English & other languages: click here!

Jeremia 23 (1) onrechtvaardige koningen & de Koning der Gerechtigheid  

We hebben hier te maken met een "Grote Messiaanse Profetie", maar ook met valse herders (onwaardige heersers) van Juda, die een sombere achtergrond vormen tegen de luisterrijke toekomst van Gods Koninkrijk. Onder de Messias,

'DE RECHTVAARDIGE SPRUIT', 'de HEERE onze GERECHTIGHEID' 

zal het Koninkrijk worden samengebracht en hersteld. De mannen die het volk moeten leiden, brengen het alleen maar in verval. YHWH belooft Zelf de Herder te zijn voor Zijn volk. Hij belooft de komst van de Messías. De valse profeten worden gewaarschuwd. De profetie geeft hoop aan de tijdgenoten van Jeremia, maar ook hoop voor onze tijdgenoten, die net zo als Israël toen, een oordeel over zich heen krijgen.


Ga naar hoofdstuk:  inleiding/index -  1 - 2 - 3 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23(1) - 23(2) - 24 - 25 - 26 -  27 - 28 - 29 - 30 - 31(1) - 31(2) - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48(A) - 48(B) - 49(A) - 49(B) - 50(A) - 50(B) - 51(A) - 51(B) - 52 - Safan


Jeremia 23:1-2 Wee de herders die de schapen van Mijn weide ombrengen en overal verspreiden, spreekt de HEERE. 2. Daarom, zo zegt de HEERE, de God van Israël, van de herders die Mijn volk weiden: Ú hebt Mijn schapen overal verspreid en verdreven, en u hebt niet naar ze omgezien. Zie, Ik ga u uw slechte daden vergelden, spreekt de HEERE.


Wee de herders....... In de hoofdstukken 21 en 22 heeft Jeremia namens de God van Israël, de laatste koningen van het volk van Israël veroordeeld. In werkelijkheid hebben alle verantwoordelijke personen van Juda gefaald. Zowel de 'profeten' als de 'priesters' (Jer. 23:11) zijn in hun opdracht tekort geschoten. In die dagen werden koningen en andere leiders vaak 'herders'  genoemd ; het woord 'herder" betekende niet per definitie dat het geestelijke leiders waren.

die de schapen van Mijn weide ombrengen en overal verspreiden..... de Here spreekt hier over "Mijn weide". De leiders zijn geen eigenaren van de schapen en de weidegrond. Ze hebben alleen de taak goed te zorgen voor wat God toebehoort. Maar de schapen ombrengen en verspreiden is het tegenovergestelde van wat hun taak was. 

de herders die Mijn volk weiden....... Dit zou dan meer betrekking hebben op het geestelijke aspect van het leiderschap, waarin de koningen van Juda zeker een rol behoorden te hebben. Je zou kunnen zeggen dat geen van de laatste koningen van Juda enige geestelijke zorg had voor Gods volk (Mijn volk). In Jeremia 22 zijn vier van hen (Joahaz, Jojakim, Jechonja en Zedekia) afzonderlijk aangesproken. Nu wordt van hen allen gezegd dat zij totaal niet deugen. Trouwens ook de meeste koningen vóór Josia waren mannen "die kwaad deden in de ogen van de Here". Een land met een goddeloze koning is er slecht aan toe. Het volk vervalt in afgodendienst. Maar vele malen erger is het als de nakomelingen van David voorgoed afgesneden worden verklaard van de troon. Want aan David en zijn Nageslacht was het heil voor Israël verbonden 

Psalmen 89:36-38 Eens en voor al heb ik gezworen: Zo waar als ik de heilige God ben, David stel ik niet teleur. 37 Zijn geslacht zal niet uitsterven, zijn troon zal niet wankelen, zolang de zon schijnt, 38 zolang de maan blijft bestaan, die trouwe getuige aan de hemel.’

Wat komt daar nu van terecht? Zijn de mensen straks niet als schapen zonder herder? 

Markus 6:34 En Jezus, uitgaande, zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen; want zij waren als schapen, die geen herder hebben; en Hij begon hun vele dingen te leren.

Zie, Ik ga u uw slechte daden vergelden, spreekt de HEERE...... die vergelding vindt plaats door de ballingschap, de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. Het oordeel staat voor de deur en is al gaande. God verwerpt ook de koningen uit de heidenen. We lezen dat duidelijk in Psalm 2. De wereldleiders van onze tijd gaan de weg van de antichrist en dat roept Gods woede op. Ze maken de maat van de zonde vol en dan komt Gods toorn ten volle over deze goddeloze wereld. Yeshua/Jezus komt terug als Rechter en Koning.


Jeremia 23:3-4 Ik echter, Ik zal het overblijfsel van Mijn schapen bijeenbrengen uit al de landen waarheen Ik hen verdreven heb. Ik zal hen terugbrengen naar hun schaapskooien, en zij zullen vruchtbaar zijn en talrijk worden. 4. Ik zal over hen herders doen opstaan die hen weiden zullen. Zij zullen niet meer bevreesd zijn, ontsteld zijn of gemist worden, spreekt de HEERE.


Ik zal het overblijfsel van Mijn schapen bijeenbrengen uit al de landen waarheen Ik hen verdreven heb......... de HERE Zelf neemt het herderschap over. Het wanbeleid van de ondeugdelijke koningen heeft ertoe geleid dat de Judeeërs in ballingschap moesten gaan. Maar daar in den vreemde vergeet God hen niet. Hij zal voor terugkeer zorgen.  

zij zullen vruchtbaar zijn en talrijk worden.......niet alleen zal God hen terugbrengen naar Zijn Beloofde Land, ze zullen daar ook gezegend worden. Hun bevolking zal snel groeien.

Ik zal over hen herders doen opstaan die hen weiden zullen........ in tegenstelling tot wat Jeremia namens God moest vaststellen bij de koningen van die tijd, zal God in het Vrederijk in Israël voor goed bestuur zorgen.


Jeremia 23:5 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. 6. In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.


Ik zal voor David een rechtvaardige SPRUIT doen opstaan........ Lang daarvoor beloofde God dat de Messias uit de lijn van David zou komen ( 2 Samuël 7:5-16 ). Wat Jeremia zegt is een bevestiging van die eerdere profetie. 

 Aan het einde van het vorige hoofdstuk had God beloofd dat niemand uit de koninklijke lijn van Jechonja op de troon van David zou zitten (Jeremia 22:30). Het leek alsof de koninklijke lijn van David werd omgehakt als een boom en er alleen een stronk overbleef. 

Toch zou God die stronk nemen en een groene scheut voortbrengen, een... Spruit. De rechtmatige Erfgenaam, de ware Zoon van David is in vernedering gekomen en komt straks in Zijn verheerlijking! Deze zal een uitermate Goede Herder zijn voor zijn volk. Hij is er het bewijs van dat YHWH Zijn belofte nakomt. In Hem mogen we Gods gerechtigheid zien. ‘Gerechtigheid’ houdt in de Bijbel in dat iemand niet teleurstelt, maar dat hij doet wat je op grond van z’n belofte van hem mag verwachten. Zo bewijst de YHWH zijn trouw aan zijn volk door het niet aan zichzelf over te laten. 
Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen...... YHWH geeft Israël een Koning naar Zijn hart en zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. (2 Samuël 7:13b)  Zijn Naam is:  יְהוָה צִדְקֵנוּ "YAHWEH onze gerechtigheid"  (zo staat het er in het Hebreeuws!). Deze naam lijkt op die van de laatste Judese koning Zedekia.  Zijn naam betekende "rechtvaardig is YAHWEH". Een naam die Nebukadnezar hem als koning had gegeven. (2 Kon.24:17). Zedekia had behalve die naam geen enkele overeenkomst met de beloofde Koning op Davids troon.  Hij was juist het tegenovergestelde van Hem.  Deze toekomstige Koning van gerechtigheid zal Gods volk rechtvaardig, liefdevol en met ontferming weiden en leiden als een zegenrijke koning. Het zwakke zal Hij versterken, Hij zal Zijn volk troosten. Voorspoed, recht en gerechtigheid zullen Zijn heerschappij kenmerken. In Hem mogen we Gods gerechtigheid zien  ‘Gerechtigheid’ houdt in de Bijbel in dat iemand oprecht is en niet teleurstelt, maar dat hij doet wat je op grond van z’n belofte van hem mag verwachten. Deze regering zal zich uitstrekken tot de aarde, en is niet beperkt tot de grenzen van Israël.  )


Jeremia 23:7-8 Daarom zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat men niet meer zal zeggen: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte, 8. maar: Zo waar de HEERE leeft, Die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en Die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Ik hen verdreven had: zij zullen wonen in hun eigen land.


men zal niet meer zal zeggen........ De terugkeer van Israël uit Egypte (Exodus) was een wonder. Als je bedenkt dat volgens Numeri 1:46 wel 603.555 man van twintig jaar en ouder uit Egypte vertrokken (de Levieten nog niet eens meegeteld) wat een nog veel groter wonder zal het zijn als de HEERE Zijn volk terugbrengt naar Israël vanuit het noorden en vanuit alle landen waarheen het verstrooid is geweest (Jeremia 16:14-15).  Het is deze Beloofde Koning die het volk weer veilig thuis brengt.

zij zullen wonen in hun eigen land....... toen een deel van Israël uit de ballingschap terugkwam, was dat al een voorlopige vervulling van deze belofte. Toen de staat Israël in 1945 een feit was, was dit ook een voorlopige, maar bijzondere vervulling van deze belofte. De volle omvang van de belofte zal er zijn als Gods Koninkrijk op aarde wordt gevestigd. Maar eerst moet de satan en zijn aanhangers verslagen worden. We weten hoeveel verzet er is, vooral van de omringende landen, om Israël zijn eigen grondgebied te gunnen. Dit verzet wordt in de harten gewerkt door satan en zijn demonen, die weten dat God via Israël werkt aan het verlossingsplan van deze wereld. Het is een geestelijke weerstand, waarvan menigeen zich niet bewust is. Het is een uitwerking van de geestelijke strijd die daar achter zit, die zich afspeelt in de "hemelse gewesten"  (Efeze 6:12) Maar als de Grote Koning komt, zal die strijd voorbij zijn. 

Maleachi 4:2 Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn;

en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal.

Jesaja 40:11 Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.


Omdat Yeshua/Jezus Gods Goede Herder is, gaan we, als overblijfsel uit de gelovigen, samen met het overblijfsel uit Israël, een grootse toekomst tegemoet!

Het is heel goed om in dit verband de gelijkenis over de Goede Herder te lezen in Johannes 10:1-21.
Israël, als Gods uitverkoren oudtestamentische verbondsvolk zijn Zijn schapen en Hij, Yeshua, is hun Herder. En dat verbond is en blijft van kracht en is niet overgegaan op een ander volk of op de kerk of gemeente. Wie dat beweert is een leugenprofeet!
Als gelovigen zijn we mede-burger in Israël en vormen één Gemeente: het Lichaam van Christus.

Johannes 10:16-27-28 Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.

27. Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.

28. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.

Het is geen kwestie van kerkelijke achtergrond of denominatie. Yeshua/Jezus spreekt niet in termen van Rooms-Katholiek, protestant, baptist of pinkster... Hij zegt niet: 'Mijn volgelingen vind je in die bepaalde kerk of groep', maar Hij zegt: ,,Het kenmerk van Mijn volgelingen is dat ze luisteren naar Mijn stem. Ik ken ze, zij volgen Mij. Dat maakt ze anders dan anderen."

Jur & Ida