English & other languages: click here!

Naar hoofdstuk - inleiding - 1 - 2/3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 28/29 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

Ezechiël 40 De Tempel in het Vrederijk (1)

De hoofdstukken 40-48 vormen Ezechiël’s opmerkelijke visioen van het herstelde Israël in de tijd van het komende Koninkrijk.

Ezechiël 40-42  De Tempel - Ezechiël 43-46 De eredienst - Ezechiël 47-48 Het Land

Ezechiël 40:1 In het vijfentwintigste jaar van onze ballingschap, aan het begin van het jaar, op de tiende van de maand, in het veertiende jaar nadat de stad was verslagen, op diezelfde dag was de hand van de HEERE op mij en bracht Hij mij erheen.

Volgens sommige buitenbijbelse bronnen zou het hier - en bij het herstel van Pesach onder koning Josia - (2 Koningen 23:21-30), om het Jubeljaar gaan. Tot nu toe heb ik hiervoor geen aanwijzingen vanuit Gods Woord zelf gezien. Als hier sprake is van de "tiende van de maand aan het begin van het jaar" is het Bijbels om de 10e Abib daarin te zien, de dag waarop het paaslam voor Pesach gekozen moest worden (Ex 12:2-3).

Op 28 april 573 v.Chr. was het 25 jaar geleden dat Ezechiël met andere volksgenoten in het Babelse Tel Abib (Ezechiël 3:15), in ballingschap was gegaan. Het was 13 jaar geleden dat Yahweh het oordeel over Jeruzalem en de tempel had voltrokken, door Nebukadnezar het te laten verwoesten. Op die bewuste 28 april bracht God Ezechiël in een visioen opnieuw naar Jeruzalem, naar Israël.

 

Ezechiël 40:2 In visioenen van God bracht Hij mij naar het land van Israël. Hij zette mij op een zeer hoge berg, met daarop aan de zuidzijde iets als het bouwsel van een stad.

De vorige keer dat God hem daar bracht werd hem de verdorvenheid en afgoderij in de tempel getoond. Daarom moest Ezechiël daarover het oordeel prediken. Hij heeft toen gezien hoe de heerlijkheid van God door de oostpoort van de tempel vertrok . Deze visioenen zijn beschreven in Ezechiël 8 t.e.m. Ezechiël 11.

Als Ezechiël een visioen ziet is dat niet te vergelijken met het kijken naar een film. Nee, Ezechiël maakt dan deel uit van het geheel dat God hem laat zien. Hij beleeft dat als een geestelijke werkelijkheid en je kunt je niet voorstellen dat hij dan lijfelijk gewoon in Babel is.

In Eze 40:2 wordt Ezechiël dus neergezet op een zeer hoge berg. Aan de zuidzijde ziet hij een stad die Jeruzalem blijkt te zijn. Die berg is dan ongetwijfeld Sion/Moria. Die kun je geen “zeer hoge berg” noemen. Deze berg is zelfs lager dan de Olijfberg. Maar als we kijken naar andere profetieën, wordt het wel heel duidelijk:

Jesaja 2:2 Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen.
en de vrijwel gelijkluidende tekst uit Micha:

Micha 4:1 Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat de volken ernaartoe zullen stromen.

In visioenen en bovennatuurlijke verschijningen worden we in de Bijbel vaker meegenomen naar wat genoemd wordt “een zeer hoge berg”.   Mattheüs 4:8; Mattheüs 17:1; Markus 9:2; Openbaring 21:10

Toen Ezechiël daar aankwam op die hoge berg, stond er een Man in de poort op hem te wachten.

Ezechiël 40:3 Hij bracht mij erheen, en zie, een Man. Zijn uiterlijk was als het uiterlijk van koper en in Zijn hand was een linnen koord en een meetlat. En Hij stond in de poort.

Wie die Man was wordt er niet specifiek bij verteld. In het Hebreeuws staat er  אִישׁ  “ish”, het gewone woord voor “man”.  Het Hebreeuws kent geen hoofdletters. Er staat ook niet “Engel des Heren”, wat op Yeshua zou duiden. Zou het Gabriël zijn, zoals bij Daniël? Het hele woord “engel” komt niet in dit hoofdstuk voor. Toch staat “de Man” in de HSV vertaling met een hoofdletter.  Echter in Ezechiël 41:3-4 gaat “de Man” het Heilige der Heiligen binnen om op te meten, maar Ezechiël ging daar niet naar binnen.  Dat is een reden om te veronderstellen dat “de Man” inderdaad Yeshua was, de enige ware Rechthebbende om het allerheiligste gebied binnen te gaan. Die ook de Eigenaar en Architect van het hele heiligdom is.

Mensenkind, zie met uw ogen, luister met uw oren, en neem alles wat Ik u zal laten zien, ter harte. Eze 39:4

Deze aansporing voor Ezechiël geldt ook voor ons die het Woord van God onderzoeken om Zijn Plan te leren zien. Ezechiël moest het doorvertellen aan het huis van Israël en wij moeten het doorgeven aan de gelovigen in deze eindtijd.

Er is voor dit hoofdstuk een heel mooi hulpmiddel op internet beschikbaar. Zie deze site en klik op de video waaronder vermeld staat “Ezekiel Chapter 40”. Hiermee maak je een virtuele wandeling door het toekomstige tempelcomplex, in de volgorde van de teksten van dit hoofdstuk.

Een ander aan te bevelen video is die met de titel “Het Millennium” waarin Esther Noordermeer de tempel uit Eze 40 e.v. bespreekt.

De Man had als meetinstrument een linnen koord en een meetlat. Het linnen koord was bedoeld om om grotere afstanden te meten, zoals wij ook een rolband hebben. De meetlat was geschikt voor kleinere afstanden. De maten worden allemaal in “ellen” vermeld.

Er zijn verschillende meningen over de preciese “el” in Ezechiëls tijd. Hier een uitleg op internet: ca. 46/48 of 56 centimeter. Wikipedia: Er zijn ook geleerden die opperen dat de gebruikte el in de Bijbel 49,5 of 52,5 centimeter was.

In de beschrijving komt maar één hoogtemaat voor. Hoe moet je ook de hoogte meten met een linnen meetsnoer?  Dan moet je er bovenop staan. De vermelde hoogtemaat is van muurposten van de Oosterpoort. Er staat dat deze 60 el hoog is. Dat is dus 30 meter. Het is geen normale verhouding voor de maten van een poort. Van ingang tot uitgang was deze al 26 m diep en 12,5 m breed. De Oostpoort is een belangrijke poort. Ezechiël had in het eerdere tempelvisioen gezien hoe de heerlijkheid van YAHWEH via deze poort de tempel verliet. De heerlijkheid zou nu in deze nieuwe tempel via de Oostpoort terugkeren in Gods heiligdom (Eze 43:2).  Mogelijk zijn deze hoge poorten bedoeld als Psalm 48:13 het heeft over de torens die in  het vernieuwde Sion aangekondigd worden: "Ga rondom Sion en loop eromheen, tel haar torens....". 

De beide andere poorten Zuid en Noord, alsmede de drie binnenpoorten, waren van dezelfde afmetingen. Dat zijn hoge en diepe poorten, of torens. Als de ingang naar het Heilige der heiligen ook als poort geldt, gaat het om 7 poorten. In een uitleg van Robert Berns werden deze poorten vergeleken met de zevenarmige Menora, die als kandelaar in deze tempel ontbreekt. De poorten doen denken aan de door koning Salomo gebruikte ttypisch nieuwe drievoudige poortcomplexen als stadsverdediging. . Trouwens ook het voorhangsel tussen voorhof en het heilige ontbreekt in Ezechiëls tempel. Dat was het voorhangsel dat scheurde toen Yeshua stierf op Golgotha. Verder ontbraken voorwerpen die wel aanwezig waren in eerdere tempels en de tabernakel: de tafel van de toonbroden, het reukofferaltaar en het wasvat dat in de voorhof stond.   

Rondom de tempel is een 3 meter hoge muur. De muur maakt scheiding tussen het heilige en onheilige (Eze 42:20). Het “Heilige der Heiligen” is zowel in de tabernakel als in de tempels het allerheiligste gebied, daar waar YAHWEH troont. Het is ook als een kubus gevormd, de hoogte, de breedte en de lengte hebben allemaal dezelfde afmetingen. Zo is ook het Nieuwe Jeruzalem, dat al klaar staat in de hemel, maar neer zal dalen op aarde, de uiteindelijke vorm. Dit zal ná de duizend jaar plaatsvinden. Dan is het echt zo dat God bij de mensen woont.  Dan is YAHWEH alles in allen. (1 Kor. 15:28) Maar eerst moeten de onheilige en minder heilige dingen hun waarde verliezen. Dan zal ook het “heilige” uit tabernakel en tempel  hebben afgedaan. Hebreeën 9:8.  Dan blijft de kubus: het Heilige der Heiligen / het Nieuwe Jeruzalem over als een immens grote werkelijkheid en heiligheid. 

Maar nu staat de muur nog om Gods heiligdom om scheiding te maken tussen het heilige en het onheilige. Die muur is hoger dan het plaatje aangeeft, maar dat is gedaan om er "doorheen" te kunnen kijken. De maten staan er wel duidelijk aangegeven.

De Oostpoort 

De rondleiding begon bij het binnengaan van de Oostpoort. Ezechiël heeft ongetwijfeld teruggedacht aan het visioen waarbij hij zag dat de heerlijkheid van God de tempel verliet via de Oostpoort van de toenmalige tempel. Ezechiël 10:18-19; Ezechiël 11:22-23

Deze poort zal ook de plaats zijn waar die heerlijkheid van God weer naar binnen zal gaan. 

Maar in dit visioen ging "de Man" naar binnen. Hij is God, maar was nu nog niet in de volle heerlijkheid gehuld.

De poort was eigenlijk een soort toren, met kamers en compartimenten die in de HSV vermeld staan ​​als wachtruimtes.

Ezechiël 40:14 Zo deed Hij ook met de muurposten: zestig el. En bij een muurpost was de voorhof helemaal rondom de poort.

De torenachtige structuur van de oostelijke poort (en de andere poorten die daaraan gelijk waren) was 60 el (ongeveer 30 m meter hoog). Het is de enige vermelde hoogtemaat.

De poort was een gebouw op zichzelf van aanzienlijke omvang. De kamers of wachtruimtes waren voor de Levieten die controle moesten uitoefenen op degenen die de tempel binnenkwamen. Het gebouw had weliswaar ramen, maar zonder glas. Een soort lattenstelsel dat aan alle kanten naar binnen gericht was om licht te geven. Je kon de ramen niet open en dicht doen.
Ezechiël 40:13 Toen mat Hij de poort, vanaf het dak van de ene wachtruimte tot aan het dak van de andere wachtruimte: een breedte van vijfentwintig el; ingang lag tegenover ingang.
De wachtruimtes (of alkoven zoals op het plaatje staat) waren  3,15 m in het vierkant. Waarschijnlijk kwamen de deuren aan de achterkant uit op de buitenste voorhof, waarop men controle moest houden.

Dadelpalm

De Israëlische Medjoel dadel is groter dan de meeste dadels en heeft zoet en sappig vruchtvlees. Er zijn grote plantages in het Dode Zee gebied. Dit favoriete product wordt door de BDS geboycot.

 

Wie de animatievideo over deze tempel bekijkt ziet ook de geschilderde dadelpalmen die her en der het interieur verfraaien. Dan denk je, waarom kiest God voor palmbomen als decoratie? Dat zal waarschijnlijk een symbolische keuze zijn.

 

 

Als we in de Bijbel over palmbomen lezen dan komen we terecht bij de volgende gelegenheden:

   

  • Debora die recht sprak onder de palmboom.
  • Palmtakken werden gebruikt om vreugde te uiten: bij het loofhuttenfeest, bij de intocht van Yeshua op een ezel, het is een uitdrukking van vreugde, overwinning en eerbetoon
  • Openbaring 7:9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.
  • Psalm 92:13 De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. 14. Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen groeien IN DE VOORHOVEN VAN ONZE GOD.

  Toch vertelt “de Man” met het koperen uiterlijk dat er niet bij. Eigenlijk vertelt Hij niets. Hij meet alleen maar en verduidelijkt heel summier de functie van wat Hij meet.  Dat blijkt dan ook voldoende te zijn en benadrukt dat deze tempel echt is. Het is geen beeldspraak, je kunt het niet vergeestelijken, het is gewoon onweerlegbaar echt dat deze tempel er komt.

  De Joden geloven er niet in. Zij willen alleen een herbouw van de tempel van Salomo. Deze wijkt daar veel te veel van af. De christenen geloven er niet in want zij houden eraan vast dat er geen tempel en offers meer nodig zijn, omdat Yeshua voor onze zonden heeft betaald op Golgotha. Maar God heeft dit wel bekend gemaakt aan Zijn diensknecht Ezechiël.

  Als ik dit gezichtspunt het in het kort zou moeten onderbouwen dan zou ik benadrukken dat de offers onder het oude verbond nooit in staat waren om de zonden te vergeven of weg te nemen. Op één of andere manier is het onjuiste idee ontstaan dat de Israëlieten door dierenbloed vergeving ontvingen. De offers  waren bedoeld om heen te wijzen naar het Éne offer waarvan men zich toen nog geen voorstelling kon maken.  Dat God hun zonden bedekte was met het oog op het toekomstige offer van Yeshua.

  Hebreeën 9:15 En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe testament, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden TOT VERZOENING VAN DE OVERTREDINGEN DIE ER ONDER HET EERSTE VERBOND WAREN, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen.

  De echte verzoening voor Jood en niet-Jood komt pas werkelijk tot stand als de Hogepriester Yeshua terugkomt uit het Hemelse Heiligdom, zoals de hogepriester onder het oude verbond naar buiten kwam op Grote Verzoendag.  Het is de beloofde verzoening die met terugwerkende kracht effect zal hebben voor Jood en niet-Jood.  Pas dan gaan de graven open en zullen de kinderen van God een verheerlijkt lichaam krijgen.

  Straks zijn de offers bedoeld om terug te wijzen naar het heilsfeit op Golgotha, zoals dat ook gebeurt met brood en wijn. Het is te vergelijken met de ochtend- en de avondzon, die achtereenvolgens aan de voor- en aan de achterzijde van een object haar schaduw werpt. Dan danken we God voor de redding die we daardoor ontvingen.


  De dertig kamers

  Als je de animatievideo hebt bekeken zijn je de dertig vierkantjes aan de noord, oost en zuidrand van het tempelcomplex je ongetwijfeld opgevallen. Het zijn dertig (drie maal tien) vertrekken die bestemd zijn voor de tempelbezoekers of voor de Levieten.  Esther Noordermeer noemde ze restaurants  in haar video over “Het Millennium”. “Want”, zei ze, “waar geofferd wordt,  wordt ook gegeten”.  Het woordje “restaurant” is dan wel niet in de Bijbel terug te vinden, maar dat neemt niet weg dat er wel een kern van waarheid in zit. Bij de Bijbelse feesten komen er veel feestgangers.

  In de Tora studies leerden we dat er ook sprake was van een “vrede-offer” of een “dankoffer”. 

  Als iemand iets had ervaren waarvoor hij God wilde danken dan kon hij een speciaal offer brengen. Dan kon hij die vreugde met God en met anderen delen. Het bloed werd gesprenkeld op het altaar. Het vet van het offerdier was een lieflijke reuk voor de HEERE. D.w.z. God genoot van de overgave en de gemeenschap van de offeraar.  Het offer was niet bedoeld om verzoening tot stand te brengen, maar werd gegeten door degenen die verzoend waren. Lev. 7:11-21

  De familie en vrienden van de offeraar waren aanwezig en het was een blij en feestelijk samenzijn, waarbij het vlees van het offerdier werd gegeten. Degene die offerde vertelde zijn gasten waarom hij God zo dankbaar is. Ook de priesters kregen een deel van het vlees. Er was VREDE met God en met elkaar.

  Het Pesachlam is ook een VREDEOFFER. Het werd ingesteld bij de uittocht uit Egypte, toen het bloed aan de deurposten werd gestreken, waardoor de “Engel des Doods” voorbij ging (passover) aan degenen die in geloof het bloed van het Pesachlam aanvaardden. Dit verwees naar het ultieme Vredesoffer in de persoon van Yeshua.

  Na de opstanding verschijnt Yeshua (Hij is het opgestane Vredesoffer) dan ook met een boodschap van vrede:

  Joh.20: 19 Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zei tot hen: VREDE ZIJ U!

  Een heerlijk idee om zo samen de HERE eer en dank te geven, met de offers van onze lippen en de blijdschap met elkaar, en die blijdschap aan God te tonen met het offeren van een dier en samen een dankfeest te houden. Voor zulke en andere doeleinden zijn die vertrekken rondom op het tempelcomplex een unieke faciliteit. 

  Er waren natuurlijk ook andere offers. In ons hoofdstuk worden brandoffers, zondoffers en schuldoffers genoemd. Dat geeft aan dat er in het Vrederijk nog zonde is. 
  Tot slot een overzicht om een indruk te krijgen van de afmetingen vergeleken met de tabernakel en eerdere tempels. Ter vergelijking zie onderaan een Amerikaans voetbalveld. De lengte daarvan is hetzelfde als een Nederlands voetbalveld. Een Nederlands voetbalveld is nog een stukje breder.

  Ida