English & other languages: click here!

Jeremia 43 - De vlucht naar Egypte

Ondanks de boodschap van de HEERE om in Juda te blijven, wil het overgebleven volk toch naar Egypte. Jeremia wordt als leugenaar bestempeld, die opgehitst zou zijn door Baruch. In Egypte aangekomen, laat Jeremía door een teken zien dat het volk in Egypte niet veilig is voor Nebukadrézar. In 568 v.Chr. kwam Jeremia's profetie tot vervulling toen Nebukadrézar, die God in vers 10 "Mijn Dienaar" noemt (Jer. 25:9; Jer. 27:6) Egypte binnenviel. Dit wordt in Jeremia 46:13-20 beschreven.


Ga naar hoofdstuk:  inleiding/index -  1 - 2 - 3 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23(1) - 23(2) - 24 - 25 - 26 -  27 - 28 - 29 - 30 - 31(1) - 31(2) - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48(A) - 48(B) - 49(A) - 49(B) - 50(A) - 50(B) - 51(A) - 51(B) - 52 - Safan


Jeremia 43:1-3 Het gebeurde zodra Jeremia geëindigd had tot heel het volk te spreken alle woorden van de HEERE, hun God, waarmee de HEERE, hun God, hem naar hen toe had gezonden, al die woorden, 2. dat Azaria, de zoon van Hosaja, en Johanan, de zoon van Kareah, en al die hoogmoedige mannen, tegen Jeremia zeiden: U spreekt leugens! De HEERE, onze God, heeft u niet gezonden om te zeggen: U mag Egypte niet binnengaan om daar als vreemdeling te verblijven. 3. Baruch echter, de zoon van Neria, hitst u tegen ons op, opdat hij ons in de hand van de Chaldeeën geeft om ons ter dood te brengen of ons in ballingschap te voeren naar Babel.


Azaria, en Johanan, en al die hoogmoedige mannen, zeiden tegen Jeremia......... Het waren maar eigenwijze, trotse mannen, die leiders over de overgebleven rest van Juda, waarbij zich ook Judeeërs hadden gevoegd die eerder verdreven waren naar de omliggende landen en nu de kans hadden gezien om terug te keren. (Jer. 43:5)

Profeet zijn is geen prettig baantje. Wat heeft Jeremia het vaak moeten ontgelden! O, de mensen geloven wel in de HEERE, dat is het punt niet. Zolang het geloof geen grote offers vraagt en de HEERE zegt wat in hun kraam te pas komt, willen de meeste mensen best geloven. De Judeeërs in de tijd van Jeremia zeker. Maar als de profeet een boodschap heeft die tégen de zin van de mensen ingaat …  dan is het niet best. 

U spreekt leugens! De HEERE, onze God, heeft u niet gezonden........ Het is bijzonder kwalijk als je een boodschap die van God komt tot leugen verklaart. Tien dagen geleden nog hadden deze Judeeërs heel plechtig beloofd te zullen luisteren naar alles wat God door de mond van Jeremia spreken zou. Jeremia moest voor hen de HEERE raadplegen wat ze moesten doen. Maar nu het antwoord is gekomen, maken ze hem uit voor leugenaar, een verrader. Nu weten ze opeens zeker dat God níet door Jeremia heeft gesproken. 

U mag Egypte niet binnengaan om daar als vreemdeling te verblijven....... In hun hart hadden deze Judeeërs allang een besluit genomen. En dat besluit moet nu doorgezet worden. Naar Egypte moeten ze! Dat is in hun ogen de veilige weg. Hoe verschrikkelijk is het als mensen hun eigen weg gaan en daarbij het woord van de HEERE negeren! 

Baruch hitst u tegen ons op, opdat hij ons in de hand van de Chaldeeën geeft.......  Baruch, de secretaris van JeremIa, zal wel met hem gesmoesd hebben. Die zal wel uit zijn op een goeie baan bij de Babyloniërs 


Jeremia 43:4-7 Johanan, de zoon van Kareah, alle bevelhebbers van de legers en heel het volk hebben niet geluisterd naar de stem van de HEERE om in het land Juda te blijven. 5. Johanan, de zoon van Kareah, en alle bevelhebbers van de legers namen heel het overblijfsel van Juda mee, hen die waren teruggekeerd uit alle heidenvolken waarheen zij verdreven waren, om weer in het land Juda te verblijven: 6. de mannen, de vrouwen en de kleine kinderen, de dochters van de koning, en alle personen die Nebuzaradan, de bevelhebber van de lijfwacht, bij Gedalia, de zoon van Ahikam, de zoon van Safan, achtergelaten had, evenals de profeet Jeremia en Baruch, de zoon van Neria. 7. Toen kwamen zij het land Egypte binnen, want zij hadden niet naar de stem van de HEERE geluisterd. En zij kwamen tot aan Tachpanhes.


Alle bevelhebbers van de legers en heel het volk hebben niet geluisterd naar de stem van de HEERE om in het land Juda te blijven.........  God had hen gezegd dat ze op Hem moesten vertrouwen en in het land moesten blijven. Hoe verschrikkelijk is het als mensen hun eigen weg gaan en daarbij het woord van de HEERE negeren! 

alle bevelhebbers van de legers namen heel het overblijfsel van Juda mee, hen die waren teruggekeerd uit alle heidenvolken....... alle mannen, vrouwen en kleine kinderen, voornaam of arm, werden meegenomen. 

Ook Jeremia en Baruch moesten tegen hun wil mee. In zekere zin werden ze gegijzeld. Het lukt om met al deze Judeeërs in Egypte aan te komen

Zij kwamen tot aan Tahpanhes.......... Deze stad werd door de Grieken Daphne genoemd en lag in het noorden van Egypte. Het was eigenlijk een omgekeerde Exodus. Lang geleden had YHWH Zijn volk bevrijd uit Egypte. Nu zoeken ze daar de veiligheid

die ze er niet zullen vinden.  Ze hadden ook vanuit de Tora kunnen weten dat het niet Gods wil was om naar Egypte te gaan. Mozes schreef namens God: "U mag nooit meer langs deze weg naar Egypte terugkeren, (zelfs niet om paarden te kopen)."

Deut. 17:16 (Egypte is geestelijk het beeld van "de wereld")


Jeremia 43:8-9 Toen kwam het woord van de HEERE tot Jeremia in Tachpanhes: 9. Neem grote stenen in uw hand en verberg die in het leem onder de tegelvloer die bij de ingang van het huis van de farao in Tachpanhes ligt, voor de ogen van de Judese mannen,


Het woord van de HEERE kwam tot Jeremia in Tachpanhes........ Hier komt het woord van God opnieuw tot Jeremia. Jeremia werd met geweld naar Egypte gebracht, maar toch kwam het woord van de HEER tot hem. Hij was nog steeds Gods profeet en God beschouwde hem niet als ongehoorzaam. Ook daar had God een taak voor Jeremia.

Neem grote stenen in uw hand en verberg die........... Jeremia moet stenen begraven in het leem van een tegelvloer bij de deuropening van het huis van de farao in Tachpanhes. Hij moet dit doen in de aanwezigheid van Joodse mannen, zodat ze er getuige van zijn. 


Jeremia 43:10-13 en zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Zie, Ik ga een boodschap zenden en zal Nebukadrezar, de koning van Babel, Mijn dienaar, halen. Ik zal zijn troon boven op deze stenen zetten die Ik verborgen heb, en daarover zal hij zijn statietent spannen. 11. Hij zal komen en het land Egypte treffen: wie bestemd is voor de dood, met de dood; wie bestemd is voor de gevangenschap, met de gevangenschap; wie bestemd is voor het zwaard, met het zwaard. 12. Ik zal een vuur aansteken in de tempels van de goden van Egypte en hij zal hen verbranden en als gevangenen wegvoeren. Hij zal het land Egypte van luizen ontdoen zoals een herder zijn kleed van luizen ontdoet, en dan zal hij vandaar in vrede wegtrekken. 13. Hij zal de gewijde stenen van de zonnetempel, die in het land Egypte staan, stukbreken, en hij zal de tempels van de goden van Egypte met vuur verbranden.


Ik ga een boodschap zenden en zal Nebukadrezar, de koning van Babel, Mijn dienaar, halen....... Terwijl Jeremia de stenen verbergt komt er weer een boodschap van YHWH. Nebukadrezar (Gods dienaar) zal naar Egypte komen om zijn troon en koninklijke tent neer te zetten, bovenop de stenen die de HEERE daar heeft laten begraven. In dit zichtbare teken komt de verschrikkelijke boodschap naar voren, dat Nebukadrezar na Jeruzalem ook Egypte zal verslaan (v. 8-13). 

Ik zal een vuur aansteken in de tempels van de goden van Egypte....... God beloofde dat het oordeel dat over Egypte zou komen veelomvattend zou zijn. Door de Babyloniërs zouden de dood, de gevangenschap en het zwaard komen. Ze zouden ook Egyptische tempels plunderen en verbranden. De boodschap was duidelijk: het onheil, de toorn en macht van de Babyloniërs, dat hen naar Egypte deed vluchten, zou hen achtervolgen. Het was beter geweest om in Judea te blijven en op God te vertrouwen voor bescherming.

De koning van Babel is het instrument in Gods hand om Gods oordelen uit te voeren, ook tegen Egypte. Net ontkomen aan de grote ramp in Jeruzalem, zullen deze Judeeërs nog eens zo’n verschrikkelijke oorlog en verwoesting moeten incasseren. God had ze er zo graag voor bewaard, maar ze hebben niet geluisterd.

God wil graag gebeden zijn. Maar Hij laat Zich niet voor ons karretje spannen. Bidden nadat wij in ons hart al een besluit genomen hebben, heeft geen enkele zin. De gevolgen zijn dan voor eigen rekening. 


Jeremia 1:5c IK HEB U AANGESTELD TOT EEN PROFEET VOOR DE VOLKEN.


We gaan nog even terug naar Jeremia 1 waarin we lezen over de aanstelling van deze profeet. Daar zegt God dat "Jeremia een profeet voor de volken" is. Toch is er nergens vermeld dat hij naar andere volken ging. Hij heeft wel profetieën geschreven die op andere volken betrekking hebben.  Zijn onvrijwillige verblijf in Egypte, aan het eind van zijn leven, was de enige keer dat hij buiten Israël was. Toch is zijn profetie juist in onze tijd zo belangrijk voor de volken. Ook voor ons was hij een profeet, wij behoren tot die volken. We lezen hoe vaak Jeremia sprak over het oordeel dat toen komen zou en dat er vrijwel geen aandacht aan werd besteed. Toch kwam het oordeel en hoe....! Hoeveel mensen zijn er niet afgevallen. Op dezelfde manier heeft God ons - op vele plaatsen in Zijn Woord - bekend gemaakt dat Hij de wereld zal oordelen.

Psalm 98:9 Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken op billijke wijze oordelen.

Handelingen 17:31 en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.

Openbaring 22:10 En hij zei tegen mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, WANT DE TIJD IS NABIJ. 11. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.

Laten we van Jeremia de les aannemen om hieraan aandacht te besteden, het te onderzoeken en de HEERE te vragen om standvastig te blijven! Om niet onze eigen strategie te bepalen zoals ze in deze geschiedenis deden, maar ons in die ontwikkelingen helemaal te laten leiden door God en Zijn Woord. Want Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Als we in vertrouwen met Hem onze levensweg gaan, ook door verdrukking en verachting, dan zal Hij de weg banen, dwars door moeiten, vervolgingen, pijn en verdriet heen. Maar Zijn Vrede, die alle verstand te boven gaat, zal met ons zijn en we zullen er zijn als Hij Zijn heIlige berg Sion tot woning heeft verkozen.

Jur &  Ida