English & other languages: click here!

Jeremia 23 (2) Misleiding door profeten

Er is niets nieuws onder de zon. In elke tijd zijn er mensen die de ware profetie van Gods Woord verdringen door hun eigen ideeën.

2 Petrus 1:20-21 Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; 21. want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.

Ware profetie tegenover valse profetie. Of om met vers 28 te spreken: koren tegenover stro. Hoe onderken je valse profetie? Door hun woord te toetsen aan Gods Woord en  op te letten hoe zij optreden tegen zonde.


Ga naar hoofdstuk:  inleiding/index -  1 - 2 - 3 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23(1) - 23(2) - 24 - 25 - 26 -  27 - 28 - 29 - 30 - 31(1) - 31(2) - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48(A) - 48(B) - 49(A) - 49(B) - 50(A) - 50(B) - 51(A) - 51(B) - 52 - Safan


Jeremia 23:9-10 Over de profeten. Mijn hart wordt in mijn binnenste gebroken, al mijn beenderen bewegen zich. Ik ben geworden als een dronkeman, als een man wie de wijn naar het hoofd is gestegen, vanwege de HEERE, en vanwege Zijn heilige woorden. 10. Want het land is vol overspelers, ja, vanwege de vervloeking treurt het land, verdorren de weiden van de woestijn. Wat zij najagen is slecht, hun kracht gebruiken zij niet juist.


Mijn hart wordt in mijn binnenste gebroken over de profeten......... Jeremia was erg verdrietig omdat er zoveel andere "profeten" rondliepen met profetieën. Het verdriet was niet veroorzaakt omdat hij niet kon wedijveren in de belangstelling van het publiek. Hij begreep dat deze "profeten" tekort deden en schade aanrichtten aan de eer van God en aan het volk van God. 

al mijn beenderen bewegen zich. Ik ben geworden als een dronkeman........ hij voelde fysieke en geestelijke pijn, zijn hoofd raakte verward alsof hij dronken was. Hij moest ze aanspreken, hij moest ze tegenspreken. Dat roept afwijzing, verachting en vijandschap op.  Maar het gaat om Gods heilig Woord, dat moet klinken!

Want het land is vol overspelers, ja, vanwege de vervloeking treurt het land.....Het zou onjuist zijn om de valse profeten, over wie hier zulke harde dingen worden gezegd, aan te zien voor een stel schurken. Een deel van hen nam het niet zo nauw wat hun leefwijze betreft (v. 14). Maar velen zullen er in hun verblinding oprecht van overtuigd geweest zijn dat zij Gods boodschap brachten. Jeremia moet spreken ter wille van het volk. Dat wordt op een dwaalspoor gebracht. 


Jeremia 23:11-12 Want zowel profeet als priester pleegt heiligschennis, zelfs in Mijn huis heb Ik hun slechtheid gevonden, spreekt de HEERE. 12. Daarom zal hun weg voor hen worden als spiegelgladde plaatsen in het donker. Zij zullen voortgeduwd worden en daarin vallen, want Ik zal over hen onheil brengen in het jaar van hun vergelding, spreekt de HEERE.


zowel profeet als priester pleegt heiligschennis........ hier spreekt YHWH. Profeten en priesters plegen heiligschennis. De taak van priesters is om het volk onderscheid te leren tussen heilig en onheilig. Maar wat als ze zelf al heiigschennis plegen....

zelfs in Mijn huis heb Ik hun slechtheid gevonden........Zelfs in de tempel (Mijn Huis) treft de HEERE hun slechtheid aan. Het ligt voor de hand dat de priesters de tempel verontreinigd hadden door afgoderij en slechte praktijken. In Ezechiël 8 laat God die profeet zien welke afschuwelijke praktijken er in de tempel plaats vonden.

Daarom zal hun weg voor hen worden als spiegelgladde plaatsen in het donker...... Als straf wordt het leven van de priesters vergelijkbaar met het lopen op een donkere en spiegelgladde weg. Daarop zullen ze vallen. De HEERE zal onheil over hen brengen als de tijd daar is.


Jeremia 23:13-15 Bij de profeten van Samaria heb Ik wel ongerijmde dingen gezien: zij profeteerden namens de Baäl en misleidden Mijn volk Israël. 14. Maar bij de profeten van Jeruzalem heb Ik iets afschuwelijks gezien: zij plegen overspel, met leugen gaan zij hun weg zij bemoedigen de kwaaddoeners, zodat niemand zich bekeert van zijn slechtheid. Zij allen zijn voor Mij als Sodom, en zijn inwoners als Gomorra. 15. Daarom, zo zegt de HEERE van de legermachten over deze profeten: Zie, Ik ga hun alsem te eten geven en galwater te drinken, omdat van de profeten van Jeruzalem heiligschennis is uitgegaan over heel het land.


Bij de profeten van Samaria heb Ik wel ongerijmde dingen gezien... Maar bij de profeten van Jeruzalem heb Ik iets afschuwelijks gezien...... De profeten worden vergeleken met de profeten van het inmiddels verwoeste en verlaten Samaria, de hoofdstad van het tienstammenrijk.  De “ongerijmde dingen” bestonden uit de dienst aan Baäl. De profeten profeteerden zelfs uit naam van Baäl. (1 Kon. 18:20-46). Gevolg was dat het Tienstammenrijk in ballingschap naar Assyrië ging.

zij plegen overspel, met leugen gaan zij hun weg……. . De Judese profeten lieten zich erop voorstaan dat zij niet gelijk waren aan de profeten van Samaria. Maar zij bedrijven net zo goed afgodendienst en overspel, maar, en dat is afschuwelijk, in de Naam van de ware God. Overspel en leugen wijzen er op dat de meest kostbare verbondswaarden van waarheid en trouw (cheset en emet) in het persoonlijke leven van de profeten met voeten getreden werden. Dat kan wijzen op
oneerlijkheid in huwelijkse relaties, maar wijst nog eerder op de acceptatie van andere goden en gebruiken. En dat allemaal in de naam van de HEER.

zij bemoedigen de kwaaddoeners, zodat niemand zich bekeert van zijn slechtheid.......

Profeten en priesters zijn juist de hoeders van de gelovigen. Ze moeten "stop" zeggen als ze zien dat iemand een zondige weg gaat. Maar ze tonen begrip en bemoedigen de zondaar.

Men haalt de schaamte weg uit de zonde. Zo weerhielden ze hen ervan zich te bekeren. Het lijkt onze tijd wel. We zien in veel kerken de acceptatie van geldzucht, eerzucht, homoseksualiteit, genderverandering enz. enz. Gods Woord is niet meer maatgevend bij het beoordelen van deze dingen. Wilco Vos heeft een youtube filmpje op internet staan  Het is een oproep om na te denken over afgoderij en toverij in de kerk. Kunnen de biotensor, de wichelroede, EMDR, acupuntuur, Thaise massage, het yin-Yang denken en de vijf elementen filosofie gewoon samengaan met de Bijbel of strijdt dit, net als nog veel meer alternatieven tegen elkaar? En de houding van mensen die dit goed praten is precies zo als de houding van de mensen in Jeruzalem. God heeft veel geduld gehad, vaak gewaarschuwd, maar het oordeel komt en is gekomen. 

Zij allen zijn voor Mij als Sodom, en zijn inwoners als Gomorra..... ook over deze steden is het verschrikkelijke oordeel gekomen. Soms lijkt het of God alles toelaat, maar als de maat van de zonde vol is dan grijpt God hardhandig in.

Ik ga hun alsem te eten geven en galwater te drinken...........Op "Christpagina" las ik: het 'galwater'  is de sap van een bepaald gedeelte van de papaverklant, dat opium bevat. De sap smaakt zeer bitter en bedwelmt. Alsem heeft een zeer bittere smaak en vanwege de giftige werking, wordt de plant in verschillende passages figuurlijk gebruikt in vervloekingen. In de wet (Deuteronomium 29:18-19) wordt een ieder die zich van de Heere afwendt vergeleken met Alsem. Het is dus een aanwijzing dat deze profeten vervloekt zijn. 


Jeremia 23:16-17 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Luister niet naar de woorden van die profeten die tot u profeteren. Zij geven u ijdele hoop. Zij spreken een visioen uit hun eigen hart, niet uit de mond van de HEERE. 17. Steeds zeggen zij tegen hen die Mij verwerpen: De HEERE heeft gesproken: U zult vrede hebben; en tegen ieder die in zijn verharde hart voortgaat: Geen onheil zal over u komen.


Luister niet naar de woorden van die profeten die tot u profeteren.......dit is Gods boodschap voor het volk dat geïnfecteerd is door de heiligschennis van de profeten. Ze zeggen wat de mensen graag willen horen.

"U zal geen onheil overkomen...." en zelfs tegen degenen die YHWH verwerpen: "Vrede, vrede! Maar er is geen vrede". (Jeremia 9:14) Ze spreken niet de woorden van God die hen tot bekering zouden moeten roepen. Ze vertrouwen op hun eigen inzicht. 

Dit is nu een goed voorbeeld om te weten hoe je een valse profeet moet herkennen. Je moet opletten wat hij over de zonde zegt. Zij deden daar heel makkelijk over (v. 17). Zij stelden de mensen gerust. Zo weerhielden ze hen ervan zich te bekeren.  De valse profeten spreken naar hun eigen inzicht en naar wat de mensen graag horen. Als zij echt bij de HERE te rade waren gegaan, zouden ze heel anders spreken. Dan zouden ze de mensen teruggeroepen hebben van hun verkeerde wegen.   


Jeremia 23:18-20 Want wie heeft in de raad van de HEERE gestaan, en Zijn woord gezien en gehoord, wie heeft op Zijn woord acht geslagen en ernaar geluisterd? 19. Zie, een storm van de HEERE, grimmigheid is uitgegaan, een wervelende storm: op het hoofd van de goddelozen stort hij neer. 20. De toorn van de HEERE zal zich niet afwenden, tot Hij gedaan en tot Hij tot stand gebracht heeft de gedachten van Zijn hart. In later tijd zult u dat duidelijk begrijpen.


wie heeft in de raad van de HEERE gestaan...... Jeremia vraagt wie in de raad van YHWH heeft gestaan. De raad  is de plaats waar de HEERE laat zien of horen welke woorden van Hem moeten worden doorgegeven.  De raad is de plaats waar een gelovig hart Gods wijsheid en plannen wil horen. (Psalm 1 spreekt over de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, maar die een welgevallen heeft aan Gods woorden en die dag en nacht overdenkt). Het gaat om een vertrouwelijke omgang met de Allerhoogste. Wie heeft op Zijn Woord acht geslagen en dat gehoord? De valse profeten in ieder geval niet.

een storm van de HEERE, grimmigheid is uitgegaan........... De boodschap van God is geen boodschap van vrede, maar een boodschap van Zijn toorn. Het oordeel wordt de valse profeten scherp en duidelijk aangezegd. Hun staat een bitter lot te wachten . De storm van Gods toorn steekt over hen op. Je kunt dit vergelijken met een heftig onweer of wervelende storm die de goddelozen overvalt. De toorn zal pas worden afgewend als God het oordeel heeft uitgevoerd. (Dit gedeelte wordt herhaald in Jeremia 30:23-24)

In later tijd zult u dat duidelijk begrijpen....... als het zover is zullen ze begrijpen dat de Heer door Jeremia heeft gesproken.


Jeremia 23:21-22 Ik heb die profeten niet gezonden, toch zijn zij zelf gaan lopen. Ik heb niet tot hen gesproken, toch zijn zij zelf gaan profeteren. 22. Hadden zij in Mijn raad gestaan, dan hadden zij Mijn volk Mijn woorden doen horen, en hadden zij hen doen terugkeren van hun slechte weg en van hun slechte daden.


Ik heb die profeten niet gezonden, toch zijn zij zelf gaan lopen...... de profeten die andere dingen verkondigden dan Jeremia, die de mensen goede tijden voorspiegelden en de zondaars bemoedigden door hen vrede te verkondigen, daarvan zegt God: Ik heb die profeten niet gezonden. Ze hebben zichzelf deze waardigheid aangematigd.

De vraag dringt zich op, hoe zit dat in onze omgeving, in onze geloofsgemeenschappen? 

Hadden zij in Mijn raad gestaan, hadden zij hen doen terugkeren van hun slechte weg en daden......... Als er tussen YHWH en deze profeten een vertrouwelijke omgang was geweest dan hadden ze geen genoegen kunnen nemen met de zondige levensstijl van het volk. Dan waren ze opgekomen voor Gods heiligheid, die de zonde niet kan verdragen. Hoe vaak zegt de Tora niet: "zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen!". En ook in het nieuwe testament wordt opgeroepen de gemeente vrij te houden van dwaalleer en zonde.

Galaten 5:9 HSV Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. 10. Ik vertrouw van u in de Heere dat u niet anders gezind zult zijn; maar hij die u in verwarring brengt, zal het oordeel dragen, wie hij ook is.


Jeremia 23:23-24 Ben Ik een God van nabij, spreekt de HEERE, en niet een God van verre? 24. Zou iemand zich op verborgen plaatsen kunnen verbergen en zou Ík hem niet zien? spreekt de HEERE. Vervul Ik niet de hemel en de aarde? spreekt de HEERE.


Ben Ik een God van nabij, spreekt de HEERE, en niet een God van verre?........De bedoeling is om daarover na te denken. De profeten verkondigen dat God dichtbij is in de tempel. Maar ze gedragen zich alsof Hij ver weg is en niet merkt wat ze zeggen en doen. 'Wat je niet ziet, is er niet', maken ze zichzelf wijs. 
David beleefde dat op deze manier:

Psalm 139 :7-8 Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht? 8 Steeg ik ten hemel – Gij zijt daar, of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde – Gij zijt er;

In tegenstelling tot de valse profeten was David zich er overal van bewust dat God bij hem was. Dat bepaalde zijn spreken en handelen.

Zou iemand zich op verborgen plaatsen kunnen verbergen en zou Ík hem niet zien?...... ook hier geeft Gods Woord, door middel van David antwoord op:

Psalm 139:12 zelfs de duisternis verbergt niet voor U, maar de nacht licht als de dag, de duisternis is als het licht.
Nee, je verstoppen voor God kun je niet. David wilde ook niet verstopt zijn voor God. Buiten Hem is immers de geestelijke duisternis, waarin je een prooi van satan bent. Bij God wist David zich veilig. Maar als woord en daad niet overeenkomstig Gods Geest is, dan wil de mens er niet aan denken dat God er getuige van is. Men verdringt dat gewoon.

Vervul Ik niet de hemel en de aarde?........ Hier stelt God een retorische vraag. Het antwoord zit in de vraag opgesloten. De Bijbel bevestigt dit meerdere malen:

Jesaja 66:1a Zo zegt de HEERE : De hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank van Mijn voeten. 


Jeremia 23:25-27 Ik heb gehoord wat de profeten zeggen die in Mijn Naam leugen profeteren door te zeggen: Ik heb gedroomd, ik heb gedroomd! 26. Hoelang nog? Is er dan een droom in het hart van de profeten die leugen profeteren? Ja, profeten zijn ze van het bedrog uit hun eigen hart. 27. Zij denken Mijn volk Mijn Naam te doen vergeten door hun dromen, die zij elkaar vertellen, zoals hun vaderen Mijn Naam vergeten hebben door de Baäl.


Ik heb gehoord wat de profeten zeggen die in Mijn Naam leugen profeteren...... ja, YHWH heeft de profetieën gehoord! De bedriegelijke woorden waren zelfs in Zijn Naam uitgesproken. In nieuwtestamentische context beveelt God dat elk verondersteld profetisch woord moet worden beoordeeld. (1 Korinthe 14:29; 1 Thess. 5:20-21; 1 Joh. 4:1)  Mensen geloven zo gauw dat het waar is als iemand een profetie uitspreekt. Maar God heeft gezegd dat er vele valse leraren zijn. Laten we het dus altijd biddend toetsen aan de Bijbel.

Ik heb gedroomd, ik heb gedroomd!.......De Bijbel laat zien dat een droom in die tijd een legitieme manier was om een profetische boodschap van God te ontvangen. (Genesis 28:12; Numeri 12:6; 1 Samuel 28:6; Daniël 7:1; Joel 2:28). In die tijd kon niet iedereen de Tora lezen om het te kunnen toetsen. Hun wensdromen zullen blijken bedrog te zijn. Deze profeten waren dus extra verantwoordelijk en hebben dan ook het oordeel over zich heen gehaald.

Zij denken Mijn volk Mijn Naam te doen vergeten door hun dromen.....

Hier zie je hoe satanisch deze 'dromedarissen' waren! De bedoeling is dat het volk Gods Naam vergeet, in Wiens Naam ze deze dromen als profetieën brachten. Hun voorgeslacht vergat Gods Naam door de dienst aan Baäl. 

Wie luistert naar zijn eigen hart, zonder dat te toetsen aan Gods Woord, komt onder invloed van een demonische geest. Yeshua/Jezus waarschuwt ons voor onze tijd, dat er VEEL valse profeten opstaan. Toets hun woorden en bid om in staat te zijn te onderscheiden wat uit God en wat uit de duisternis komt. Het komt meestal ongemerkt door vermenging van waarheid met leugen.


Jeremia 23:28-29 Laat de profeet bij wie een droom is, een droom vertellen. Laat ieder bij wie Mijn woord is, Mijn woord naar waarheid spreken. Wat heeft het stro gemeenschappelijk met het koren? spreekt de HEERE. 29. Is niet Mijn woord zó, als het vuur, spreekt de HEERE, of als een hamer die een rots verplettert?


Laat de profeet bij wie een droom is, een droom vertellen..... hier daagt God de valse profeet uit om zijn droom te vertellen. Maar dan moet hij er wel bij vertellen dat het een droom is en niet het Woord van Yahweh. 

Laat ieder bij wie Mijn woord is, Mijn woord naar waarheid spreken...... Laat de profeet die leeft en denkt vanuit Gods Woord het Woord van God naar waarheid verkondigen. Hier zie je dat het Woord van God uitgaat boven dromen en ingevingen die buiten het Woord van God in het mensenhart opkomen.

Jesaja 55:11 zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.  

Alleen Gods Woord zal de uitwerking hebben die God behaagt. Daarom moet het in waarheid gebracht worden en niet vermengd worden met menselijke inzichten. Uiteindelijk zal blijken dat Gods Woord de vruchten voortbrengt die Hem voor ogen staan.  

Wat heeft het stro gemeenschappelijk met het koren.............? Deze beide vormen van profeteren hebben niets gemeenschappelijks. Ze staan tegenover elkaar en moeten van elkaar gescheiden worden, zoals het kaf van het koren gescheiden wordt. 

Is niet Mijn woord zó, als het vuur.....?  Het vuur van Gods oordeel zal het kaf verbranden. Dat zal weldra in Juda gebeuren en we weten dat het is gebeurd. Helaas waren er later onder de ballingen in Babel weer valse profeten. Dat lezen we in Ezechiël. Ze zijn er in alle tijden, ook in onze tijd, maar ze zullen vallen onder Gods oordeel van vuur.

Is niet Mijn woord zó, als een hamer die een rots verplettert........? Dit doet denken aan Hebreeën 4:12:

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

Er schuilt een geweldige kracht in het gepredikte Woord van God. En als Hij iets ziet wat niet overeenkomstig Zijn wil is, treft Zijn Woord ons als een hamer. In de situatie van Jeremia zal de geestelijke hamer een fysieke realiteit worden als oordeel over Jeruzalem.


Jeremia 23:30-32 Daarom zie, Ik zál die profeten! spreekt de HEERE, die Mijn woorden van elkaar stelen. 31. Zie, Ik zál die profeten! spreekt de HEERE, die hun tong gebruiken en spreken: Hij spreekt. 32. Zie, Ik zál die profeten van bedrieglijke dromen! spreekt de HEERE. Zij vertellen die, zij misleiden Mijn volk met hun leugens en met hun gezwets. Ík heb hen niet gezonden. Ik heb hun geen opdracht gegeven. Zij zijn voor dit volk van geen enkel nut, spreekt de HEERE.


Daarom zie, Ik zál die profeten.......! Deze uitdrukking staat driemaal in dit gedeelte. Letterlijk staat er: "Ik ben tegen die profeten".

die Mijn woorden van elkaar stelen......De HEERE is tegen de profeten die zeggen dat hun woorden van God zijn. Hij is tegen de profeten die zeggen dat ze dromen kregen van God. maar het volk verleiden met leugens en mooipraterrij.  

zij misleiden Mijn volk met hun leugens en met hun gezwets.....ze verleiden het volk met leugens en lariekoek. Het is vleierij! Jeremia noemt het "woordenkramerij" (Jer. 23:32 NBG). God wil niet voor het karretje gespannen worden van valse boodschappers. 

Ík heb hen niet gezonden, geen opdracht gegeven. Zij zijn voor dit volk van geen enkel nut.....na zoveel misleiding en verleiding heeft al dat gezwets niets meer te betekenen. De schade is al aangericht en de schuld is torenhoog.


Jeremia 23:33-40 Wanneer dit volk of een profeet of een priester u zal vragen: Wat is de last van de HEERE? dan moet u tegen hen zeggen: Wat last? Ik zal u verlaten, spreekt de HEERE. 34. En de profeet of de priester of het volk dat zeggen zal: Een last van de HEERE! Ik zal die man en zijn huis straffen. 35. Dit moet u, ieder tegen zijn naaste en ieder tegen zijn broeder zeggen: Wat heeft de HEERE geantwoord? En: Wat heeft de HEERE gesproken? 36. Maar aan een last van de HEERE mag u niet meer denken, want voor ieder zal zijn eigen woord een last zijn, want u verdraait de woorden van de levende God, de HEERE van de legermachten, onze God. 37. Dit moet u zeggen tegen de profeet: Wat heeft de HEERE u geantwoord? En: Wat heeft de HEERE gesproken? 38. Maar als u zegt: De last van de HEERE – daarom, zo zegt de HEERE: Omdat u dit woord zegt: De last van de HEERE, terwijl Ik u de boodschap had gezonden: U mag niet zeggen: De last van de HEERE, 39. daarom, zie, Ik zal u helemaal vergeten, en u, en de stad die Ik u en uw vaderen gegeven heb, van voor Mijn aangezicht verlaten. 40. Ik zal op u eeuwige smaad leggen, eeuwige schande, die niet zal worden vergeten.


Wat is de last van de HEERE?....... In vers 31 lazen we ook al zoiets, de profeten zeiden maar al te gemakkelijk "zo zegt de Heer", alsof ze de woorden van God zelf ontvangen hadden. Deze woorden werden maar te pas en te onpas (meestal te onpas!) gebruikt. Een ware profeet, die werkelijk in Gods dienst staat, zal dàt woord overbrengen, opdat we ons bekeren. 

Maar een moeilijke boodschap van God, het noemen van wat zondig is, een oproep tot bekering,  zoals Jeremia die bracht, noemden ze "last" of "godsspraak" (NBG).

Het woord "last" betekent ook "lading", iets wat moeilijk te tillen is. Als ze Jeremia ontmoetten vroegen ze spottend: "wat is de last van de HEERE?" Anders gezegd "wat heeft God nu weer aan te merken?"

dan moet u tegen hen zeggen: Wat last? ........God werd er boos om dat Zijn woorden die het volk tot bekering riepen, wat tot hun heil zou zijn, zo spottend werden ontvangen. Dit vers bevat een woordspel dat in het Hebreeuws duidelijk is, maar wat in de vertaling niet uitkomt. Als het volk, een profeet of priester aan Jeremia vraagt wat de “last”  van de HEERE is, zal hij moeten antwoorden: “u bent zelf de last =  ik zal je afwerpen (verlaten)”. Er zijn ook vertalingen waarin het zo vermeld is. De Naardense Bijbelvertaling zegt bijv.: ”zeggen zul je dan tot hen: jullie zelf zijn de draaglast!”, ook de Leidse Vertaling, de Vulgaat en de Septuagint vertalen het zo.

Ik zal die man en zijn huis straffen......God beloofde degenen te straffen die het waagden om over "een last" te spreken en de aandacht af te leiden van Gods woord. God wilde niet dat ze het nog langer zo zouden noemen. Degene die nu toch nog durft te speken over “de last van de HEERE”, zal samen met zijn gezin, zijn familie worden gestraft. Uit alles blijkt dat deze mensen het grote geheim van de omgang met God helemaal niet kennen.

want voor ieder zal zijn eigen woord een last zijn, want u verdraait de woorden van de levende God..... God wil de betekenis "last" niet voor Zijn eigen woorden gebruiken, maar hier gebruikt Hij de andere betekenis wel voor de verdraaide woorden van de valse profeten en priesters. De HEER heeft genoeg van dit woorden-verdraai-spelletje. Het zal consequenties hebben voor de betrokken nep-profeten, maar ook voor hun familie en voor de hele stad. God zal laten voelen dat Hij niet met Zich laat spotten.

Ik zal op u eeuwige smaad leggen, eeuwige schande...... wanneer ze wel blijven spreken over "de last van de HEER" dan zal YHWH het volk en Jeruzalem verlaten. Hij zal hen tot eeuwige schande maken. 

Jur & Ida