English & other languages: click here!

Jeremia 20 - Jeremia geslagen, opgesloten, strijd en aanvechting

Als Jeremía in de voorhof van de tempel spreekt, laat een tempelopzichter hem gevangenzetten. De profeet spreekt een oordeel uit over deze man. In een klacht tot YHWH stort Jeremía zijn hart uit over zijn persoonlijke moeiten. Deze klacht wordt onderbroken door een lofprijzing. Jeremia vervloekt de dag van zijn geboorte.


Ga naar hoofdstuk:  inleiding/index -  1 - 2 - 3 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23(1) - 23(2) - 24 - 25 - 26 -  27 - 28 - 29 - 30 - 31(1) - 31(2) - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48(A) - 48(B) - 49(A) - 49(B) - 50(A) - 50(B) - 51(A) - 51(B) - 52 - Safan


Jeremia 20:1-2 Toen Pashur, de zoon van de priester Immer – hij was tevens hoofdopzichter in het huis van de HEERE – Jeremia deze woorden hoorde profeteren, 2. liet Pashur de profeet Jeremia slaan en zette hem in het blok dat in de bovenste Benjaminpoort aan het huis van de HEERE was.

Pashhur, de zoon van Immer.......... Deze vooraanstaande priester was blijkbaar niet aanwezig bij Jeremia's dramatische preek over de gebroken kruik in de vallei van Hinnom. Hij hoorde er van maar ging er niet mee akkoord. Het is heel triest dat Gods boodschap, door Jeremia gebracht, wordt opgevat als ordeverstoring.

liet Pashur de profeet Jeremia slaan en zette hem in het blok ....... Paschur, die als hoofd van de tempelpolitie deze orde juist moet handhaven, ziet goede reden om in te grijpen. In de Bovenste Benjaminpoort – de noordelijke poort van het bovenste tempelhof, een toegangspoort van de tempel is een cel om daarin heethoofden te laten afkoelen. In die cel wordt Jeremia geslagen en vastgezet (in het blok gezet) (v. 1,2).

Jeremia 20:3-6 Het gebeurde echter de volgende dag, toen Pashur Jeremia uit het blok liet gaan, dat Jeremia tegen hem zei: De HEERE geeft u niet de naam Pashur, maar Magor-Missabib. 4. Want zo zegt de HEERE: Zie, Ik ga u tot een bron van angst voor uzelf maken en voor allen die u liefhebben. Zij zullen vallen door het zwaard van hun vijanden, en uw ogen zullen dat zien. Heel Juda geef Ik in de hand van de koning van Babel, en hij zal hen in ballingschap voeren naar Babel en hen met het zwaard doden. 5. Heel de rijkdom van deze stad, al haar arbeid, al haar kostbaarheden zal Ik geven, en alle schatten van de koningen van Juda, Ik zal ze geven in de hand van hun vijanden. Die zullen ze roven, ze meenemen en ze naar Babel brengen. 6. En u, Pashur, en alle inwoners van uw huis, u zult in gevangenschap gaan. U zult in Babel komen, en daar zult u sterven en daar begraven worden, u en al uw vrienden, tegen wie u leugen hebt geprofeteerd.

de volgende dag, toen Pashur Jeremia uit het blok liet gaan.... de volgende morgen blijkt dat Gods profeet niet van plan is in te binden. Hij trekt fel van leer tegen Pashur. 

De HEERE geeft u niet de naam Pashur, maar Magor-Missabib........ de betekenis van de naam Pashhur is vrijheid , gemak of rust . Ergens anders las ik dat het "afscheuren" betekent.

Ik ga u tot een bron van angst maken........De naam Magor-Missabib betekent “angst van rondom" (Psalm 31:14; Jer. 6:25; Jer. 46:5;  Jer, 49:29; Klaagl. 2:22 ) en is een oordeels- aankondiging. De man die de vrede preekte, wordt nu “een bron van angst” voor hemzelf en anderen.

Heel Juda geef Ik in de hand van de koning van Babel..... Jeremia's boodschap was onveranderd. YHWH  of Egypte of wie dan ook zou Juda niet verlossen. De Babyloniërs zouden hen volledig veroveren. Pashur zal het meemaken dat hij zelf, en zijn vrienden (allen die u liefhebben), het oordeel zullen ondergaan. Voor het eerst wordt de vijand met name genoemd: de koning van Babel, die zal de bevolking van Juda in ballingschap wegvoeren.

En u, Pashur, U zult in Babel komen, en daar zult u sterven...... Pashur zal zelf als gevangene worden weggevoerd naar Babel en hij zal nooit meer terugkeren (v. 3-6). de positie van Pashur als priester en opperbestuurder zou hem niet helpen. Hij was één van degenen die leugens profeteerde, en hij en zijn vrienden die hem hoorden, zouden allemaal in Babylon sterven.

Het lijkt erop alsof Jeremia onverzettelijk is. In het openbaar treedt hij inderdaad krachtig op. Maar als hij alleen is, slaan de wanhoop en het verdriet toe. Hij komt in een grote crisis terecht.

Jeremia 20:7-8 U hebt mij overgehaald, HEERE, en ik heb mij laten overhalen. U bent mij te sterk geworden en U hebt overwonnen. Maar ik ben de hele dag belachelijk geworden, ieder van hen bespot mij. 8. Want zo dikwijls als ik spreek, schreeuw ik het uit, roep ik: Geweld en verwoesting! Want het woord van de HEERE is mij tot smaad en tot schimp, de hele dag.

U bent mij te sterk geworden en U hebt overwonnen...... Jeremia legde aan God uit dat zijn profetische werk hem door God was opgelegd. Hij had het niet gewild of nagestreefd, maar God overreedde hem om deze taak op zich te nemen. Tegen zijn wil is hij profeet geworden. 

Maar ik ben de hele dag belachelijk geworden, ieder van hen bespot mij....... Hij heeft geen aantrekkelijke boodschap, daarom wordt hij bespot en veroordeeld.  Jeremia spreekt zijn boosheid en teleurstelling uit. 

Want het woord van de HEERE is mij tot smaad en tot schimp,.....dagelijks gesmaad en bespot te worden, wie houdt dat uit?

Jeremia 20:9-10 Zei ik: Ik zal niet aan Hem denken, ik zal niet meer spreken in Zijn Naam, dan werd het in mijn hart als brandend vuur, opgesloten in mijn beenderen. Wel deed ik moeite om het in te houden, maar ik kon het niet. 10. Want ik heb het kwaad gerucht van velen gehoord: Magor-Missabib! Maak het ons bekend, dan zullen wij het bekendmaken. Alle stervelingen met wie ik vrede had, loeren op een struikeling van mij: Misschien laat hij zich door anderen overhalen, dan kunnen we hem overwinnen, en kunnen we onze wraak op hem nemen.

Ik zal niet aan Hem denken, ik zal niet meer spreken in Zijn Naam...... Jeremia moest een ondragelijke last met zich meetorsen om een ​​trouwe profeet van God te blijven. Het gebeurde meerdere malen dat hij het wilde opgeven. 

dan werd het in mijn hart als brandend vuur..... maar de drang om de woorden van God te spreken, was zo groot. De profeet heeft het ervaren als een  brandend vuur (Psalm 39:4).

De woorden moesten er gewoon uit, ook al deed hij moeite om ze binnen te houden. ........maar ik kon het niet.

ik heb het kwaad gerucht van velen gehoord....... Jeremia merkte wel dat ze achter zijn rug de spot met hem dreven. Dat ze probeerden hem iets kwaads te laten doen, zodat hij zijn roeping ontrouw zou worden en in het geloof zou struikelen. Dan hadden ze iets waarop ze hem konden veroordelen. 

Magor-Missabib! Maak het ons bekend...... Ze gebruikten de naam die Jeremia aan Pashur had gegeven (angst van rondom) en pasten die op Jeremia toe. Ze wilden wraak op hem nemen.

Jeremia 20:11-12 De HEERE is echter met mij als een machtige Held, daarom zullen mijn vervolgers struikelen, ze zijn tot niets in staat. Zij zullen zeer beschaamd worden, want zij zullen niet verstandig handelen. Het zal een eeuwige smaad zijn, die niet vergeten zal worden. 12. HEERE van de legermachten, Die de rechtvaardige beproeft, Die de nieren en het hart ziet, laat mij Uw wraak op hen zien, want ik heb mijn rechtszaak aan U bekendgemaakt.

De HEERE is echter met mij als een machtige Held...... Na een diepe inzinking hervindt Jeremia zijn geloofsvertrouwen weer. Hij is gesterkt door Gods Geest. Hij heeft weer vertrouwen in YHWH als  een machtige, ontzagwekkende Held.. Gods macht en ontzag waren groter dan zijn pijn, vernedering, afwijzing en de slagen die hij kreeg. God werd groter en zijn ellende kleiner.

daarom zullen mijn vervolgers struikelen...... wat zijn die vervolgers eigenlijk klein en nietig in verhouding tot die machtige God.  Waarom zou ik vrezen..... Jeremia is geen "bron van angst", zoals zijn tegenstanders hun eigen zwakheid op Jeremia projecteren. 

HEERE van de legermachten, Die de rechtvaardige beproeft....... Jeremia werd beproefd, maar hij heeft de beproeving doorstaan. God kent hem van binnen en buiten, (Hij ziet de nieren en het hart). Hij vraagt nu Gods wraak op zijn tegenstanders. Jeremia weet dat God naar recht zal oordelen. (Psalm 35:1; Jeremia 11:20)

EEN PSALM!

Jeremia 20:13 Zing voor de HEERE, prijs de HEERE, want Hij heeft de ziel van de arme gered uit de hand van de kwaaddoeners.

Zing voor de HEERE, prijs de HEERE, ...... Het hart van de profeet stroomde over van lofprijzing! Hij proefde Gods overwinning op de kwade machten, tot verheerlijking van Zijn Naam. 

want Hij heeft gered..... Even leek het of de kwade machten Jeremia hadden verlamd, maar God had hem in zijn hart de overwinning laten proeven. Hij was gered!! Al zouden er nog meer beproevingen op zijn weg komen.

Jeremia 20:14-18 Vervloekt is de dag waarop ik geboren ben. De dag waarop mijn moeder mij gebaard heeft, laat die niet gezegend zijn. 15. Vervloekt is de man die mijn vader de boodschap bracht: U hebt een kind gekregen, een jongetje, en hem zeer blij maakte. 16. Ja, laat die man zijn als de steden die de HEERE ondersteboven heeft gekeerd terwijl het Hem niet berouwde. Laat hij in de morgen hulpgeroep horen, geschreeuw in het middaguur, 17. omdat Hij mij niet al in de baarmoeder gedood heeft. Dan was mijn moeder mijn graf geworden en haar baarmoeder eeuwig zwanger geweest. 18. Waarom toch ben ik uit de baarmoeder naar buiten gekomen, om moeite en verdriet te zien en opdat mijn dagen zouden eindigen in schande?

Wellicht moeten de verzen 14 t/m 18 vóór vers 7 worden geplaatst. Dat geeft een betere samenhang. Maar het kan ook zijn dat zijn stemmingen nogal wisselend waren. Eerst klaagt Jeremia dan over de zinloosheid van zijn bestaan. Hij brengt nu al jarenlang Gods boodschap aan Gods volk, maar niemand luistert. Als hij er helemaal niet geweest was, zou alles er precies zo aan toe zijn als nu. Zijn leven als profeet bestaat uit louter ellende (v. 18). 

Vervloekt is de dag waarop ik geboren ben...... De lofzang gaat over in een bittere klacht. Jeremia vervloekt de man die zijn vader vertelde dat hij een zoon had gekregen. Bij een bevalling in het oosten waren alleen vrouwen aanwezig. De vader hoorde via een boodschapper over de geboorte.

laat die man zijn als de steden die de HEERE ondersteboven heeft gekeerd....... Jeremia wenst nu dat het deze boodschapper net zo vergaat als Sodom en Gomorra. Zijn tweede wens is dat deze man de hele dag het naargeestige geluid hoort, van hulpgeroep en geschreeuw van het slagveld.

Waarom toch ben ik uit de baarmoeder naar buiten gekomen......? De HEERE had Jeremia in de baarmoeder moeten doden. Dan was de baarmoeder zijn graf geweest. Het was mogelijk Gods bedoeling om dit deel van verdriet onmiddellijk na het deel van geloof en triomf te plaatsen. Zo wil God ons laten zien dat vertrouwen op God het niet allemaal gemakkelijk of triomfantelijk maakte voor Jeremia . De strijd bleef en het vertrouwen op God moest stabiel zijn. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend.

geboren .....opdat mijn dagen zouden eindigen in schande? .......... als wij ooit, als getuige van God, in een diep dal terecht komen, dan kunnen we ons troosten met de gedachte dat Jeremia dat ook doorgemaakt heeft, en het Leven in God heeft behouden en de kroon van het leven zal ontvangen.

Jakobus 1:12 Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.

Jur & Ida