English: click here!

Naar hoofdstuk - inleiding - 1 - 2/3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 28/29 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

Ezechiël 5 - Jeruzalem en de haren van Ezechiël

YHWH gaf Jeruzalem een plaats te midden van de  heidenvolken met de bedoeling een "lof op aarde" te zijn, tot zegen van de omringende naties.  (Jesaja 62:7)

Ezechiël 5:6 Maar het was ongehoorzaam aan Mijn bepalingen, tot goddeloosheid toe, meer dan de heidenvolken, en aan Mijn verordeningen, meer dan de landen die eromheen zijn, want zij hebben Mijn bepalingen verworpen en in Mijn verordeningen zijn zij niet gegaan.

En nu maakt God bekend dat het oordeel over Jeruzalem komt.  De manier waarop Ezechiël het oordeel bekend moet maken is wel heel merkwaardig. Eerst al die tegel waarop Jeruzalem getekend was en waarbij hij meer dan een jaar op zijn zij moest liggen. Maar nu moet Ezechiël met zijn haardos Gods oordeel aanschouwelijk maken.  Hij moest zijn eigen hoofd en baard scheren met een scherp zwaard dat dienst moest doen als een kappersscheermes.

Voor een priester gold: U mag de zijkanten van uw hoofd niet afscheren en de randen van uw baard mag u niet weghalen. (Leviticus 19:27)  Het haar is een kroon, een heerlijkheid en diende als een teken van toewijding aan God, zoals we het bij de nazireeërs zagen.  Zie het onderwerp over de Nazireeërs aan de hand van Numeri 6.

Nu had God Israël zelf ook tot een priestervolk willen  vormen.  Zie Exodus 19:5,6 

Als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken.

Het volk leek in de verste verten niet op een priestervolk want ze hielden helemaal geen rekening met Gods aanwijzingen.  Ze wilden, zoals we het ook in onze tijd zien, gewoon doen wat ze zelf het beste of het leukste vonden. Ze hadden het zelfs nog bonter gemaakt dan de heidenvolken die de God JAHWEH niet kennen.  Hoe kan Jeruzalem dan de stad van de grote Koning zijn? Hoe moet de zegen van Abraham zich uitstrekken naar de wereld? 

Het afscheren van het hoofdhaar is in de Bijbel altijd een teken van onheil (Jeremia 41:5) en van rouw (Job 1:20, Jesaja 22:12, Jeremia 7:29). Het oordeel van God brengt het volk onheil, vernedering en rouw, en die waarschuwing moet Ezechiël uitbeelden.

Het oordeel dat God uitsprak hield een verschrikkelijk onheil in:
Ezechiël 5:7 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Omdat uw rumoer dat van de heidenvolken die rondom u zijn, nog heeft overtroffen, u in Mijn verordeningen niet gegaan bent, Mijn bepalingen niet gedaan hebt, zelfs niet gedaan hebt overeenkomstig de bepalingen van de heidenvolken die rondom u zijn,
8. daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, ja Ik! Ik zal in uw midden oordelen voltrekken voor de ogen van de heidenvolken.
9. Ik zal onder u doen wat Ik niet eerder gedaan heb en zoals Ik ook niet meer doen zal, vanwege al uw gruweldaden.
10. Daarom zullen in uw midden vaders hun kinderen opeten, en kinderen zullen hun vaders opeten. Ik zal strafgerichten over u voltrekken en zal al wat van u overblijft, naar alle windstreken verstrooien.

En als we lezen dat Gods oordeel zo zwaar wordt uitgevoerd op mensen die zich niet bekeren, die de wetten van God veronachtzamen, wat staat onze wereld dan wel niet te wachten. Want ook voor deze tijd is het oordeel aangekondigd. Van de ballingen uit Israël is geschreven:

of zij luisteren, of dat nalaten, spreek tot hen en zeg tegen hen: Zo zegt de Adonai JAHWEH...  (Ezechiël 3:11)

Als ze niet luisteren hebben ze geen verontschuldiging!

Hoe anders was Gods plan voor Zijn volk. Als we lezen over de baard van Aäron die met de olie van de Heilige Geest is overgoten en waarvan David zingt in Psalm 133:

Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het

dat broeders ook eensgezind samenwonen.

Het is als de kostelijke olie op het hoofd,

die neerdaalt op de baard, de baard van Aäron,

die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed.

Het is als de dauw van de Hermon

die neerdaalt op de bergen van Sion.

Want daar gebiedt de HEERE de zegen

en het leven tot in eeuwigheid.

 

Het feit dat Ezechiël een zwaard moet gebruiken om zijn haar af te snijden is al een sprekend beeld dat het hier over een oordeel gaat. Om het haar in gelijke porties te verdelen moet hij zelfs een weegschaal gebruiken. De weegschaal is ook een symbool van rechtspraak en dit maakt duidelijk dat God rechtvaardig en nauwgezet oordeelt. Hij weet precies de beweegredenen van onze daden. Eén van de zonden die met name wordt genoemd, is het verontreinigen van het heiligdom met afgoden en afgodische gebruiken. Dat is een belediging voor de heiligheid van Gods Naam. En denk maar niet dat zoiets onder de christenheid niet voorkomt.  De kerk is vaak zelf een afgod, binnen sommige kerken wordt mindfulness en andere nieuwe wereldse denkwijzen gepropageerd. Zo stond ik plm. 8 jaar terug bij een "kerkelijke evangelisatiekraam" met als thema "Het Levende Water" waarvoor ze mijn medewerking hadden gevraagd. Behalve flesjes water om bij een gesprekje uit te delen lag er in de kraam een groot assortiment amuletten, afgodenbeeldjes uitgespreid, die zendelingen uit Afrika als kadootje van de bevolking hadden gekregen. Ook tassen met de godin Shiva uit India erop afgebeeld. Ik ben onder protest erbij weggegaan en sommige kerkleden begrepen mijn houding niet. Ze zagen het als naïef artistieke kunstvoorwerpen.

Het is in het belang van satan juist hen die pretenderen Gods volk te zijn, afvallig te maken.  Dat gebeurt vooral wanneer we zelfgenoegzaam zijn, tevreden over onze aanpak en onze organisaties. Dan heeft satan een ingang in ons denken.  We zien dat steeds weer gebeuren en het staat beschreven opdat wij alert zullen zijn en niet in die val trappen. Het gebeurde in Israël als voorbeeld voor ons. Hier in Ezechiël 5:6  zij zijn ongehoorzaam aan Mijn bepalingen, tot goddeloosheid toe, meer dan de heidenvolken. 

Yeshua signaleerde dat ook:
Lukas 4:25 Maar Ik zeg u naar waarheid: Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land, 26. en naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Zarfath bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. 27. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër.

Zo zie ik in onze tijd veel overeenkomsten met de geschiedenis van Ezechiël. De afval onder gelovigen in onze tijd is geprofeteerd:

2 Thess. 2:3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet , tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is.

2 Petrus 3:3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen...

1 Tim. 4:1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen.

Het woord "misleiden" zegt al genoeg. Het gaat ongemerkt want satan's strategie is ongeëvenaard. Daarom moeten we elkaar aanmoedigen vast te staan in het Woord van God en andere mooi klinkende levensvisies afwijzen. Yeshua zei: 

Johannes 15:5,6 Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.

We moeten niets doen zonder Hem! Voor God is niets verborgen. Maar zonden die beleden zijn worden niet toegerekend. Het bloed van Yeshua reinigt ons van alle zonden. 

Terug naar de instructies die Ezechiël kreeg:

Ezechiël moet de haren in drie porties verdelen (vers 2). Met elk van die porties moet hij iets doen:
1. Een derde deel van het haar moet hij “midden in de stad” – dat is midden op de tekening die hij op de kleitablet heeft gemaakt (Ez 4:1) – leggen en met vuur verbranden. De HEERE zegt erbij dat hij dat moet doen “als de dagen van de belegering voorbij zijn”.
2. Een volgende derde deel haren moet hij nemen en “met het zwaard daaromheen slaan”.
3. Het laatste derde deel moet hij “in de wind verstrooien”. Die haren worden overal heengevoerd.

Het is geen opbeurende profetie, het betekent dat een groot deel van die generatie onder het oordeel valt. Niettemin vinden we toch nog een lichtpuntje:

Uit vers 4 van ons hoofdstuk blijkt dat er maar enkele haren bewaard worden in de hoeken of slippen "kanaf" van de mantel. Dat was de plek waaraan de tzitzt werd bevestigd. Het was een heel klein overblijfsel dat juist op deze plek symbolisch werd bewaard omdat deze Joden gelovig de geboden van YHWH in acht namen. 

‘Een paar plukjes haar’ zouden er onder de ballingen zijn die na 70 jaar ballingschap in Babylon naar Jeruzalem terug zouden gaan (Ezechiël 6:8, 9; 11:17). Dit gebeurde inderdaad een aantal jaren na afloop van de Babylonische ballingschap. De profeet Hasggaï maakte melding van enkele Joden die verstrooid waren onder de volken, die waren teruggekomen in Jeruzalem. Het waren ‘ouderen die de vroegere tempel van Salomo hadden gezien’.  (Ezra 3:12; Haggaï 2:1-3).  Onder hen was de profeet Zacharia, toen nog een jochie, die zijn ouderlijk huis verliet en met Opa Iddo naar Jeruzalem trok. 

Ezechiël 5:12. Een derde deel van u zal door de pest sterven en door de honger in uw midden omkomen, en om u heen zal een derde door het zwaard vallen, een derde zal Ik naar alle windstreken verstrooien en Ik zal achter hen het zwaard trekken.
De oordelen die in dit hoofdstuk beschreven worden vertonen overeenkomsten met de oordelen die geprofeteerd zijn over de tegenwoordige wereld: pest, honger, wilde dieren, het omkomen van één derde van de wereldbevolking.

We hebben nog tijd om te getuigen en moeten die tijd benutten. Of men hoort of niet hoort. We hopen natuurlijk van harte dat Gods Geest zal werken en er sommigen tot geloof in Yeshua komen, zodat ze niet ondergaan in het oordeel.  Maar wie niet wil luisteren naar de woorden van God heeft geen excuus. Zo ernstig ligt het. De tijd dat we niet kunnen spreken of getuigen via internet kan wel eens heel dichtbij zijn. Dan zullen we "stom" zijn als Ezechiël.  Maar zelfs dan zijn er wegen die de Heilige Geest ons wijst.

Ida