English & other languages: click here!

Naar hoofdstuk - inleiding - 1 - 2/3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 28/29 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

Ezechiël 15 het hout van de wijnstok

In de hoofdstukken 15 tot en met 17 gaat het over drie gelijkenissen waarin God duidelijk maakt dat de vernietiging van Jeruzalem een vaststaand feit is. De gebeurtenissen uit hoofdstuk 15 vinden plaats tijdens de laatste dagen dat koning Zedekia als een vazalvorst aan de macht was. Zie dit artikel daarover.  Als vazalkoning stond Zedekia onder ede onderworpen aan Nebukadnezar. Hij hield zich echter niet aan die eed en probeerde met Edom, Ammon, Tyrus en Sidon zich tegen Nebukadnezar te verzetten.

Israël wordt hier, zoals vaker,  vergeleken met een wijnstok. Helaas is dat meestal in een negatieve context, zoals we bijvoorbeeld lezen in


Jeremia 2:21

Ík had u evenwel geplant, een edele wijnstok,

een volkomen betrouwbare stek.

Hoe bent u tegenover Mij dan veranderd in wilde ranken        van een uitheemse wijnstok?

 

Jerermia 8:13a Ik ga hen volkomen wegvagen, spreekt de HEEREEr zijn geen druiven aan de wijnstok.

 

Hosea 10:1 Israël is een weelderige wijnstok,

hij brengt zijn vrucht voort. Hoe groter zijn vrucht is, hoe meer er voor de altaren is.Hoe beter zijn land,hoe mooier de gewijde stenen.

Psalm 80

9 U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven,

de heidenvolken verdreven en hém geplant.

  1. U hebt een plaats voor hem bereid

en hem wortel doen schieten, zodat hij heel het land vulde.

  1. O God van de legermachten, keer toch terug;

kijk neer uit de hemel en zie. Zie om naar deze wijnstok,

  1. de stam die Uw rechterhand geplant heeft,

en dat om de Zoon, Die U voor Uzelf sterk gemaakt hebt.

  1. De wijnstok is met vuur verbrand, is afgekapt; Uw volk komt om door de bestraffing van Uw aangezicht.

 

Jesaja 5:2c Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven voort.


Israël is het door God uitverkoren volk. Uitverkoren met een roeping om een licht te zijn voor de volken. Wat was de reden dat God juist Israël uitkoos? De reden was liefde

 

Er staat in Deuteronomium 7 : 6, 7 en 8:

'Want gij zijt een volk, dat de HERE, uw God, heilig is; ú heeft de HERE, uw God, uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om Zijn eigen volk te zijn. Niet omdat gij talrijker waart dan enig ander volk, heeft de HERE Zich aan u verbonden en u uitverkoren; veeleer zijt gij het kleinste van alle volken. Maar omdat de HERE u liefhad.

 

Het was niet omdat Israël iets meer te betekenen had dan andere volken. Het is de “agape” liefde die Gods karakter openbaart. Deze liefde richt zich op de behoeften van de ander, zoekt wat het beste voor de ander is en laat de ander de vrije keus om die liefde te beantwoorden of niet. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt in Galaten 5:22

De vrucht van de Geest is echter: liefde (agape), blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

 

Als God aan Ezechiël vraagt:

 

Ezechiël 15:2 Mensenkind, wat heeft het hout van de wijnstok vóór op elk ander rankendragend hout dat onder de bomen van het woud is?

 

dan staat die vraag in de context van genoemde tekst uit Deuteronomium. Bij de wijnstok gaat het om de vruchten die God geeft. Maar het hout op zichzelf is ongeschikt om er gebruiksvoorwerpen van te maken. Je zou met een bekend gezegde kunnen zeggen: “Israël is uit het verkeerde hout gesneden”. Dat komt overeen met wat Mozes zegt in “het Lied van Mozes”:

 

Deuteronomium 32:32 Want hun wijnstok is uit de wijnstok van Sodom en uit de velden van Gomorra; hun druiven zijn giftige druiven, bittere trossen hebben zij.

 

In het volgende hoofdstuk wordt Juda inderdaad met Sodom geassocieerd.

De Vader verwachtte goed bestuur van het Huis van Israël – de wijngaard -, maar het was “bloedbestuur”
. (Jesaja 5:7)

Maar in deze profetie over het zondige Jeruzalem liggen de zaken compleet tegengesteld aan het goede bestuur dat YAHWEH, de Wijngaardenier verwachtte:

Ezechiël 15:4-5 Zie, het wordt als brandstof aan het vuur overgegeven, het vuur verteert de beide uiteinden ervan en het midden ervan is zwartgeblakerd. Zou het voor een gebruiksvoorwerp geschikt zijn? Zie, toen het gaaf was, kon er geen gebruiksvoorwerp van gemaakt worden. Hoeveel te minder nu het vuur het verteerd heeft, zodat het zwartgeblakerd is. Zal er dan nog een gebruiksvoorwerp van gemaakt kunnen worden?


Yeshua sprak op de weg naar Golgotha ook over “groen hout” en “dor hout”. Zijn leven bestond uit het voortbrengen van goede vruchten en daarom vergeleek Hij zich met het “groene, bruikbare hout”, dat door de wereld veracht werd.

 

Lukas 23:28-31 En Jezus keerde Zich naar hen om en zei: Dochters van Jeruzalem, huil niet over Mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen, want zie, er komen dagen waarin men zal zeggen: Zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben. Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen: Val op ons, en tegen de heuvels: Bedek ons. 

Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren?

Ja, wat zal er straks bij Gods oordeel met het onbruikbare hout gebeuren? Het gaat erom dat we vruchtdragend zijn in Gods Koninkrijk. Satan draait het in onze tijd precies om. Hij heeft het over de “nutteloze klasse” die opgeruimd moet worden. Wat vruchtdragen voor satan betekent is het actief kunnen meewerken en produceren van wat nodig is voor “de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven.”

1 Johannes 2:15-17 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 
Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Uit het vervolg blijkt dat het onbruikbare hout van de wijnstok zal worden verbrand. Verbrand hout is nog minder waard, daar kun je helemaal niets mee doen. Asaf, de Leviet en profeet en door David aangesteld voor de zangdienst, profeteerde ruim 400 jaar eerder wat Ezechiël  hier aankondigt:

Psalm 80:17 De wijnstok is met vuur verbrand, is afgekapt; Uw volk komt om door de bestraffing van Uw aangezicht.

Yahweh geeft de inwoners van Jeruzalem als brandstof over aan het vuur. De maat van de zonde is vol.

Ezechiël 15:7-8 Want Ik zal Mijn aangezicht tegen hen keren. Als zij aan het ene vuur ontsnappen, zal het andere vuur hen verteren. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik Mijn aangezicht tegen hen keer. Ik zal van het land een woestenij maken, omdat zij trouwbreuk gepleegd hebben, spreekt de Heere HEERE.

Denk maar niet dat dit alleen maar zo in het Oude Testament eraan toeging. Als God straks gaat oordelen, als de maat van de zonde vol is, dan is het dezelfde God, die op dezelfde manier straft. Daarvan getuigt ook het Nieuwe Testament:

Hebreeën 12:28-29 Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. WANT ONZE GOD IS EEN VERTEREND VUUR.


Johannes 15 is de omgekeerde versie van Ezechiël 15

De Vader is de Wijngaardenier en de Zoon is de Wijnstok, dat leert Yeshua ons in Johannes 15

Een goede wijnstok, die geplant is in Gods wijngaard, verbindt de vruchten met de wortel en geeft de vettigheid en de sappen door waardoor de vrucht ontstaat.  Juist de vrucht die God geeft maakt het in mensenogen onbruikbare hout tot een waardevolle boom.

Johannes 15:5-6 Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.

Je ziet, de ranken die niet in Yahweh/Yeshua verankerd zijn worden in het vuur van het oordeel geworpen, zoals Jeruzalem in deze hoofdstukken ook te horen krijgt dat het vuur van het oordeel erover komt. En dat geprofeteerde vuur van het oordeel is toen ook gekomen!

2 Koningen 25:9 Hij verbrandde het huis van de HEERE, het huis van de koning en alle huizen van Jeruzalem. Ja, alle huizen van de aanzienlijken verbrandde hij met vuur.

 

Yeshua was in de ogen van de farizeeën en schriftgeleerden een stuk hout dat je maar beter aan het vuur kon prijsgeven. Dat werd uitgebeeld door Zacharia, die profeteerde tegen satan over de hogepriester Jozua (in het Hebreeuws dezelfde naam als Yeshua):

Zacharia 3:2 De HEERE zei echter tegen de satan: De HEERE zal u bestraffen, satan! De HEERE, Die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is?

Het oordeel betreft hier ook Jeruzalem, maar het is de stad die door YAHWEH verkozen is. Satan beschuldigt de inwoners van Jeruzalem. Het oordeel erover is rechtvaardig volgens hem. Maar YAHWEH doorziet hem en zegt: "Wat.... wil jij je troon hier neerzetten? No way....! Zie je niet Yeshua, het stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is?"  

 

Jesaja schrijft in hoofdstuk 53:8 dat Hij (Yeshua) uit het gericht is weggenomen. Hij is opgewekt uit de dood en heeft de overwinning behaald!! 

   

Handelingen 8:33 In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen en wie zal over Zijn geslacht vertellen? Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen.

Wat heerlijk dat we uit Gods Woord weten dat God zich – aan het eind van deze bedeling - alsnog over Jeruzalem zal ontfermen en dat het tot een lof op aarde zal worden: “de HEERE zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen.” (Zacharia 1:17b) Er blijft een getrouw overblijfsel dat verbonden is aan het groene brandhout dat aan het vuur ontrukt is!  

Laat Ezechiël 15 je voorlezen.

Ida