 42:9).

Aan de zuidzijde van de tempel bevinden zich, in dezelfde opstelling en met dezelfde afmetingen, gelijksoortige kamers als die aan de noordzijde (Eze 42:10-12). De maten, de uitgangen, de inrichting en de ingangen ervan zijn gelijk aan de noordelijke kamers.

HET IS GODS VERLANGEN DAT ISRAËL EEN VOLK VAN PRIESTERS ZOU ZIJN:

Exodus 19:5-6 Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. 6. U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken.

In Gods ogen vormen ze al een heilig priesterschap:


1 Petrus 2:9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.

Hoewel de voorwaarde tot het priesterschap in deze fase van het Vrederijk het geslacht van Zadok zal zijn, is het toch Gods bedoeling een volk van priesters te vormen.

Ik denk dat Yeshua de priestervertrekken voor ogen had, toen Hij zei: “In het Huis van Mijn Vader zijn vele woningen”. Joh. 14:2. (In de NBV staat "vele kamers".  Strong 3438 geeft als vertaling voor : "monè" een verblijfplaats. Gebruik: onderdak, woning, kamer, verblijfplaats, herenhuis.)

Toen  “de Man” klaar was met het opmeten van het binnenste deel van het tempelcomplex ging Hij met Ezechiël door de Oostenpoort naar buiten en mat de omtrek van het complex.

 

 

In het slotvers Eze 42:20 staat met een lengte van vijfhonderd... en een breedte van vijfhonderd .. : Het woordje el staat cursief, wat aangeeft dat het niet in het Hebreeuwse manuscript staat, maar dat de vertalers het hebben toegevoegd. De verwijzing naar vijfhonderd sluit beter aan bij de vijfhonderd latten (op de afbeelding "reeds" genoemd) die in de vorige verzen aan de orde kwamen.

De omtrek die gemeten wordt behelst een groot gebied, veel groter dan de huidige tempelberg. Maar er gaat, ook geografisch, heel wat gebeuren:

Jesaja 40:4-5  Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden; wat krom is, zal recht worden; wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. 5. De heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden, en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de HEERE heeft gesproken.

en

Micha 4:1 Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat de volken ernaartoe zullen stromen.

De muur rondom het tempelcomplex is er niet ter bescherming tegen vijanden. Dat is niet meer nodig in het Vrederijk. Het doel ervan is, zoals het slotvers zegt, om het onderscheid te laten weten tussen wat heilig is en wat niet heilig is, zoals Ezechiël ook later zegt:

Ezechiël 44: 23 Zij (de priesters) moeten Mijn volk het onderscheid leren tussen heilig en onheilig, en hun het onderscheid laten weten tussen onrein en rein.    (heilig betekent: "apart gezet")

Hieronder nog een getekende plattegrond van “Ezechiëls Tempel”. Het is natuurlijk Gods Tempel!! Het plaatje geeft verwijzingen naar Bijbelteksten die daarop betrekking hebben en toont ook de routes die “De Man” met Ezechiël heeft gelopen.

Het meetwerk is klaar.  Het is allemaal in kaart gebracht. Ezechiël zal het later aan de ballingen laten zien.  Zo'n diepgaand uitgewerkt plan van goddelijke oorsprong heeft het stempel van "èchtheid". Het gaat zeker gebeuren. Zeker weten!

 

Ida